ارزیابی و رتبه‌بندی پیشایندهای تعادل کار-زندگی در یک سازمان دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

2 کارشناس دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، ایران

3 مدرس دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

10.22034/jhrs.2019.95937

چکیده

زمینه و هدف: توانایی ایفای نقش مؤثر و متوازن در کار و زندگی زمینه‌ای مساعد برای حفظ سلامت جسمی و روحی و ارتقای عملکرد فردی و سازمانی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت‌بندی موانع فردی و سازمانی تعادل کار و زندگی پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن نیز کارکنان یک سازمان دولتی در شهر تهران به تعداد 705 نفر بوده است که با نمونه‌گیری تصادفی انجام شده 248 نفر آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته است. تحلیل داده‌ها با کمک آزمون‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون میانگین یک جامعه و با استفاده از نرم‌افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس. انجام شده است.
یافته‌ها: با مرور پیشینه موضوع 15 مانع فردی و خانوادگی و 15 مانع سازمانی شناسایی و پس از تأیید نقش تبیین‌گری آن‌ها در دو طبقه فردی و سازمانی به بررسی وضعیت موجود آن‌ها در جامعه آماری پرداخته و موانع موجود در آن رتبه‌بندی شده است. از میان عوامل شناسایی‌شده 5 عامل فردی و 8 عامل سازمانی در این سازمان مانع تعادل کار و زندگی به شمار می‌روند و درآمد ناکافی و استرس شغلی مهم‌ترین این موانع به شمار رفته‌اند.
نتیجه‌گیری: ایجاد زمینۀ مناسب برای برقراری تعادل در زندگی کاری و شخصی کارکنان می‌تواند دستاوردهای شخصی سازمانی بسیاری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Ranking Prerequisites of Work-Life Balance in a Public Organization

چکیده [English]

