تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/jhrs.2020.103931

چکیده

زمینه و هدف: شبکه‌های اجتماعی بر پایۀ اعتماد گسترش یافته‌اند و می‌توانند با آسان‌سازی به اشتراک‌گذاری دانش به یادگیری فردی یاری رسانند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش بر یادگیری انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت جمع‌آوری داده‌ها  پیمایشی است. جامعۀ آماری آن را معلمان مدارس متوسطه آموزش و پرورش مشهد که در شبکه‌های اجتماعی عضو هستند تشکیل می‌دهند که از میان آن‌ها 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای تحلیل داده‌ها نیز از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اموس و اس پی اس اس استفاده شده است.
یافته‌ها: اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی تأثیر مثبت داشته‌اند. اثر مثبت کاربرد شبکه‌های اجتماعی بر تسهیم دانش و همچنین تأثیر مثبت تسهیم دانش بر یادگیری فردی تأیید شده است.
نتیجه‌گیری: با افزایش اعتماد میان‌فردی می‌توان بستری مناسب برای ترویج استفاده از شبکه‌های اجتماعی، برای به اشتراک‌گذاری دانش در میان معلمان فراهم ساخت که نتیجۀ آن ارتقای کیفی نظام آموزشی در مدارس خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Emotional and Cognitive Trust on Individual Learning: Mediating Role of Social Networks and Knowledge-Sharing

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajabi 1
  • Amir Mohammad Fakoor Saghih 2
  • Alireza Khorakian 3
1 MSc of Information Technology Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics , Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Developed on the basis of trust, social networks can facilitate knowledge sharing to help individual learning. This study aimed to analyze the effect of emotional and cognitive trust on the use of social networks and knowledge sharing in learning.
Methodology: This is an applied survey, in which the statistical population includes the high school teachers of Mashhad who are the users of social networks, and the statistical sample consisted of 375 teachers. The structural equation modeling (SEM) method was used for data analysis in AMOS and SPSS.
Findings: Emotional and cognitive trust had positive effects on the use of social networks. It was also confirmed that the use of social networks had a positive effect on knowledge sharing; likewise, knowledge sharing affected individual learning positively.
Conclusion: Increasing interpersonal trust can provide proper foundations for promoting the use of social networks to share knowledge among teachers, a process which will improve the quality of education system at schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Trust
  • Cognitive Trust
  • Social Networks
  • Knowledge Sharing
  • Education
ابراهیمی، سید عباس؛ محمدی فاتح، اصغر؛ حاجی پور، ابراهیم (1391). بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامهعلمی-پژوهش مدیریتنظامی، 12(47)، 161-135.
ابطحی، سید حسین؛ صلواتی، عادل (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: انتشارات پیوند نو.
پاپهن زاده، مینا؛ راسخ، مجید (1394). تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر عملکرد یاددهی یادگیری دبیران فیزیک استان گیلان، شانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و ششمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه.
حسینی کلورزی، امیر؛ حسینی کلورزی، سارا؛ خدا مرادی، محمد (1394). بررسی اثر حضور در گروه‌های تخصصی شبکه‌های اجتماعی بر توانمندسازی بازرسان فنی ایران. سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیر مخرب ایران.
حمیدی فر، فاطمه؛ اکباتانی فرد، غلامحسین (1397). رابطه بین شبکه‌های اجتماعی آنلاین با تسهیم دانش و یادگیری دانش آموزان دبیرستان‌های شهر رشت. سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، آستانه اشرفیه، مؤسسه آموزش عالی مهرآستان گیلان.
خائف الهی، احمدعلی؛ متقی، پیمان؛ محمدی، مهشید؛ قیطاسی، فاطمه (1386). ارائه الگوی فرآیند خلق دانش سازمانی: تبیین نقش اعتماد در خلق دانش سازمانی، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
شیرازی، علی؛ همایونی راد، حسین (1394). بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 8(27)، 118-99.
علیزاده، رامین؛ فیضی، محمد (1394). اهمیت نسبی اعتماد عاطفی و شناختی در یادگیری سازمانی. اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی.
کاویان، سمیه؛ تجری، طیبه (1394). تعیین رابطه بین اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در کارکنان استانداری استان گلستان. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم تربیتی.
کشاورزی، حسین؛ بیگی نیا، عبدالرضا؛ رضائی، زهرا (1391). نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان: ستاد مرکزی شرکت ملی گاز ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(2)، 126-109.
معینیان، داود؛ ملازاده، علیرضا (1387). بررسی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند تهران. سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری، تهران
Abu-Shanab, E. Knight, M. B. & Haddad, M. (2014). Knowledge Sharing Practices and the Learning Organization: A Study. IUP Journal of Knowledge Management, 12(2).
Ahmed, Y. A. Ahmad, M. N. Ahmad, N. & Zakaria, N. H. (2018). Social media for knowledge-sharing: A systematic literature review. Telematics and Informatics.
Ajjan, H. & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The Internet and Higher Education, 11(2), 71–80.
Argris, c. & Schon, D (1996). Organizational learning: a theory of action perspective reading. Addison- madisonwesley.
Balakrishnan, V. & Gan, C. L. (2016). Students’ learning styles and their effects on the use of social media technology for learning. Telematics and Informatics, 33(3), 808-821.
Bautista, R. G. & Bayang, M. A (2015). Social Network, Social Trust and Shared-Goals towards Organizational-Knowledge Sharing. American Journal of Educational Research, 3(5), 662-667.
Bilgihan, A. Barreda, A. Okumus, F. & Nusair, K. (2016). Consumer perception of knowledge-sharing in travel-related online social networks. Tourism Management, 52, 287-296.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computermediated Communication, 13(1), 210-230.
Burke, M.E. & Tulett, K. (1999).Impact of information needs on organizational design. Journal of the American Society for Information Science, 50(4), 380-1.
Busalim, A. H. (2016). Understanding social commerce: A systematic literature review and directions for further research. International Journal of Information Management, 36(6), 1075-1088.
Chang, S. E. Liu, A. Y. & Shen, W. C. (2017). User trust in social networking services: A comparison of Facebook and LinkedIn. Computers in Human Behavior, 69, 207-217.
Cheng, E (2012). Knowledge strategies for enhancing school learning capacity. International Journal of Educational Management, 26(6), 577 – 592.
Child, J. & McGrath, R. G. (2001). Organizations unfettered: Organizational form in an information-intensive economy. Academy of management journal, 44(6), 1135-1148.
Chiu, C. M. Hsu, M. H. & Wang, E. T. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision support systems, 42(3), 1872-1888
Deutsch, M (1960). The effect of motivational orientation upon trust and suspicion. Human Relations, 13(2), 123-139.
Dudezert, A. & Imed, B (2012). Knowledge Management 2.0: Organizational Models and Enterprise Strategies. IGI Global: 40-180
Edelenbos, J. & Klijn, E.H (2007). Trust in complex decision-making networks: a theoretical and empirical exploration. Administration & AMP Society, 39(1), 25-50.
Erragcha, N. O. Z. H. A. & Romdhane, R (2014). Social networks as marketing tools. Journal of internet Banking and Commerce, 19(1), 1-12.
Grabner-Kräuter, S. & Bitter, S (2015). Trust in online social networks: A multifaceted perspective. Forum for Social Economics, 44(1), 48-68.
Greenhow, C. & Robelia, B. (2009). Old communication, new literacies: Social network sites as social learning resources. Journal of Computer-mediated Communication, 14(4), 1130–1161.
Ismail, I. R. Tajuddin, N. & Yunus, N. K. M. (2019). Trust and Intention to Share as Predictors of Online Knowledge-Sharing Behavior. In Proceedings of the Regional Conference on Science, Technology and Social Sciences (RCSTSS 2016) (pp. 57-67). Springer, Singapore.
Jeng, W. He, D. Jiang, J. & Zhang, Y. (2012). Groups in Mendeley: Owners' descriptions and group outcomes. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 49(1), 1-4.
