دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1398 (شماره 1 بهار 98 دوره 9) 
ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی

صفحه 25-48

10.22034/jhrs.2019.95937

حسین گنجی‌نیا؛ سجاد جلال‌جباری؛ محمدعلی فلاح؛ امین رئوف‌شناس یگانه