از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jhrs.2019.95938

چکیده

زمینه و هدف: ارتقای عملکرد سازمانی جزو اولویت‌های همیشگی مدیران است و منابع انسانی در این زمینه نقشی بی‌بدیل دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل‌کنندگی فناوری اطلاعات و میانجی‌گری مدیریت استعداد است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی ـ همبستگی است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه و از نظرات 281 نفر از مدیران واحدهای صنعتی انجام پذیرفته است. داده‌های پژوهش به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری از طریق حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین، نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تأیید شد. فناوری اطلاعات نیز رابطه بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد را تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، اجرای سیاست‌های فناوری اطلاعات در روابط بین دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Human Resources Management Ambidexterity to Organizational Performance: Effects of Talent Management and Information Technology

چکیده [English]

Background and Objective: Organizational performance improvement has always been a managerial priority with human resources playing a unique role in this context. This paper aims to analyze the effect of human resources management ambidexterity on organizational performance by considering the moderating role of information technology and mediating role of talent management.
Methodology: This is an applied descriptive-correlational study, in which 281 managers of industrial departments were surveyed through a questionnaire for data collection. The partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) technique was then used for data analysis.
Findings: Human resources management ambidexterity had a positive, significant effect on organizational performance. It was also confirmed that talent management had a mediating role in the relationship between human resources management ambidexterity and organizational performance. Moreover, information technology moderated the relationship between human resources management ambidexterity and talent management.
Conclusion: In the studied industrial departments, the implementation of information technology policies will affect organizational performance in the relationships between human resources management ambidexterity and talent management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources management ambidexterity
  • talent management
  • information technology
  • organizational performance
احتشام راثی، رضا و محرابی، جواد. (1395). تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات شعب تهران). فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 7(21)، 55-71.
امیرخانی، طیبه. سپهوند، رضا و عارف‌نژاد، محسن. (1393). وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(34)، 105-124.
تقوا، محمدرضا. حسینی به امکان، سید مجتبی و فلاح لاجیمی، حمیدرضا. (1393). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 2(5)، 1-17.
حسینی، سید صمد. کرمی، اژدر و نیکخواه تکمه‌داش، یونس. (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با SmartPLS V3: رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه فاضل.
درویش، حسن و عباس‌آبادی، معصومه. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8(28)، 19-42.
رحیمی، فرج اله. محمدی، جیران و پوررازع، هدی. (1395). تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(82)، 99-122.
سعادت، اسفندیار. (1390). مدیریت منابع انسانی. چاپ پانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
سیدنقوی، میرعلی. حقیقی کفاش، مهدی و نجفی کلیانی، وحید. (1391). انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(67)، 129-153.
طالقانی، غلام‌رضا. غفاری، علی و حقیقی، محمد. (1395). بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه مدیریت دولتی، 8(1)، 1-14.
طبرسا، غلامعلی. صادقیان قراقیه، سعید (1393). مدیریت منابع انسانی الکترونیک. چاپ اول، تهران: کتاب مهربان.
فرهنگی، علی اکبر. عباس‌پور، عباس و عباچیان قاسمی، رضا. (1392). بررسی تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت‌های خدماتی: پیمایشی پیرامون مهندسان مشاورنقشه‌بردار. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، 5(3), 123-146.
قلی‌پور، آرین. (1394). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها). چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
گودرزوند چگینی، مهرداد. چیرانی، ابراهیم. مقدم، هادی. قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه و مرادی، فاطمه. (1395). بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان گیلان). مدیریت بهره‌وری، 10(38)، 253-278.
محمدی، یوسف. معدنی، جواد و پهلوانی قمی، معصومه. (1393). نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 2(8)، 75-99.
نوع‌پسند اصیل، سید محمد و عاشق حسینی مهروانی، مجید. (1393). تأثیر فرآیندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(75)، 19-38.
Ali, M., Lei, S., & Wei, X. Y. (2017). The mediating role of the employee relationsclimate in the relationship between strategic HRM and organizational performance in Chinese banks. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 115-122.
Alkerdawy, M. M. (2016). The relationship between human resource management ambidexterity and talent management: the moderating role of electronic human resource management. International Business Research, 9(6), 80-94.
Bohmer, N., & Schinnenburg, H. (2016). How gender and career concepts impact Global Talent Management. Employee Relations, 38(1), 73-93.
Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2016). The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business, 51(1), 103-114.
Daley, D., Vasu, M. L., & Weinstein, M. B. (2002). Strategic human resource management: Perceptions among North Carolina county social services professionals. Public Personnel Management, 31(3), 359-375.
Dries, N. (2013). Talent management, from phenomenon to theory: Introduction to the special issue. Human Resource Management Review, 23(4), 267-271.
Fichman, R. G. (2004). Real options and IT platform adoption: implications for theory and practice. Inform. Syst. Res, 15(2), 132-154.
Gallardo-Gallardo, E., & Thunnissen, M. (2016). Standing on the shoulders of giants? A critical review of empirical talent management research. Employee Relations, 38(1), 31-56.
Gardner, S. D., Lepak, D. P., & Bartol, K. M. (2003). Virtual HR: The impact of information technology on the human resource professional. Journal of Vocational Behavior, 63, 159-179.
Gibson, C. B. & Birkinshaw, J (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 47, 209-226.
Green-Jr, K. W., Inman, R. A., Birou, L. M., & Whitten, D. (2014). Total JIT (TJIT) and its impact on supply chain competency and organizational performance. Int. J.Production Economics, 147, 125-135.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling. 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage.
Heinen, J. S., O'Neill, C., (2004). Managing talent to maximise performance. Employment Relations Today, 31(2), 67-82.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-320.
Huang, J., & Kim, H. J. (2013). Conceptualizing structural ambidexterity into the innovation of human resource management architecture: the case of LG Electronics. The International Journal of Human Resource Management, 24(5), 922-943.
Kang, S. C., & Snell, S. A. (2009). Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: a framework for human resource management. Journal of Management Studies, 46, 65-92.
King, K. A. (2016). The talent deal and journey. Employee Relations, 38(1), 94-111.
Lin, L. H., & Ho, Y. L. (2015). Institutional pressures and environmental performance in the global automotive industry: the mediating role of organizational ambidexterity. Long Range Planning, 49(6), 764-775.
Liu, H., Ke, W., Wei, K. K. & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorption capacity and supply chain agility. Decision Support Systems, 54(3), 1452-1462.
Manistitya, M., & Fongsuwan, W. (2015). Human resource management, job satisfaction and employee commitment affecting information technology staff turnover intention: A Structural Equation Model. Research Journal of Business Management, 9(1), 157-172.
Meyers, M. C., & van Woerkom, M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49(2), 192-203.
Millar, P., & Stevens, J. (2012). Managemtn training and national sport organization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performances. Sport Management Review, 15(3), 288-303.
Mithas, S., Tafti, A., Bardhan, I., & Goh, J. M. (2013). Information technology and firm profitability: Mechanisms and empirical evidence. MIS Quarterly, 36, 205-224.
Mitic, S., Nikolic, M., Jankov, J., Vukonjanski, J., & Terek, E. (2017). The impact of information technologies on communication satisfaction and organizational learning in companies in Serbia. Computers in Human Behavior, 76, 87-105.
Ngah, R., & Ibrahim, A. R. (2010). The effect of knowledge sharing on organizational performance in small and innovation and firm performance. Technological Forecasting & Social Change, 77(7), 1076-1089.
Nivlouei, F. B. (2014). Electronic human resource management system: the main element in capacitating globalization paradigm. International Journal of Business and Social Science, 5(2), 147-159.
Raman, R., Chadee, D., Roxas B., & Michailova S. (2013). The effects of partnership quality, talent management, and global mindset are the performance of offshore IT service providers in India. Journal of International Management, 19(4), 333-346.
Sparrow, P. R., & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25, 249-263.
Thunnissen, M. (2016). Talent management: For what, how and how well? An empirical exploration of talent management in practice. Employee Relations, 38(1), 57-72.
Uysal, G., & Koca, G. (2009). HR and firm performance at companies in Turkey: Correlative analysis. Journal of Modern Accounting and Auditing, 5(1), 45-48.
Veider, V., & Matzler, K. (2015). The ability and willingness of family-controlled firms to arrive at organizational ambidexterity, Journal of Family Business Strategy, 7(2), 105-116.
Youndt, M. A., & Snell, S. A. (2004). Human resource configuration, intellectual capital and organizational performance. Journal of Managerial Issues, 16(30), 337-360.
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31
شماره 1 بهار 98 دوره 9
خرداد 1398
صفحه 115-142
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 27 خرداد 1398