تأثیر اشتراک دانش بر ارتقای سرمایه‌های انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه افراد نقشی کلیدی در رشد و توسعه هر سازمانی دارند. سرمایه انسانی به‌عنوان یکی از مهمترین ابعاد سرمایه فکری در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی می‌تواند موجب مزیت رقابتی پایدار شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر اشتراک دانش بر ارتقای سرمایه‌های انسانی در دانشگاه پیام نور است. تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه پیام نور شاهین‌شهر می‌باشند به‌منظور انجام این پژوهش، ابتدا پرسش‌نامه‌ای براساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت طراحی شد و در گام بعد جهت اخذ روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه، از نظرات متخصصین استفاده شد و ضریب پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 887/0 به‌دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS و لیزرل نشان داد که اشتراک دانش، همبستگی مثبت و معناداری با سرمایه انسانی دارد. همچنین یافته‌های حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهشگر از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد. به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان دادکه اشتراک دانش در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی می‌تواند موجب ارتقاء سرمایه انسانی شود.

کلیدواژه‌ها