رابطه بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه مزیت رقابتی سازمانی صرفاً در به­کارگیری فناوری جدید خلاصه نمی­شود، بلکه به­طور ویژه در استفاده از نیروی کار توانمند و بالا بودن میزان تعهد کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی نهفته است. در این زمینه یکی از ابزارهای مهم مدیران فرآیند توانمندسازی کارکنان و استفاده از کارکنان متعهد است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و تعهد سازمانی    می­پردازد. سؤال اساسی پژوهش عبارت است از این که چه رابطه­ای بین این دو مقوله وجود دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران (حوزه مرکزی) است که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده معین شده است. روش تحقیق پژوهش، روش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از ابزار گردآوری پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، حاکی از وجود رابطه معنی­دار بین تمامی مؤلفه­های توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی است. در پایان با توجه به یافته­های پژوهش، پیشنهاداتی به مدیران سازمان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها