نقش میانجی حمایت سازمانی در تأثیر ادراک از عدالت، توانمندسازی و انطباق‌پذیری کارکنان بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2020.132780

چکیده

زمینه و هدف: تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین نگرش‌های شغلی همواره مورد توجه محققان و اندیشمندان بوده است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر متغیرهای توانمندسازی کارکنان، ادراک کارکنان از عدالت و انطباق‌پذیری کارکنان بر تعهد سازمانی انجام شده است که در این بین، نقش حمایت سازمانی نیز مورد توجه بوده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان منطقه شش شهرداری تهران بودند که نمونه‌ای تصادفی از آن‌ها انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که هر سه متغیر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، ادراک کارکنان از عدالت و انطباق‌پذیری به‌طور مستقیم و همچنین از طریق متغیر حمایت سازمانی ادراک‌شده به‌طور غیرمستقیم بر تعهد سازمانی تأثیرگذار هستند.
نتیجه‌گیری: باتوجه به مدل ارائه شده در این تحقیق، با تمرکز بر متغیرهای توانمندسازی روان شناختی، عدالت ادراک شده و انطباق‌پذیری کارکنان می‌توان موجبات بهبود حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی کارکنان را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Effect of Organizational Support in the Effect of Perceived Justice, Empowerment and Employees` Adaptability on Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • Yaser Ghanei 2
1 Assistant Prof, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 MSc. In Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose:Organizational commitment as one of the most important job attitudes has always been considered by researchers and scholars. This research was conducted to investigate the effects of empowerment, perceived justice, and employees` adaptability on organizational commitment in which the role of organizational support has also been considered.
Methodology:This research is an applied and descriptive research that has been done by survey method. The statistical population of the study was all employees of District 6 of Tehran Municipality from which a random sample was selected. The required data were collected through a questionnaire and analyzed using structural equation modeling.
Findings:Data analysis showed that psychological empowerment, employees' perception of justice and employee adaptability directly affect organizational commitment. In addition, these variables indirectly affect organizational commitment through perceived organizational support.
 
Conclusion:According to the model presented in this study, focusing on employees` psychological empowerment, perceived justice and adaptability of employees can improve perceived organizational support and employees` organizational commitment.
Organizational Support, Perceived Justice, Empowerment, Employees` Adaptability, Organizational Commitment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Support
  • Perceived Justice
  • Empowerment
  • Employees` Adaptability
  • Organizational Commitment
امیرکافی، مهدی؛ هاشمی‌نسب، فخرالسادات (1393). تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی. مسائل اجتماعی ایران، 4 (1)، 62-33.
حبیبی، آرش (1391). آموزش کاربردی لیزرل. ویراست دوم، تهران، انتشارات تهران.
حسن‌پور، اکبر؛ اصلاح‌کن، حسین؛ عسگری، مهدی (1395). تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش‌های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5 (21)، 148-131.
حنفی‌زاده، پیام؛ زارع‌رواسان، احد (1391). روش تحلیل ساختارهای چندسطحی با استفاده از معادلات ساختاری. چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه.
دارمی، زینب (1389). بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و فرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی شهر اصفهان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
سیدجوادین، سیدرضا (1386). مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.
شاکری‌نیا، ایرج؛ نبوی، سیدصادق (1389). رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیلان. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 5 (4)، 626-608.
عارف‌پور، حامد؛ پیکانی، مهربان‌هادی (1396). بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 6 (24)، 156-145.
مهداد، علی (1381). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، چاپ اول، تهران، نشر جنگل.
مولائی، ناصر (1378). پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز (پایان‌نامه ارشد). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.‌
Amirkafi, M. & Hasheminasab, F. (2014). Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational Support and organizational Trust on Organizational Commitment. Journal of Social Problems in Iran, 4(1), 33-62. (in Persian)
Arefpour, H. & Peikani, M. (2017). Investigating the Relationship Between talent Management, Organizational Commitment and Perceived Organizational Justice in NAHAJA Higher Ejucation Institute, Journal of Human Resource Studies, 6(24), 145-156. (in Persian)
Arslaner, E., & Boylu, Y. (2017). Perceived Organizational Support, Work-Family/Family-Work Conflict and Presenteeism in Hotel Industry. Tourism Review, 72(2), 171-183.
Bell, C. M., & Khoury, C. (2016). Organizational Powerlessness, Dehumanization, and Gendered Effects of Procedural Justice. Journal of Managerial Psychology, 31(2), 570-585.
