دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 1-126 (دوره 8 شماره 30-زمستان1397) 
2. بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی.

صفحه 23-44

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ امین همتی


5. رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی.

صفحه 87-106

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ مهدی نوروزی