کلیدواژه‌ها = قابلیت یادگیری بازار
رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی.

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 87-106

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ مهدی نوروزی