تحلیل روابط رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه‌ رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی دبیران دبیرستان‌های شهرستان ساوه انجام شده است. روش انجام پژوهش فوق، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه‌ دبیران (زن و مرد) دبیرستان‌های شهرستان ساوه تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 260 نفر می‌باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 155 نفر برآورد گردیده و نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی و از نوع طبقه‌ای- نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه‌‌های محقق ساخته‌ رهبری اخلاقی و پرسش‌نامه‌ استاندارد سلامت سازمانی با طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت بوده است. پایایی ابزار پس از اجرای مقدماتی، ارزیابی شد که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسش‌نامه‌‌های رهبری اخلاقی و سلامت سازمانی به‌ترتیب 86/0و 85/0، به‌دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شده است. باتوجه به فرضیه‌های مطرح‌شده در پژوهش، نتایج به‌دست آمده نشان داد که رهبری اخلاقی با سلامت سازمانی دارای رابطه‌ای مثبت و معنادار است. به این معنی که هر قدر به رهبری اخلاقی افزوده شود به‌همان نسبت میزان سلامت سازمانی بالا می‌رود و از بین ابعاد بررسی شده  بالاترین ضریب همبستگی مربوط به بعد عدالت بوده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9
دوره 3 پائیز 92 شماره 9
آذر 1392
صفحه 61-78
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1392