مدل سه مرحلهای مدیریت خشم برای مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آشنایی با مقوله خشم و توانمندی در مدیریت خشم، یکی از مباحث مهم مورد نیاز انسان‌ها در دنیای پر استرس کنونی است. شاغلین در سازمان‌ها ملزم به ارائه رفتارهای سازمانی مورد قبول و حرفه‌ای هستند و این موضوع با بالاتر رفتن سطح مسئولیت کارکنان در سازمان‌ها و ارتقای ایشان به سطوح مدیریتی، اهمیت بیشتری می‌یابد. این مقاله به ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران در مدیریت خشم خود می‌پردازد. در این راستا، مواردی از قبیل مناظر مختلف نگرش به مقوله مدیریت خشم، عوامل ایجاد خشم در مدیران و نیز ارائه مدل‌هایی برای این موضوعات مورد بحث قرار گرفته و در نهایت این مقاله مدلی در خصوص مدیریت خشم برای مدیران به‌همراه راهکارهایی در دو حوزه نگرشی و رفتاری ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها