تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توسعه سازمان یادگیرنده در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعۀ یادگیری سازمانی به­وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد. در این میان نقش عوامل      انسانی- اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده بسیار تعیین­کننده است. لذا برخورداری سازمان از کارکنانی توانمند می­تواند به ایجاد آمادگی لازم برای توسعۀ سازمان یادگیرنده کمک کند. از این رو در این پژوهش به بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در توسعۀ سازمان یادگیرنده پرداخته می­شود و رابطۀ پنج بعد اصلی توانمندسازی (احساس معناداری شغل، شایستگی در شغل، داشتن اختیار، موثر بودن در شغل، و اعتماد به همکاران) با چهار جنبۀ اصلی سازمان یادگیرنده (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی و چشم‌انداز) بررسی می‌شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. قلمروی آماری آن نیز شامل 574 نفر کارکنان ستادی شرکت­ ملی پخش فراورده­های نفتی ایران است که با نمونه‌گیری تصادفی تعیین و 250 نفر آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها با کمک مدل معادلات ساختاری و آزمون همبستگی نشان می­دهد توانمندسازی کارکنان تأثیر مستقیم و زیادی در توسعۀ سازمان یادگیرنده دارد، و همبستگی مثبت بین همه ابعاد و سازمان یادگیرنده وجود دارد. از این‌رو توانمندسازی کارکنان می­تواند زمینۀ انسانی-اجتماعی مناسبی برای توسعۀ سازمان یادگیرنده فراهم کند. بر این اساس پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها