بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی‌های محیط رقابتی به‌سرعت و به‌طور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند. لذا، مدیران سازمان‌ها با ایجاد سرمایه اجتماعی در سازمان‌های خود می‌توانند به توانمندسازی کارکنان خود بپردازند و برای آینده سازمان خود کارکنان توانمند تربیت کنند و رهبری سازمان را تا سطوح پایین سازمان توسعه دهند. نویسندگان این مقاله بر این باورند که سرمایه اجتماعی یکی از راهکارهای توانمندتر شدن کارکنان است؛ بنابراین، در این مقاله تلاش می‌شود تا نقش سرمایه اجتماعی در توانمندتر شدن کارکنان دانشگاه علوم تحقیقات تبیین شود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم تحقیقات تهران است و از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی کارکنان رابطۀ علی و معنا‌داری وجود دارد. همچنین بین عناصر ساختاری، شناختی و رابطه‌ای سرمایه اجتماعی و توانمندسازی کارکنان رابطۀ علی معنادار و مثبتی وجود دارد.                        

کلیدواژه‌ها