ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

برای پوشش خلأ میان منابع انسانی موجود در سازمان و آنچه که باید وجود داشته باشد، پیش‌بینی از اهمیت خاصی برخوردار است. مدل زنجیره‌ی مارکوف رویکردی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضا و همچنین کمبود و مازاد منابع انسانی است که با ترسیم الگوهای پیشین نقل و انتقالات، الگوهای آتی را پیش‌بینی نموده و احتمال جابه‌جایی کارکنان را از پایه‌ای به پایه‌ی دیگر در یک دوره‌ی زمانی تعیین می‌نماید. این پژوهش با هدف پیش‌بینی و تعیین عرضه و تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت نیروی انسانی شعبه‌ی مرکزی بانک قوامین استان تهران پیاده‌سازی شده است. ارائه این الگوی پیش‌بینی، تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم نموده است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده‌ی کلیه کارمندان حوزه‌های ستاد ریاست، معاونت مالی و اقتصادی و معاونت اعتبارات و بین‌الملل شعبه‌ی مرکزی بانک قوامین در استان تهران است. لازم به ذکر است که در این پژوهش از اطلاعات سال‌های 1393 تا 1395 به منظور پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی کار استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی است. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید این موضوع است که بخش اداره حسابداری، بخش اداره پیگیری وصول مطالبات و بخش واحد ارزی برای دوره‌ی آتی نیاز به جذب نیروی انسانی دارند و بخش‌های حوزه‌ی ستاد ریاست، اداره‌ی خزانه‌داری، اداره‌ی حسابداری مدیریت، اداره اعتبارات و حوزه‌ی کنترل اجرای مصوبات اعتباری برای دوره‌ی آتی نیازمند تعدیل نیرو هستند. لازم به ذکر است که در سایر بخش‌ها نیازی به جذب و تعدیل نیرو وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30
دوره 8 شماره 30-زمستان1397
اسفند 1397
صفحه 1-22
  • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1397