مطالعه‌ای در زمینه بروز رفتارهای غیراخلاقی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی آسیب‌شناسی بروز رفتارهای غیراخلاقی کارکنان می‌پردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه مهمترین دلایل بروز رفتارهای غیراخلاقی کارکنان کدامند؟ اولویت این مؤلفه‌ها نسبت به یکدیگر چگونه‌اند؟ جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان اسلام‌شهر است و از روش نمونه­گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از بروز رفتارهای غیراخلاقی بر اساس تمامی مؤلفه‌های ناشناخته بودن رفتارهای غیراخلاقی، وجود فرصت‌های مناسب، وجود فشار از داخل و خارج سازمان و وجود قوانین، مقررات، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های غیرشفاف می‌باشد. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10
دوره 3 شماره 10 زمستان 1392
بهمن 1392
صفحه 73-90
  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1392
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1392