تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/jhrs.2019.101358

چکیده

زمینه و هدف: رهبری عاملی کلیدی در سازمان است که بر ترویج رفتار نوآورانه کارکنان متناسب با دگرگونی‌های شغلی تأثیرگذار است. پژوهش حاضر به مطالعۀ تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیل‌گری درگیری شغلی پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نگاه روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در یکی از سازمان‌های صنعتی حوزه دفاعی است که از میان آن‌ها 218 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است. به منظور تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‌ها: سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و رابطه‌ای از بیشترین تأثیر مثبت بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان برخوردارند. همچنین درگیری شغلی روابط بین سبک‌های رهبری و رفتار نوآورانه کارکنان را تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: توسعۀ قابلیت‌ها و سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و رابطه‌ای در میان مدیران سازمان مورد مطالعه می‌تواند توانایی و تمایل کارکنان برای انجام رفتارهای نوآورانه را متناسب با ماهیت و دگرگونی مشاغل آن‌ها تقویت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Leadership Styles on Innovative Behavior: Moderating Role of Occupational Involvement

چکیده [English]

Background and Objective: Considered a key factor in an organization, leadership affects the promotion of innovative behavior of employees in proportion to occupational developments. This study analyzed the effects on leadership styles on innovative behavior with a moderating role of occupational involvement.
Methodology: This is an applied descriptive-correlational survey, in which the statistical population included the employees working at an industrial organization of the defense sector. The simple random sampling method was employed to select 218 employees as the statistical sample. A standard questionnaire and structural equation modeling (SEM) were used for data collection and data analysis, respectively.
Findings: Transformational and relational leadership styles had the greatest positive effects on the innovative work behavior of employees. Moreover, occupational involvement moderated the relationships between leadership styles and innovative behavior of employees.
Conclusion: Developing transformational and relational leadership capabilities and styles of managers at the studied organizations improved the ability and willingness to show innovative behavior in proportion to the nature and diversity of their jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovative behavior
  • leadership styles
  • transformational leadership
  • exchange leadership
  • relational leadership
  • occupational involvement
بردبار، غلامرضا و فلاحی، محمد باقر (1397). تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فراموشی سازمانی آگاهانه (مورد مطالعه: کارکنان شرکت البرز دارو). مطالعات منابع انسانی، 8(29)، 69-90.
بهمنی، اکبر و قوجالی، توحید (1396). رابطه رهبری تحول‌آفرین و بهره‌وری منابع انسانی با در نظر داشتن نقش واسطه‌ای معنویت در محیط کار. مطالعات منابع انسانی، 7(26)، 63-86.
حکاک، محمد، شریعت‌نژاد، علی و ساعدی، عبداله (1395). تحلیل اثر رهبری تحول‌گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار. مطالعات منابع انسانی، 6(22)، 71-100.
Afsar, B. F. Badir, Y. & Bin Saeed, B. (2014). Transformational leadership and innovative work behavior. Industrial Management & Data Systems, 114(8), 1270-1300.‌
Agarwal, U. A. (2016). Examining perceived organizational politics among Indian managers: Engagement as mediator and locus of control as moderator. International Journal of Organizational Analysis, 24(3), 415-437.‌
Akram, T. Lei, S. & Haider, M. J. (2016). The impact of relational leadership on employee innovative work behavior in IT industry of China. Arab Economic and Business Journal, 11(2), 153-161.‌
Baer, M. (2012). Putting creativity to work: The implementation of creative ideas in organizations. Academy of Management Journal, 55(5), 1102-1119.‌
Bassett‐Jones, N. (2005). The paradox of diversity management, creativity and innovation. Creativity and innovation management14(2), 169-175.‌
Boerner, S. Eisenbeiss, S. A. & Griesser, D. (2007). Follower behavior and organizational performance: The impact of transformational leaders. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(3), 15-26.‌
Chadwick, C. (2017). Toward a more comprehensive model of firms’ human capital rents. Academy of Management Review, 42(3), 499-519.‌
Chen, L. Zheng, W. Yang, B. & Bai, S. (2016). Transformational leadership, social capital and organizational innovation. Leadership & Organization Development Journal, 37(7), 843-859.‌
