عوامل مؤثر بر بالندگی فرهنگ دانایی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیاد­ه­سازی اثربخش و کارامد مدیریت دانش مستلزم تأمین زیرساخت­هایی است که در میان آنها فرهنگ سازمانی مناسب از جایگاه خاصی برخوردار هستند. بنابراین، دانشگاه­ها و موسسات آموزشی عالی نیازمند نوعی فرهنگ دانایی هستند که در خلق و تسهیم دانش به آنان کمک کند. فرهنگ دانایی مبین ارزش­ها و باورهایی است که فعالیت­های مدیریت دانش را در یک سازمان تسهیل و تشویق می­‌کنند. این مقاله به­دنبال سنجش فرهنگ دانایی و عوامل کلیدی مؤثر در بالندگی آن است. جامعه آماری این پژوهش را واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در دو شهر تهران و قزوین تشکیل می­دهد. داده­های آماری با پژوهش از طریق پرسش­نامه گردآوری شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که فرهنگ دانایی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران مرکز، واحد تهران شمال، واحد تهران جنوب، پایین‌تر از حد متوسط و در دانشگاه آزاد واحد قزوین در حد متوسط است. در ضمن،  نتایج پژوهش نشان­گر آن است که عوامل کلیدی مؤثر در بالندگی فرهنگ دانایی عبارتند از؛ رهبری، تبلیغ، اجتماعات کاری، استخدام و محیط فیزیکی.

کلیدواژه‌ها