تسهیم دانش در صنعت بانکی: نقش ظرفیت جذب دانش فردی و چابکی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد MBA، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jhrs.2020.105740

چکیده

زمینه و هدف: تسهیم دانش برای کسب مزیت رقابتی و نوآوری پایدار ضروری است. از دیگر سوی، انطباق‌پذیری مؤثر سازمان نیز به توانایی سازگاری با همۀ عناصر کسب‌وکار از جمله نیروی کار بستگی دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش فردی بر تسهیم دانش با میانجی‌گری چابکی کارکنان در سیستم بانکی پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و علّی است. گردآوری داده‌ها به وسیلۀ پرسشنامه و از نظرات 226 نفر از کارکنان شعب بانکی شهر تبریز انجام پذیرفته است. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شده است.
یافته‌ها: خروجی نرم‌افزارها نشان می‌دهد که تمامی روابط مستقیم در رابطۀ بین متغیرها معنادار است. همچنین، چابکی کارکنان رابطۀ بین ظرفیت جذب دانش فردی و تسهیم دانش را میانجی‌گری می‌کند.
نتیجه‌گیری: تقویت چابکی کارکنان می‌تواند در رابطه بین ظرفیت جذب دانش فردی و تسهیم دانش مؤثر باشد و به  توسعه و بهبود تسهیم دانش در میان کارکنان و حرکت به سوی مزیت رقابتی بهتر بانک‌ها یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Sharing in Banking Industry: Roles of Individual Knowledge Absorption Capacity and Employee Agility

نویسندگان [English]

  • Younis Jabarzadeh 1
  • Seyed Samad Hosseini 1
  • Younes Nikkhah 2
  • Arezoo Farajolahi 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 MSc of Business Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 MSc of MBA, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Knowledge sharing is a prerequisite for the acquisition of competitive advantage and sustainable innovation. At the same time, the effective adaptability of an organization depends on the ability to adapt to all business elements such as the labor force. Hence, this study analyzed the effect of individual knowledge absorption capacity on knowledge sharing through the mediation of employee agility in the banking system.
Methodology: This is an applied causal study, in which data were collected from the questionnaires distributed among 226 employees working at different bank branches in Tabriz. The partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) model was used for data analysis.
Findings: According to the software outputs, all direct relationships of variables are significant. Furthermore, employee agility mediates the relationship between individual knowledge absorption capacity and knowledge sharing.
Conclusion: Improving employee agility can affect the relationship between individual knowledge absorption capacity and knowledge sharing, help improve knowledge sharing among employees, and move towards better competitive advantages for banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Knowledge Sharing Capacity
  • Employee Agility
  • Knowledge Sharing
  • Banking System
ابراهیمی، سیدعباس؛ محمدی فاتح، اصغر؛ حاجی‌پور، ابراهیم (1391). بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه مدیریت نظامی، 12(47)، 135-162.
حسن‌زاده، محمد؛ علیپور ایرانق، سکینه؛ زندیان، فاطمه (1392). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در مراکز ملی اطلاعات ایران. تعامل انسان و اطلاعات، 1(1)،27-43.
حسینی، سید صمد؛ کرمی، اژدر؛ نیکخواه، یونس (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با Smart PLS V3: رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه فاضل.
حسینی، سیدمحمود؛ حاجی‌پور، بهمن (1386). تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف‌پذیری: شرکت‌های دارویی کشور. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 12(4)، 156-176.
رجائی آذرخوارانی، عباس؛ رجائی پور، سعید؛ هویدا، رضا (1393). تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های منتخب اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20(4)، 123-144.
زنجیرچی، سیدمحمود؛ ابراهیمی، علی (1393). تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه‌های بیز: مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6(11)، 35-58.
سرلک، محمدعلی؛ اسلامی، طاهره (1390). تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی. فصلنامه مدیریت دولتی، 3(8)، 1-18.
صنوبر، ناصر؛ سلمانی، بهزاد؛ خیرخواهان حقیقی، وحدت (1389). شناسایی تعیین‌کننده‌های ظرفیت جذب دانش و تأثیر آن بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تبریز.
قلیزاده، حسین؛ معینی، علیرضا؛ بنیادی نائینی، علی؛ محمدی، مهدی (1394). ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه‌گیری ظرفیت جذب: مطالعه موردی نانو فناوری ایران. فصلنامه رشد فناوری، 11(42)، 57-69.
مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه؛ صفردوست، عاطیه (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(69)، 121-149.
 
