نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری های مربوط به تعلیقات کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر تغییرهای لحظه­ای، هر یک از سازمان­ها به­دنبال تحقق مأموریت و آرمانی هستند که مبین فلسفه وجودی آنهاست. این سازمان­ها، برای نیل به اهداف خود، از ابزار و وسایل متعددی از قبیل پول و سرمایه، فناوری، مواد اولیه و نیروی انسانی بهره می­برند، اما در این بین، مهمترین عامل که گرداننده و تکمیل کننده اقدام­های سایر عوامل نیز می­باشد، نیروی انسانی است. لذا بدون در نظر گرفتن نقش، اهمیت و جایگاه این عامل حیاتی، سرمایه­گذاری­های سازمان چیزی جز مصرف یک سری هزینه­های زاید و کم فایده نیست. مدیران سازمان­های کنونی باید قادر باشند با به­کارگیری سازوکارهای گوناگون،   نه­تنها سازمان را به اهداف خود برسانند، بلکه موجبات فعالیت و ایفای نقش بهتر و کاراتر نیروی انسانی خود را فراهم سازند. در این مقاله، با محوریت نقش و اهمیت موضوع حسابداری منابع انسانی، ضمن مروری بر ادبیات نظری مربوط به حسابداری منابع انسانی، یکی از راهکارهای مؤثر سازمانی در دوران رکود، تحت عنوان تصمیم­گیری­های تعلیق(دائمی و موقت)، مورد بررسی قرار می­گیرد. تعریف حسابداری منابع انسانی، بیان اهمیت و جایگاه این مفهوم در سازمان­های کنونی و نقش آن در تصمیمات مربوط به تعلیق پرسنل و ارائه مدل نمونه و تشریح آن، از مواردی است که در این مقاله، بدان پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها