نقش سرمایه‌های فکری در ارتقای عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت‌ها باعث شده است تا مزیت رقابتی آن‌ها دیگر بر پایۀ دارایی‌های مشهود آن‌ها نباشد. آن چیزی که امروزه این شرکت‌ها را در صحنۀ اقتصاد کنونی رقابت­پذیر می‌نماید ادارۀ اثربخش دانش و نیز تأکید مستمر بر عوامل کلیدی دارایی‌های دانشی نظیر سرمایه‌های فکری آن‌هاست. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه‌های فکری در عملکرد سازمانی در شرکت پخش پگاه می‌پردازد. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه آیا میزان بالای سرمایه‌های فکری در سازمان به سطوح بالای عملکرد سازمانی منتهی می‌شود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ حضوری بوده و از روش توصیفی میدانی استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که سرمایه‌های فکری تأثیرقابل­ملاحظه‌ای بر عملکرد سازمانی شرکت پخش پگاه دارند. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی برای مدیران در جامعۀ آماری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها