ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان زن دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان ‌زن دانشگاه تهران صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمام کارشناسان زن دانشگاه تهران بوده که تعداد آنها برابر با 762 نفر گزارش شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 76 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد پودساکوف و همکاران(1990) استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که وضعیت موجود رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و نوع دوستی کارشناسان زن دانشگاه تهران بالاتر از میانگین فرضی بوده و این تفاوت معنی دار بوده است. همچنین بعد آداب اجتماعی پایین‌تر از میانگین فرضی قرار داشته و این تفاوت نیز معنی‌دار بود. در مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن، یافته‌ها حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رفتار شهروندی سازمانی و همگی ابعاد آن در میان کارشناسان دانشگاه تهران تفاوت معنی داری وجود دارد. یافته ها هم چنین نشان داد که بر حسب متغیر تحصیلات،کارشناسان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر نسبت به کارشناسان دارای مدرک فوق دیپلم و پایین‌تر و لیسانس از سطح رفتار شهروندی سازمانی بیشتری برخوردارند. در پایان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، راهکارهایی جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران ارائه گردید که در چهار دسته؛ عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی تقسیم شدند.

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
دوره2 شماره 3 بهار 1391
خرداد 1391
صفحه 111-136
  • تاریخ دریافت: 19 دی 1390
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1390
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1391