بررسی رابطه‌ رهبری توزیعی و توانمندسازی دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به تعیین رابطه­ بین رهبری توزیعی با توانمند­سازی دبیران در هنرستان­های شهرستان ساوه می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است و جامعه­ آماری شامل کلیه دبیران هنرستان­های شهر ساوه به ‌تعداد 380 نفر می‌باشد. نمونه­ی آماری بر اساس جدول مورگان به‌تعداد 191 نفر و با روش نمونه­گیری طبقه­ای- نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته رهبری توزیعی و توانمندسازی با طیف پنج درجه‌ای لیکرت است. پایایی ابزار پس از اجرای مقدماتی ارزیابی و تأیید شد و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه‌های رهبری توزیعی و توانمندسازی به‌ترتیب 92/0 و 88/0 به‌دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین توانمند­سازی با سه بعد رهبری کلاسیک، طراحی نشده و نوظهور وجود دارد ولی نوعی رابطه منفی بین رهبری آشفته و توانمندسازی برقرار است. هم­چنین رهبری طراحی‌نشده دارای بالاترین ضریب همبستگی می‌باشد. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها