ارزیابی و رتبه بندی پیشایندهای استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و کارمند دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/jhrs.2019.135728

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر منفی استرس در زندگی کاری، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ماهیت کار، زمان کار، سیاست سازمانی، پست سازمانی، عوامل محیطی، روابط کاری و عوامل شخصی بر استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان می‌پردازد.

روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان و روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده تصادفی است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد نظرات 391 نفر از کارمندان جمع‌آوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد، ماهیت کار، زمان کار، سیاست سازمانی، پست سازمانی، عوامل محیطی، روابط کاری و عوامل شخصی تأثیر مثبت معناداری بر استرس شغلی دارد و از این بین عوامل، زمان کار و روابط کاری به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر استرس شغلی دارند.

نتیجه‌گیری: بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان به عنوان الگوهای رفتاری در سازمان می‌تواند از بروز رفتارهای مخربی که سلامت روانی کارکنان را به خطر می‌اندازند جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and ranking of job stress antecedents among employees of government organizations in Semnan city

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Abbasali Rastgar 2
  • Amin Hemati 3
1 Assistant Professor, In Management, Faculty of Administrative Sciences and Economic, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economic, Management & public Administration, Semnan University, Semnan, Iran
3 MSc., Faculty of Economic, Management & public Administration, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Considering the negative effect of stress on work life, the present study investigates the effect of work nature, working time, organizational policy, organizational position, environmental factors, labor relations and personal factors on job stress among employees of government organizations in Semnan. .

Methodology: The research method is descriptive-survey and correlational. The statistical population of the present study is the employees of government organizations in the city and the method of stratified random sampling. Using a standard questionnaire, the opinions of 391 employees were collected and structural equation modeling and LISREL software were used to analyze the data.

Findings: The results show that the nature of work, working time, organizational policy, organizational position, environmental factors, labor relations and personal factors have a significant positive effect on job stress and among these factors, working time and labor relations have the highest and lowest effects, respectively. Have on job stress.

Conclusion: Examining the factors affecting employees' job stress as behavioral patterns in the organization can prevent the occurrence of destructive behaviors that endanger the mental health of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • nature of work
  • organizational policy
  • environmental factors
  • personal factors