نویسنده = ناصر عسگری
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و اولویت بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 139-164

ناصر عسگری؛ بهرام موذنی؛ مهدی مهذبی؛ وحیده بابائی