شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگ سازمانی در ایران با استفاده از تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می­شود.
این مقاله به­دنبال پاسخ به این سؤال است که  فرهنگ در سازمان­های ایران شامل چه شاخص­ها،  ارزش­ها و یا متغیرهایی می­باشد. به­عبارت دیگر چه شاخص­هایی تبیین کننده فرهنگ سازمانی در ایران می­باشد؟ هدف این مقاله آن است که پس از احصای شاخص­های فرهنگ سازمانی از طریق بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، آنها را خلاصه و از بین آنها عواملی را که به بهترین وجه توصیف و تبیین کننده فرهنگ سازمانی در کشور ایران می­باشند، شناسایی و طبقه­بندی نماید.
برای پاسخگویی به سؤال­های پژوهش و طبقه­بندی شاخص­ها در چند عامل از نمونه­ای، 96 نفری متشکل از صاحب­نظران و استادان که در کشور ایران در ارتباط با موضوع فرهنگ سازمانی مطالعه و پژوهش نموده­اند، استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاکی از آن است که تعلق (هویت) سازمانی، خلاقیت فردی، انسجام(یکپارچگی)، مسئولیت­پذیری، الگوی ارتباطات و فاصله قدرت از عوامل تبیین­کننده فرهنگ سازمانی در ایران بوده و مهمترین عامل تبیین­ کننده، تعلق(هویت) سازمانی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
دوره 1 شماره 2 زمستان 1390
بهمن 1390
صفحه 75-92
  • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1390
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1390
  • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1390