استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جامع و کارآمد در دانشگاه هوائی شهید ستاری؛ ارتباط اهداف، منابع انسانی و پداگوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله استفاده از سیستم‌های اطلاعات و ارتباطات به‌روز و جامع در فرایندهای یاددهی و یادگیری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس مطالعه تجربی و استفاده از مصاحبه و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، برخی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که دانشگاه هوایی شهید ستاری از منابع مالی کافی، زیرساخت‌های فنی لازم و ساختارهای حمایتی مناسب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است با این وجود، تلاش‌ها در جهت ارتباط توانمندی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با موضوعاتی از قبیل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی چندان موفق نبوده است. بر این اساس در صورتی‌که فناوری اطلاعات و ارتباطات بخواهد نقش مؤثری در دانشگاه شهید ستاری (به‌خصوص فرایندهای یاددهی- یادگیری) ایفا نماید، باید ارتباط بهتری بین پداگوژی و جنبه‌های مختلف توسعه منابع انسانی و سازمانی برقرار شود.