نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

     تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رضایت شغلی از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی، و از نظر روش تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دبیران دوره اول متوسطه اداره آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران به تعداد 400 نفر بوده است که 196 نفر دبیر با استفاده از جدول کرجسی- مورگان انتخاب گردید. در انتخاب نمونه‌ها از روش تصادفی ساده استفاده شد. داده‌های این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی همراه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها از کولموگروف اسمیرنوف، KMO و بارتلت و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد که نشان‌دهنده اهمیت بهره‌گیری این مفاهیم در رفتار شهروندی سازمانی دبیران است. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها