توسعه دانشگران در عصر دانش‌محور؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با ورود به عصر دانائی، نیروی انسانی به مهمترین عوامل موفقیت تبدیل شده است و نقش آن در تمامی مراحل اقتصاد دانش‌محور غیرقابل انکار است. به‌زعم بسیاری، بیشترین آسیب‌پذیری این اقتصاد از ناتوانمندی سرمایه­های انسانی ناشی می‌شود. بر این اساس در مقاله حاضر به این موضوع پرداخته می‌شود که نیازهای آموزشی دانشکاران کدامند؟ اجرای موفقیت‌آمیز آموزش‌ها مستلزم چه استراتژی‌هایی است؟ و شیوه‌های مناسب آموزش دانشکاران کدام است؟ جامعه آماری تحقیق شامل همه کارشناسان حوزه پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است: نتایج تحقیق حاکی از تایید تمام نیازها، شیوه‌ها و استراتژی‌های آموزشی ارائه شده در ادبیات تحقیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها