دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1398 
تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان

صفحه 123-144

10.22034/jhrs.2020.105740

یونس جبارزاده؛ سید صمد حسینی؛ یونس نیکخواه؛ آرزو فرج‌الهی