نگرشی بر رویکرد اسلامی در مدیریت تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعارض از جمله مفاهیمی است که ریشه در زندگی بشر دارد. شکل­گیری جوامع انسانی و حضور انسان در گروه­های اجتماعی، همواره موجب تعارض شده است. سازمان­ها به­عنوان یکی از دستاورد‌‌های زندگی اجتماعی بشر، بستر مناسبی برای ایجاد تعارض دارند. بر این اساس، مطالعات و پژوهش­های گسترده‌‌ای در حوزه­های مختلف مدیریت و رویارویی با تعارض انجام شده است. با این وجود، موضوع تعارض، کمتر از دیدگاه فرهنگی و بر مبنای آموزه­های دینی (به­ویژه دین مبین اسلام) موردتوجه قرار گرفته است.
 این پژوهش با رویکرد توصیفی-کتابخانه­ای و با توجه به تأثیرپذیری مدیریت تعارض از متغیرهای فرهنگی و بومی، تلاش دارد تا از منظر مفاهیم دینی-اسلامی به بررسی و جمع­بندی مدیریت تعارض، بپردازد. در واقع، بهره­مندی از فرهنگ غنی اسلامی در مراودات و رفتارهای اجتماعی (به­عنوان یکی از مهم­ترین ابعاد فرهنگی کشور)، می­تواند نقشی اساسی در مدیریت تعارض داشته باشد. بر این اساس تلاش خواهد شد تا پس از بررسی مختصر نظریه­ها و الگوهای تعارض، این فرآیند با رویکردی اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در انتها بر اساس این آموزه­ها، راهکارهایی در جهت مدیریت بهینه فرآیند تعارض سازمانی ارائه شده می‌شود.

کلیدواژه‌ها