تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این  تحقیق  بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از این‏که آیا مدیریت دانش بر توسعه سازمان یادگیرنده تأثیر دارد. جامعه آماری پژوهش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به تعداد 200 نفر است و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و فرمول کوکران تعداد 132 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب گردید. ابزار اصلی گردآوری داده‌‌های پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و پرسشنامه استاندارد یانگ و همکاران بود. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS نشان ‌می‌دهد تمامی مؤلفه‌‌های مدیریت دانش بر توسعه سازمان‌ یادگیرنده تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند و انتقال و تسهیم دانش با ضریب تعیین 596/0 و به‌کارگیری دانش با ضریب تعیین 164/0 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر توسعه سازمان یادگیرنده هستند.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12
دوره 4 شماره12 تابستان 1393
تیر 1393
صفحه 51-70
  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1392
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1393
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 21 شهریور 1393