آسیب‌شناسی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در سازمان بر اساس الگوی چرخه حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه با توجه به احساس نیاز سازمان‌ها و تاکید مجامع علمی، شاهد تلاش روز افزون سازمان‌ها جهت طراحی و به‌کارگیری پروژه‌های مدیریت دانش هستیم. با این وجود، اجرا و انجام هر طرحی به ویژه زمانی که در مراحل آغازین خود باشد، مبرا از ریسک و خطر نیست. بدیهی است عدم وقوف از خطرات احتمالی و مدیریت آن موجب شکست سازمان‌ها خواهد شد. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله شناسایی آسیب‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در سازمان بر اساس الگوی چرخه حیات در جامعه آماری است. سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از این که محورهای آسیب پذیری پروژه مدیریت دانش در جامعه آماری کدام‌اند؟ جامعه آماری پژوهش کاشناسان و مدیران شرکت پتروشیمی رازی  می‌باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از وجود آسیب‌هایی در تمام مراحل چرخه حیات مدیریت دانش است. در پایان پیشنهاداتی برای اجتناب از این قبیل آسیب‌ها برای مدیران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها