مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت راهبردی، دانشکده فرمادهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استاد سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2019.95939

چکیده

زمینه و هدف: لنگرهای شغلی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است. مدیران منابع انسانی دریافته‌اند که طرح‌ریزی و سازمان‌دهی مسیرهای شغلی و جریان پیشرفت برای نیروی انسانی به منظور حفظ و نگهداشت آن‌ها ضروری است و می‌توان دستاوردهای مطلوبی برای سازمان به دنبال داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر لنگرهای شغلی بر پیامدهای فردی شامل: بالندگی فردی و پایداری منابع انسانی و همچنین پیامدهای سازمانی از جمله تمدن سازمانی و امیدواری سازمانی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 900 نفر تشکیل دادند که 270 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن به روش محتوایی و صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: لنگرهای شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای فردی دارند. همچنین تأثیر لنگرهای شغلی بر برخی از پیامدهای سازمانی نیز تأیید شد که در این رابطه تأثیر لنگرهای شایستگی‌های فنی و کارکردی، استقلال کاری و چالش محض بر تمدن سازمانی و همچنین تأثیر لنگر استقلال کاری بر امیدواری سازمانی تأیید نشد.
نتیجه‌گیری: شناسایی الگوهای شغلی افراد کلیدی و تدوین مسیر شغلی آن‌ها بر این اساس می‌تواند هم به توسعه فردی آن‌ها کمک کند و هم بهره‌وری سازمانی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Individual and Organizational Outcomes of Career Anchors in General Education Office of Tehran

چکیده [English]

