بررسی نقش میانجی انگیزش کارکنان در تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی با نقش تعدیل کننده ی انگیزش می پردازد. تحقیق
حاضر از نظر هدف، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است. جامعه ی آماری
تحقیق شامل 200 نفر از کارکنان شعب بانک پارسیان منطقه 13 شهر تهران می باشد. حجم نمونه بر اساس
جدول نمونه گیری مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 128 نفر برآورد گردید. در این
پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها
با نظرات تخصصی اساتید و خبرگان موضوعی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
0 و تاثیر / رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی برابر با 422
0 می باشد. هم چنین حدود 25 درصد از تغییرات / غیرمستقیم آن به واسطه ی متغیر انگیزش برابر با 141
متغیر وابسته یعنی کارآفرینی توسط متغیرهای سرمایه اجتماعی و انگیزش تبیین می گردد.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15
دوره 5 شماره 15 بهار 1394
خرداد 1394
صفحه 125-146
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1393
  • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1393
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1394