Bell, S. J., & Menguc, B. (2002). The Employee-Organization Relationship, Organizational Citizenship Behaviors, and Superior Service Quality. Journal of Retailing, 78(2), 131-146.‌
Blau, P. M. (1964). Social Exchange Theory, John Wiley & Sons, New York.
Caesens, G., Stinglhamber, F., & Ohana, M. (2016). Perceived Organizational Support and Well-being: a Weekly Study. Journal of Managerial Psychology, 31(7), 1214-1230.
Celep, C., & Yilmazturk, O. E. (2012). The Relationship Among Organizational Trust, Multidimensional Organizational Commitment and Perceived Organizational Support in Educational Organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5763-5776.‌
Choi, J. (2011). Outcome Favorability, Procedures, and Individualism-Collectivism in Procedural Justice Perceptions. Olba, 19, 1-12.
Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O., & Ng, K. Y. (2002). Justice at the Millennium: a Meta-analytic Review of 25 years of Organizational Justice Research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425.
Cullen, K. L., Edwards, B. D., Casper, W. C., & Gue, K. R. (2014). Employees’ Adaptability and Perceptions of Change-related Uncertainty: Implications for Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, and Performance. Journal of Business and Psychology, 29(2), 269-280.
Daremi, Z. (2010). Investigating the Relationship Between Perceived Organizational Support and Participative Culture with Organizational Commitment in Nurses of Public and Private Hospitals of Isfahan. Ms. Thesis, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (in Persian)
Falcon, C., Martin-Santana, J. D., & De Saá-Pérez, P. (2016). Human resources Management and Performance in the Hotel Industry: The Role of the Commitment and Satisfaction of Managers Versus Supervisors. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(3), 490-515.
Edwards, P., & Collinson, M. (2002). Empowerment and Managerial Labor Strategies Pragmatism Regained. Work and Occupations, 29(3), 272-299.
Eisenberger, R., & Stinglhamber, F. (2011). Perceived organizational support: Fostering Enthusiastic and Productive Employees. American Psychological Association Press..
Eisenberger, R., Hutchison, R., & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.
Gouldner, A.W. (1960). The Norm of Reciprocity: a Preliminary Statement. American Sociological Review, 25, 161-178.
Greenberg, J., & Baron, R. A. (1997). Behavior in Organization, 6th Edition, London: Prentice Hall.
Habibi, A. (2012). Lisrel Applied Training, 2nd Edition, Tehran Publication, Tehran, Iran. (in Persian)
Hakimian, F., Farid, H., Ismail, M. N., & Nair, P. K. (2016). Importance of Commitment in Encouraging Employees’ Innovative Behaviour. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 8(1), 70-83.
Hanafizadeh, P. & Zarelavasan, A. (2012). Multilevel Structural Analysis with Structural Equilibrium. 1st Edition, Termeh Publication, Tehran, Iran. (in Persian)
Hassanpour, A., Eslahkon, H., & Asgari, M. (2016). Explaining the Relationship Between Organizational Health and Employees` Job Attitudes; a Study in Natoinal Iranian Oil Refining & Distribution Company. Journal of Human Resource Studies, 5(21), 131-148. (in Persian)
Houman, H. (2015). Structural Equilibrium Modeling. Samt Publication, Tehran, Iran. (in Persian)
Jaiswal, D., & Dhar, R. L. (2016). Impact of Perceived Organizational Support, Psychological Empowerment and Leader Member Exchange on Commitment and its Subsequent Impact on Service Quality. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(1), 58-79.
Kaur, J., & Sharma, S. K. (2016). Examining Relationships Among Corporate Ethical Values, Commitment and Turnover Intentions. South Asian Journal of Global Business Research, 5(1), 32-52.
Lind, E., & Tyler, T. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice. New York, NY: Plenum.
Luo, Z., Marnburg, E., & Law, R. (2017). Linking Leadership and Justice to Organizational Commitment: the Mediating Role of Collective Identity in the Hotel Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(4), 1167-1184.
McBey, K., Karakowsky, L., & Ng, P. (2017). Can I Make a Difference here? The Impact of Perceived Organizational Support on Volunteer Commitment. Journal of Management Development, 36(8), 991-1007
Mehdad, A. (2002). Industrial and organizational psychology, 1st Edition, Jangal Publication, Tehran, Iran. (in Persian)
Minibas-Poussard, J., Le Roy, J., & Erkmen, T. (2017). The Moderating Role of Individual Variables in the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment. Personnel Review, 46(8), 1645-1650.