Background and Objective: Career anchors have been considered a human resources development strategy. Human resources managers have realized that it is necessary to plan and organize career paths and the progress trend in order to retain human resources and achieve appropriate outcomes for organizations. This study aims to analyze the effects of career anchors on individual outcomes including individual maturity and human resources sustainability as well as organizational outcomes including organizational civilization and organizational hopefulness.
Methodology: This is an applied descriptive study, in which the statistical population consisted of 900 employees working at the general education office of Tehran. The stratified random sampling method was employed to select 270 individuals as the research sample. A researcher-made questionnaire was used as a data collection tool, the validity of which was confirmed through content and face validity tests, whereas its reliability was confirmed through Cronbach’s alpha. The structural equation modeling (SEM) (path analysis) was used for data analysis and hypothesis testing.
Findings: Career anchors had positive, significant effects on individual outputs. They also affected some of the organizational outputs. Accordingly, it was not confirmed that technical and functional competencies, work independence, and pure challenge affected organizational civilization. Furthermore, the effect of work independence on organizational hopefulness was not confirmed.
Conclusion: Identifying career models for key individuals to plan their career paths can both help their individual development and improve organizational productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career anchors
  • individual outcomes
  • organizational outcomes
  • education
امیرتاش، علی محمد؛ مظفی، امیر احمد؛ مهری، کاظم و جنانی، حمید. (1390). مقایسه لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران. فراسوی مدیریت، 5(17)، 130-115.
آهی، پرویز و به جانی، حسین. (1391). نقش برنامه ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان. فصلنامه علمی ترویجی ناجا، 7(28)، 80.
دیلمقانی، سعید و ذاکری، محمد. (1395). تعیین رابطه بین لنگرهای مسیر شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان. فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری. 3(7). 301-279.
رحیم نیا، فریبرز و صادقی، فرشته. (1395). بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 6(4)، 67.
زین الدینی بیدمشکی، زهره؛ عدلی، فریبا و وزیری، مژده. (1393). مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،72، 51.
سید نقوی، میر علی و عرب کلمری، محبوبه.(1391). جهت گیری درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری.فصلنامه علوم مدیریت ایران . سال ششم. شماره 24، 15-14.                                                     
شیخ الاسلامی، سامان و حزباوی، سنا. (1394). ارائه الگوی عوامل مؤثر بر جهت گیری کارراهه شغلی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 8(1). 55.
قلاوندی، حسن و سلطانزاده، وحید .(1391). تبیین رابطه بین کارراهه ی شغلی و تعهد سازمانی. پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، 4(7)، 98-77.
قلی پور، آرین. (1391). مدیریتمنابعانسانی(مفاهیم،تئوری‌هاوکاربردها)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها . تهران: انتشارات سمت، 55.
کیانی راد، حمیدرضا و صیادی، سعید. (1396). کاربرد لنگرگاه‌های مسیر ترقی در شغل افراد بر اساس الگوی شاین. دو ماهنامه مدیریت، 153.
گوردزوند چگینی، مهرداد و صالحی کردآبادی، سجاد.(1395). سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی(موردمطالعه:واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی). فصلنامه مطالعات منابع انسانی. سال 5. شماره 20، 112-97.
موسی خانی، محمد.(1390). ارائه مدلی برای توسعه مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 62.
Arnold, J. (2001). Careers and career management. Handbook of industrial, work and organizational psychology, 2, 115.
Barclay, W. B., Chapman, J. R., & Brown, B. L. (2013). Underlying factor structure of Schein’s career anchor model. Journal of Career Assessment21(3), 430.
Barth, T. J. (1993). Career anchor theory. Review of Public Personnel Administration13(4), 27.
Coghlan, D. (2017). Edgar H. Schein: The Scholar-Practitioner as Clinical Researcher. The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers, 12.
Costigan, R., Gurbuz, S., & Sigri, U. (2017). Schein’s Career Anchors: Testing Factorial Validity, Invariance Across Countries, and Relationship With Core Self-Evaluations. Journal of Career Development, 18-22 .0894845316676903.
Danziger, N., & Valency, R. (2006). Career anchors: Distribution and impact on job satisfaction, the Israeli case. Career Development International, 11(4), 293.
Dash, M., & Bakshi, S. (2017). Career Anchors: A Study with Indian Management Students. Drishtikon: A Management Journal8(2),17.
Firestone WA. (1996). “Image of teaching and proposed for reform: A comparison of ideas from cognitive and organizational research.” Educational Administration Quarterly; 32: 229.
Ginsburg, L., Berta, W., Baumbusch, J., Rohit Dass, A., Laporte, A., Reid, R. C., ... & Taylor, D. (2016). Measuring work engagement, psychological empowerment, and organizational citizenship behavior among health care aides. The Gerontologist, 56(2),15.
Jafari, E., & Khaleghkhah, A. (2018). The mediating role of professional ethics and career anchors on the causal relationship between psychological well-being and quality of work life for nurses. Journal of Clinical Nursing and Midwifery6(4), 66-78.
Mawhinney, L., & Rinke, C. R. (2017). I Just Feel So Guilty: The Role of Emotions in Former Urban Teachers’ Career Paths. Urban Education,18-22. 0042085917741726.
Neo,R,HollenBeck,I.Gerhart,B and Wright,P.(2009).Fundamentals of Human resource Management , third edition , McGraw-Hill,19.
Safari, Y., Torkman, M., & Ghasemi, S. (2016). Predicting the organizational performance based on the employees’ job career anchors in Kermanshah Ministry of Education. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-59261(1), 1064-1075
Schein, E. H. (2006). From brainwashing to organizational therapy: A conceptual and empirical journey in search of ‘systemic’health and a general model of change dynamics. A drama in five acts. Organization Studies27(2), 287-301.
Schneider, A., Wickert, C., & Marti, E. (2016). Reducing complexity by creating complexity: A systems theory perspective on how organizations respond to their environments. Journal of Management Studies,17.
Wechtler, H., Koveshnikov, A., & Dejoux, C. (2017). Career Anchors and Cross-Cultural Adjustment Among Expatriates in a Non-Profit Organization. Management International Review57(2), 277.
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31
شماره 1 بهار 98 دوره 9
خرداد 1398
صفحه 93-114
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1398