Johnson, D. & Grayson, K. (2005). Cognitive and affective trust in service relationships. Journal of Business research, 58(4), 500-507.
Jonnavithula, L. & Tretiakov, A. (2012). A model for the effects of online social networks on learning. Future challenges, sustainable futures. Proceedings ascilite Wellington, 435-437.
Kaplan, A. & Heinlein, M (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59-68.
Kiliroor, C. C. & Valliyammai, C. (2017). Trust analysis on social networks for identifying authenticated users. In 2016 Eighth International Conference on Advanced Computing (ICoAC) (pp. 37-41). IEEE.
Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education. New York, NY: Cambridge, The Adult Education Company.
Koranteng, F. N. Wiafe, I. Katsriku, F. A. & Apau, R. (2019). Understanding trust on social networking sites among tertiary students: An empirical study in Ghana. Applied Computing and Informatics.1-9.
Kulakli, A. & Mahony, S. (2014). Knowledge creation and sharing with Web 2.0 tools for teaching and learning roles in so-called University 2.0. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 648-657.
Lewis, J.D. & Weigert, A (1985). Trust as a social reality. Social Forces, 63(4), 967-985.
Malatesh, G. A. & Dhanasree, K. (2018). Purpose and Preference of Using Social Networking Sites by Adolescents. Scientists Joined as Life Member of Society of Krishi Vigyan, 193.
Marshall, J. & Smith, S. (2009). Learning organisations and organisational learning: What have we learned? Management Services, 53(2), 36.
McAllister D. J (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59.
McDermott, R (1999). Why information technology insp ired but cannot deliver knowledge management. California Management Review, 41(4), 103-117.
Nordtvedt, L. Kedia, B. L. Datta, D. K. & Rasheed, A. A. (2008). Effectiveness and efficiency of cross‐border knowledge transfer: An empirical examination. Journal of management Studies, 45(4), 714-744.
Osatuyi, B. (2013). Information sharing on social media sites. Computers in Human Behavior, 29(6), 2622-2631.
Rempel, J.K. & Holmes, j.G (1989). Trust in Close relationships, in C. Hendrick(Ed), Close Relationships, 187-220.
Shah, P. P. Dirks, K. T. & Chervany, N. (2006). The multiple pathways of high performing groups: The interaction of social networks and group processes. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(3), 299-317.
Swift, E. & Hwang.A (2013). The impact of affective and cognitive trust on knowledge sharing and organizational learning. The Learning Organization, 20(1), 20-37.
Tan, H. H. & Chee, D. (2005). Understanding interpersonal trust in a Confucian-influenced society: An exploratory study. International Journal of Cross Cultural Management, 5(2), 197-212.
Usoro, A. sharratt, M. Eric, T. Eric. & Sandhya Sh (2007).Trust as an Antecedent to Knowledge Sharing in Virtual Communities of Practice. Knowledge Management research &Practice, 5, 199-212.
Vithessonthi, C 2008. Social Interaction and Knowledge Sharing Behaviors in Multinational Corporations. The Business Review, Cambridge, 10(2), 324-33.
Watson, J. panahi, S. & Partridge, H (2012). Social media and tacit knowledge sharing: Developing a conceptual model. World academy of science, engineering and technology, (64), 1095-1102.
Yang, J. T. (2009). Individual attitudes to learning and sharing individual and organisational knowledge in the hospitality industry. The service industries journal, 29(12), 1723-1743.
Yen, J. C. & Lee, C. Y. (2011). Exploring problem solving patterns and their impact on learning achievement in a blended learning environment. Computers & Education, 56(1), 138-145.
Zaffar, F. O. & Ghazawneh, A. (2012). Knowledge sharing and collaboration through social media–the case of IBM. In Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS (Vol. 170).
Zhang, Y. Fang, Y. Wei, K. K. & Chen, H. (2010). Exploring the role of psychological safety in promoting the intention to continue sharing knowledge in virtual communities. International Journal of Information Management, 30(5), 425-436.