Mishra, A. K., & Spreitzer, G. M. (1998). Explaining How Survivors Respond to Downsizing: The Roles of Trust, Empowerment, Justice, and Work Redesign. Academy of Management Review, 23(3), 567-588.
Mitchell, K. J. (2016). Employee Empowerment for a Multigenerational Workforce: an Integrative and Dynamic Model, Doctoral Dissertation, Fielding Graduate University.
Movlaie, N. (1999). A Study of Factors Influencing on Organizational Commitment in Ahwaz National Iranian South Oilfields Company, MS. Thesis, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran. (in Persian)
Neves, P., & Eisenberger, R. (2014). Perceived Organizational Support and risk Taking. Journal of Managerial Psychology, 29(2), 187-205.
Ngo, H. Y., & Li, H. (2015). Chinese Traditionality and Career Success: Mediating Roles of Procedural Justice and Job Insecurity. Career Development International, 20(6), 627-645.
Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
Panaccio, A., & Vandenberghe, C. (2009). Perceived Organizational Support, Organizational Commitment and Psychological Well-Being: A Longitudinal Study. Journal of Vocational Behavior, 75(2), 224-236.
Pathak, D., & Srivastava, S. (2017). What Makes Employees Stay? Role of Psychological Empowerment in Organisational Commitment-Turnover Intentions Relationship: a Study on Indian Managers. International Journal of Indian Culture and Business Management, 14(2), 180-197.
Pillai, R., & Williams, E. A. (2004). Transformational Leadership, Self-Efficacy, Group Cohesiveness, Commitment, and Performance. Journal of Organizational Change Management, 17(2), 144-159.‌
Pitts, D. W. (2005). Leadership, Empowerment, and Public Organizations. Review of Public Personnel Administration, 25(1), 5-28.
Ployhart, R. E., & Bliese, P. D. (2006). Individual Adaptability (I-ADAPT) Theory: Conceptualizing the Antecedents, Consequences, and Measurement of Individual Differences in Adaptability. In Understanding Adaptability: A Prerequisite for Effective Performance Within Complex Environments. Emerald Group Publishing Limited.
Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-624.‌
Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 87, 698–714.
Rusu, R. (2013). Affective Organizational Commitment, Continuance Organizational Commitment or Normative Organizational Commitment?. Land Forces Academy Review, 18(2), 192-207.
Salancik, G. R., & Pfeffer, J. (1978). A social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design. Administrative Science Quarterly, 23(2), 224-253.
Seyedjavadin, S. R. (2007). Organizational Behavior Management. 2nd Edition, Negahe Danesh Publication, Tehran, Iran. (in Persian)
Shakerinia, I.& Nabavi, S. (2010). Relationship Between Job Satisfaction and Perceived Organizational Support With Organizational Commitment in Guilan Police Staff. Police Management Studies Quarterly, 5(4), 608-626. (in Persian)
Sony, M., & Mekoth, N. (2014). The Dimensions of Frontline Employee Adaptability in Power Sector: a Grounded Theory Approach. International Journal of Energy Sector Management, 8(2), 240-258.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
Srivastava, A. P., & Dhar, R. L. (2016). Impact of Leader Member Exchange, Human Resource Management Practices and Psychological Empowerment on Extra Role Performances: the Mediating Role of Organizational Commitment. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(3), 351-377.
Thibaut, J. W., & Walker, L. (1975). Procedural justice: A psychological Analysis. L. Erlbaum Associates.
Tolman, E. C. (1943). Identification and the postwar world. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 38(2), 141-150
Tremblay, M., & Landreville, P. E. (2015). Information Sharing and Citizenship Behaviors: Mediating the Roles of Empowerment, Procedural Justice, and perceived organizational support. International Journal of Business Communication, 52(4), 347-368.
Tremblay, M., Cloutier, J., Simard, G., Chenevert, D., & Vandenberghe, C. (2010). The Role of HR Practices, Procedural Justice, Organizational Support and Trust in Organizational Commitment and in-Role and Extra-Role Performance. International Journal of Human Resource Management, 21(3), 405–433.
Zhang, Y., Long, L., & Zhang, J. (2015). Pay for Performance and Employee Creativity: the Importance of Procedural Justice and Willingness to Take Risks. Management Decision, 53(7), 1378-1397.
Zunker, V. G. (2006). Career Counseling: a Holistic Approach. Belmont, CA: Brooks.