شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران. تهران، ایران.

2 کارشناس ارشدآموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی تهران. تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران. تهران، ایران.

5 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

در طول دهه های گذشته موضوع انتقال آموزش توجه محققان و دست اندرکاران توسعه منابع انسانی را به
خود جلب نموده است. این توجه به واسطه نقش آن در اثربخشی دوره های آموزشی است. تا فرآیند انتقال
آموزش به محل کار انجام نشود، بازگشت سرمایه گذاری های آموزشی تا حد زیادی به خطر خواهد افتاد .
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار بر اساس الگوی انتقالی هالتون
می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی توصیفی – پیمایشی است . بر این
اساس، تعداد 103 نفر از کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با روش نمونه گیری تصادفی
ساده انتخاب و پرسش نامه محقق ساخته ای بین آنها توزیع شد. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق مراجعه به
خبرگان، تایید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ، به مقدار 89 % به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها
از طریق آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که عوامل فردی و سازمانی بیشترین تأثیر را بر انتقال آموزش در
محیط کار دارند. از میان عوامل فردی، مؤلفه استعداد کارآموز و از میان عوامل سازمانی، مؤلفه عملکرد مورد
انتظار از تلاش برای انتقال، تأثیر بیشتری بر انتقال آموزش به محیط کار دارند.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15
دوره 5 شماره 15 بهار 1394
خرداد 1394
صفحه 147-162
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1393
  • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1393
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1394