Alavi, S. & Abd Wahab, D. (2001). A review on workforce agility. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 5(16), 4195-4199.
Alavi, S. Abd Wahab, D. Muhamad, N. & Shirani, B. A. (2014). Organic structure and organisational learning as the main antecedents of workforce agility. International Journal of Production Research, 52, 6273-6295.
Al-Azzam, Z. F., Irtaimeh, H. J., & Khaddam, A. A. H. (2017). Examining the mediating effect of strategic agility in the relationship between intellectual capital and organizational excellence in Jordan service sector. Journal of Buisness, 6(1), 7-15.
Cai, Z. Huang, Q. Liu, H. & Wang, X. (2018). Improving the agility of employees through enterprise social media: The mediating role of psychological conditions. International Journal of Information Management, 38(1), 52-63.
Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
French, A., Luo, X., & Bose, R. (2017). Toward a holistic understanding of continued use of social networking tourism: A mixed-methods approach. Information & Management, 54(6), 802-813.
Griffin, B. & Hesketh, B. (2003). Adaptable behaviours for successful work and career adjustment. Australian Journal of Psychology, 55(2), 65-73.
Henseler, J. Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-320.
Hopp, W. J. & Van Oyen, M. P. (2004). Agile workforce evaluation: A framework for cross-training and coordination. IIE Transactions, 36(10), 919-940.
Hosseini, S., Nikkhah Tekmedash, Y., Karami, A., & Jabarzadeh, Y. (2019). The impact of knowledge management strategy on service innovation performance in private and public hospitals. Iranian Journal of Management Studies, 12(1), 1-24
Idris, W. M., & Al-Rubaie, M. T. (2013). Examining the impact of strategic learning on strategic agility. Journal of Management and Strategy, 4(2), 70-77.
Kale, E., Aknar, A., & Başar, Ö. (2018). Absorptive capacity and firm performance: The mediating role of strategic agility. International Journal of Hospitality Management, 78, 276-283.
Kumkale, I. (2016). Organization’s tool for creating competitive advantage: strategic agility. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2(3), 118-124.
Kwok, S. H. & Gao, S. (2005). Attitude toward knowledge sharing behavior. Journal of Computer Information Systems, 46(2), 45-51.
Lane, P. J. & Koka, B. R. (2006). The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct. Academy of Management Review, 31(4), 833-863.
Lefika, P. T. & Mearns, M. A. (2015). Adding knowledge cafés to the repertoire of knowledge sharing techniques. International Journal of Information Management, 35(1), 26-32.
Mao, H., Liu, S., & Zhang, J. (2013). How the effects of IT capability and knowledge capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty and information intensity. Information Development, 31(4), 358-382.
Neches, R., Fikes, R. E., Finin, T., Gruber, T., Patil, R., Senator, T., & Swartout, W. R. (1991). Enabling technology for knowledge sharing. AI magazine, 12(3), 36-56.
Noorbakhsh Samani, S. P., Sadeghiyan, M., Keshavarz, S., & Ziglari, F. (2017). Organizational Agility and Knowledge Sharing Process in the Staffs of the Iran's Central Plateau Contractor Company. Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, 6(3), 58-65.
Ojha, D. (2008). Impact of strategic agility on competitive capabilities and financial performance. Unpublished doctoral dissertation. Philosophy Management, Graduate School of Clemson University.
Park, J. H. Suh, H. J. & Yang, H. D. (2007). Perceived absorptive capacity of individual users in performance of Enterprise Resource Planning (ERP) usage: the case for Korean firms. Information & Management, 44, 300-312.
Ritala, P. Olander, H. Michailova, S. & Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study. Technovation, 35, 22-31.
Roberts, N. Galluch, P. S. Dinger, M. & Grover, V. (2012). Absorptive capacity and information systems' research: review, synthesis, and directions for future research. MIS Quarterly, 6(1), 25-40.
Ryu, S. Ho, S. H. & Han, I. (2003). Knowledge sharing behavior of physicians in hospitals. Expert Systems with Applications, 25(1), 113-122.
Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., & Grover, V. (2003). Shaping agility through digital options: reconceptualizing the role of it in contemporary firms. MIS Quarterly, 27(2), 237-263.
Sergeeva, A. & Andreeva, T. (2016). Knowledge sharing research: bringing context back in. Journal of Management Inquiry, 25(3), 240-261.
Setia, P., & Patel, P. (2013). How information systems help create OM capabilities: Consequences and antecedents of operational absorptive capacity. Journal of Operations Management, 31(6), 409-431.
Sherehiy, B. & Karwowski, W. (2014). The relationship between work organization and workforce agility in small manufacturing enterprises, International Journal of Industrial Ergonomics, 44, 466-473.
Sherehiy, B., Karwowski, W., Layer, J. K. (2007). A review on enterprise agility: concepts, frameworks, and attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(5), 445-460.
Shin, H., Lee, J. N., Kim, D. S., & Rhim, H. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics, 168, 181-196.
Sook Heo, M. & Joong Cheon, M. (2015). An empirical study on the relationship between employee‘s agility and work performance: Focused on the agility’s influence factors and knowledge-oriented leadership. Knowledge Management Review, 16(2), 139-172.
Suofi, H. Hosnavi, M. & Mirsepasi, N. (2014). A study on relationship between workforce agility and knowledge sharing. Management Science Letters, 4(5), 1015-1020.
Suofi, H., Hosnavi, M. R., & Mirsepasi, N. (2014). A study on relationship between workforce agility and knowledge sharing. Management Science Letters, 4, 1015-1020.
Tzokas, N., Kim, Y., Akbar, H., & Al-Dajani, H. (2015). Absorptive capacity and performance: the role of customer relationship and technological capabilities in high-tech SMEs. Industrial Marketing Management, 47, 134-142.
Van den Hoof, B. & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: The influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 8(6), 117-130.
Van Woerkom, M. & Sanders, K. (2010). The romance of learning from disagreement. The effect of cohesiveness and disagreement on knowledge sharing behavior and individual performance within teams. Journal of Business and Psychology, 25(1), 139-149.
Volberda, H. W. Jansen, J. J. & Van den bosch, F. A. (2005). Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter? The Academy of Management Journal, 48(6), 999-1015.
Wang, Sh. & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20, 115-131.
Wang, W. W. Liu, L. Feng, Y. and Wang, T. (2014). Innovation with IS usage: individual absorptive capacity as a mediator. Industrial Management & Data Systems, Emerald Group Publishing limited, 114(8), 1110-1130.
Zhou, J., Fey, C., & Yildiz, H. E. (2018). Fostering integration through HRM practices: An empirical examination of absorptive capacity and knowledge transfer in cross-border M&As. Journal of World Business. Available online 7 June 2018, 100947. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.05.005.