DuBrin, A. (2012). Leadership: Research Findings, Practice, and Skills. 7th Ed. New York: Houghton Mifflin.
Gong, Y. Huang, J. C. & Farh, J. L. (2009). Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficacy. Academy of management Journal, 52(4), 765-778.‌
Hoch, J. E. (2013). Shared leadership and innovation: The role of vertical leadership and employee integrity. Journal of Business and Psychology, 28(2), 159-174.‌
Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort reward fairness and innovative work behaviour. Journal of Occupational and organizational psychology, 73(3), 287-302.‌
Jung, D. D. Wu, A. & Chow, C. W. (2008). Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs' transformational leadership on firm innovation. The Leadership Quarterly, 19(5), 582-594.‌
Khan, Z. A. Nawaz, D. & Khan, I. (2015). The impact of leadership styles on innovation in health services. Gomal University Journal of Research, 31(1).‌
Khaola, P. P. & Sephelane, R. (2013). Leadership, organisational citizenship and innovative work behaviours in Lesotho: Exploratory evidence. Journal of Language, Technology & Entrepreneurship in Africa, 4(2), 46-58.‌
Komives, S. Lucas, R. &McMahon, T. R. (2013). Revisiting the relational leadership model: Perspectives from the third edition of exploring leadership. Eugene, Oregon: The University of Oregon.
Leiblein, M. J. (2011). What do resource-and capability-based theories propose? Journal of Management, 37(4), 909–932.
Liu, C. H. (2017). Creating competitive advantage: Linking perspectives of organization learning, innovation behavior and intellectual capital. International Journal of Hospitality Management, 66, 13-23.‌
Macey, W. H. & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and organizational Psychology, 1(1), 3-30.‌
Malloch, K. (2014). Beyond transformational leadership to greater engagement: Inspiring innovation in complex organizations. Nurse Leader, 12(2), 60-63.‌
Morhart, F. M. Herzog, W. & Tomczak, T. (2009). Brand-specific leadership: Turning employees into brand champions. Journal of Marketing, 73(5), 122-142.
Mytelka, L. K. & Smith, K. (2002). Policy learning and innovation theory: an interactive and co-evolving process. Research policy, 31(8-9), 1467-1479.‌
Namasivayam, K. & Denizci, B. (2006). Human capital in service organizations: identifying value drivers. Journal of Intellectual Capital, 7(3), 381-393.‌
Noor, H. M. (2013). Assessing leadership practices, organizational climate and its effect towards innovative work behaviour in R&D. International Journal of Social Science and Humanity, 3(2), 129.‌
Park, Y. K. Song, J. H. Yoon, S. W. & Kim, J. (2014). Learning organization and innovative behavior: The mediating effect of work engagement. European Journal of Training and Development, 38(1/2), 75-94.‌
Pasban, M. & Nojedeh, S. H. (2016). A Review of the Role of Human Capital in the Organization. Procedia-social and behavioral sciences, 230, 249-253.‌
Piccolo, R. F. & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics. Academy of Management journal, 49(2), 327-340.‌
Pieterse, A. N. Van Knippenberg, D. Schippers, M. & Stam, D. (2010). Transformational and transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological empowerment. Journal of organizational behavior, 31(4), 609-623.‌
Salanova, M. & Schaufeli, W. B. (2008). A cross-national study of work engagement as a mediator between job resources and proactive behaviour. The International Journal of Human Resource Management, 19(1), 116-131.‌
Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315.‌
Shalley, C. E. & Gilson, L. L. (2004). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity? The leadership quarterly, 15(1), 33-53.‌
Slattery, J. P. Selvarajan, T. T. Anderson, J. E. & Sardessai, R. (2010). Relationship between job characteristics and attitudes: A study of temporary employees. Journal of Applied Social Psychology, 40(6), 1539-1565.‌
Subramony, M. Segers, J. Chadwick, C. & Shyamsunder, A. (2018). Leadership development practice bundles and organizational performance: The mediating role of human capital and social capital. Journal of business research, 83, 120-129.‌
Torres, F. C. Espinosa, J. C. Dornberger, U. & Acosta, Y. A. C. (2017). Leadership and Employees’ Innovative Work Behavior: Test of a Mediation and Moderation Model. Asian Social Science, 13(9), 129-148.
Wallapha, A, saowanee, S, Tang, KN. (2015). Development of leadership soft skills among educational administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences186, 331-336.‌