تأثیر خودکار سازی اداری بر بهره وری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با ظهور پارادایم مدیریت دولتی نوین، سازمان‌ها و ادارات دولتی به‌سمت ساده‌سازی فرآیند انجام امور گام برداشتند. یکی از مهم‌ترین این سازوکارها خودکارسازی اداری  است که در دهه‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات سازمان‌ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است و هدف از آن کاهش هزینه‌های ناشی از نیروی انسانی، صرفه‌جویی در زمان، استفاده بهینه از امکانات موجود، سرعت، دقت و صحت انجام کارها و غیره در سازمان است؛ هدف این مقاله، بررسی تأثیر خودکارسازی اداری بر افزایش بهره‌وری کارکنان است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شهرداری زنجان تشکیل می‌دهند. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده‌های تحقیق، پرسش‌نامه محقق ساخته است و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مقدار 0.87 محاسبه گردید. همچنین روایی پرسش‌نامه از طریق روایی محتوا تأیید شد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که خودکارسازی اداری بر افزایش بهره‌وری کارکنان مؤثر می‌باشد. در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت خودکارسازی اداری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها