تصمیم گیری برای انتخاب مدیران با اولویت بندی فازی بر اساس مدل شایستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اینکه مدیران سرمایه­های راهبردی هر سازمان به­شمار می­آیند، به­کار­گماری علمی و آگاهانه آنها زمینه­ساز توسعه سازمان خواهد بود. این تحقیق با استفاده از فنون آماری- فازی­ و ریاضی، مدل مناسبی را برای انتخاب مدیران طراحی نموده است. مدل فوق به­عنوان مدل تصمیم­گیری چند معیاره فازی1 برای روند جانشینی مدیریت در یکی از شرکت­های دولتی طراحی شد. بر این اساس ابتدا الگوهای تئوریک و تجربی توانایی­های مدیریت مطالعه شد و سپس از آزمون­های ناپارامتری آماری نسبت موفقیت و آزمون کروسکال والیس برای بررسی تفاوت بین مقادیر متغیرها در بین چند جامعه استفاده شد و در گام بعد، از روش میانگین موزون2 برای تعیین وزن معیارهای فرعی و از تکنیک تصمیم­گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن معیارهای اصلی استفاده شد و در نهایت با استفاده از روش مجموعه­های فازی و تکنیک تاپسیس، به اولویت­بندی کاندیداهای جایگزینی مدیریت برای مواقع ضروری که توانایی احراز پست مدیریت را دارا می­باشند، پرداخته شد. 

کلیدواژه‌ها