Background and Objective: The ability to play an effective and balanced role in work and life lays the proper foundations for maintaining physical and mental health and improving individual and organizational performance. This study aimed to identify and prioritize individual and organizational obstacles to the work-life balance.
Methodology: This is an applied-descriptive survey, in which the statistical population included 705 employees working at a public organization in Tehran. The random sampling method was employed to selected 248 employees as the statistical sample, and a research-made questionnaire was used for data collection. The statistical tests of confirmatory factor analysis and population mean were conducted to analyze data in LISREL and SPSS.
Findings: A literature review resulted in the identification of 15 individual and familial obstacles and 15 organizational obstacles, the explanatory roles of which were confirmed and classified as individual and organizational classes to analyze their status in the statistical population and rank their obstacles. Out of the identified factors, 5 individual and 8 organizational factors classified as the work-life balance obstacles, the most important of which were insufficient income and occupational stress.
Conclusion: Providing the proper foundations for the work-life balance in the lives of employees can result in many individual and organizational achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work-life balance
  • individual obstacles
  • organizational obstacles
  • expectations and resources
  • role-playing
ابیلی، خ. (1389). کارگاه آموزشی برقراری تعادل بین کار و زندگی. file:///C:/Users/lenovo/Desktop/BWL/BWL%20abili.pdf
اسدی، آ. فیاضی، م. سفیری، خ. حسنقلی پور، ط.(1393). عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو. فصلنامةمدیریتدولتی.6(2): 226-209
توانگر، ح. الحانی، ف و ونکی، ز.(1392). نقصان خودکارآمدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت.1(2).
حسنقلی پور، ط. سیدجوادین، س. ر. سفیری، خ؛ و روشن نژاد، م.(1392). ارائه و تبیین مدلی برای علل و عوامل مؤثر بر توازن کار زندگی. فصلنامة مدیریت دولتی.5(2): 54-37
رابینز، ا. پارساییان،ع.(مترجم)، اعرابی، س.م.(مترجم).(1394). مبانی رفتار سازمانی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مدنی، حسین. (1385). مدیریت تعادل بین کار و زندگی. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۶۸
Allen, T. D. (2001). Family-Supportive Work Environments: the role of organizational perceptions. Journal of Vocational Behavior, 58 (3): 414-443.
Barnett, R. C. & Hyde, J. S. (2001). Women, men, work, and family: An expansionist theory. American Psychologist, 56 (6): 781–796.
Beauregard, T. A., Henry, L. C. (2009). Making the link between work-life balance practices and organizational performance. Human Resource Management Review, 19 (1): 9-22.
Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H. & Grzywacz, J. G. (2006).Measuring the positive side of the work–family interface:Development and validation of a work–family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68(1): 131–164.
Chiang, Flora F.T &Birtch, Thomas A & Kwan, Ho Kwong. (2010). The moderating roles of job control and work-life balance practiceson employee stress in the hotel and catering industry.International Journal of Hospitality Management 29. 25–32.
Clark, S. C. (2001). Work Cultures and Work/Family Balance. Journal of Vocational Behavior, 58(3): 348-365.
Galea, C., Houkes, I. & De Rijk, A.(2014). An insider's point of view: how a system of flexible working hours helps employees to strike a proper balance between work and personal life, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 25 Iss: 8.
Greenhaus, J. H. & Allen, T. D. (2006). Work–family balance: Exploration of a concept. Paper presented at the Families and Work Conference, Provo, UT.
Greenhaus, J. H., Collins, K. M. & Shaw, J. D. (2003). The relation between work– family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63 (3):510-531.
Grzywacz, J. G. & Carlson, D. S. (2007). Conceptualizing Work-Family Balance: Implications for Practice and Research, Advances in Developing Human Resources, 9 (4): 455-471.
Haddon, B. & Hede, A. (2010). Work-life balance – an integrated approach. The case for joint and several responsibility (Report to the Queensland Law Society). Queensland: Faculty of Business, University of the Sunshine Coast.
Hakanen, J. J., Perhoniemi, R., Toppinen-Tanner, S. (2008). Positive gain spirals at work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness. Journal of Vocational Behavior, 73(1): 78-91.
Hunter, E. M., Perry, S. J., Carlson, D. S. & Smith, S. A. (2010). Linking team resources to work–family enrichment and satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 77(2): 304-312.
Kim, S. (2008). Women and family-friendly policies in the Korean government. International Review of Administrative Sciences, 74(3): 463-467
Kirchmeyer, C. (2000). Work-life initiatives: Greed or benevolence regarding workers' time. In C. L. Cooper & D. M. Rousseau (Eds.). Trends in organizational behavior, 7: 79–93.
Mauno, S., Kinnunen, U., Ruokolainen, M. (2007). Job demands and resources as antecedents of work engagement: A longitudinal study, Journal of Vocational Behavior, 70(1): 149-171.
McCarthy, A., Darcy, C. & Grady, G. (2010). Work-life balance policy and practice: Understanding line manager attitudes and behaviours. Human Resources Management Review, 20 (2): 158-167.
Pookaiyaudom, Gulapish. (2015). Assessing different perceptions towards the importance of a worklife balance: a comparable study between thai and international programme students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 174. 267 – 274
Rehman, S.,  Roomi, M.A(2012).Gender and work‐life balance: a phenomenological study of women entrepreneurs in Pakistan, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 19 Iss: 2, pp.209 - 228
Sang, K., Dainty, A. & Ison, S.(2014). The job satisfaction of UK architects and relationships with work life balance and turnover intentions., Engineering Construction and Architectural Management, Vol. 16, No. 3, p. 288-300.
Sub, S. & Sayah, S. (2013).Balance between work and life: a qualititave study of German Contract workers, European Management Journal, Vol. 31, No. 3, p. 62-250.
Voydanoff, P. & Kelly, R. F. (1984). Determinants of Work-Related FamilyProblems among Employed Parents. Journal of Marriage and Family, 46 (4): 881-892.
Voydanoff, P. (2002). Linkages between the Work-Family Interface and Work, family, and Individual Outcomes: An Integrative Model. Journal of Family Issues, 23 (1): 138-164.
Voydanoff, P. (2005a). Toward a Conceptualization of Perceived Work- Family Fit and Balance: A Demands and Resources Approach. Journal of Marriage and Family, 67 (4): 822-836.
Voydanoff, P. (2005b). The Differential Salience of Family and Community Demands and Resources for Family-to-Work Conflict and Facilitation, Journal of Family and Economic Issues, 26 (3): 395-417.
Waller, A.D., Ragsdell, G.(2012). The impact of e-mail on work-life balance", Aslib Proceedings, Vol. 64 Iss: 2, pp.154 – 177.