نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه سرمایه‌های انسانی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سازمان‌ها برای بقا در دنیای رقابتی و پویای امروزین به توسعه دارایی‌های راهبردی خود روی آورده­اند تا بتوانند با کمک منابع و توانمندی­های ناملموس و غیرقابل تقلید خود، مزیت رقابتی کسب کنند. اهمیت سرمایه انسانی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند بر هیچ سازمان و مدیری پوشیده نیست. یکی از راه‌های توسعه سرمایه انسانی، اجرای مؤثر اقدامات مدیریت دانش در سازمان است. از این‌رو این پژوهش سعی دارد به بررسی تاثیر اقدامات مدیریت دانش در توسعه سرمایه انسانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بپردازد. هدف اصلی این پژوهش توسعه سرمایه انسانی و ارتقای سطح توانمندی کارکنان جامعه مورد پژوهش از طریق به‌کارگیری اقدامات مدیریت دانش از جمله خلق و تسهیم دانش می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع علی است و محقق به‌دنبال بررسی رابطه علی بین اقدامات مدیریت دانش و سرمایه انسانی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته و برای آزمون فرضیات و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره ساده استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اقدامات مدیریت دانش و سرمایه انسانی همبستگی مثبت و معناداری (با ضریب 641/0) وجود دارد. همچنین با تأیید تمامی فرضیات پژوهش مشخص گردید که اقدامات مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد سرمایه انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها