دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تیر 1398 (شماره 2 تابستان 98 دوره 9) 
تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی

صفحه 89-110

10.22034/jhrs.2019.101358

عظیم حمزئیان؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی