واکاوی میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2020.104222

چکیده

زمینه و هدف: شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود زمینه‌ساز ارتقای مستمر عملکرد سازمانی به شمار می‌رود و به پیش‌نیازهای مناسبی هم نیاز دارد. این پژوهش به مطالعۀ نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی می‌پردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری آن شامل مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی استان تهران است که از میان آنها 292 به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد است. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون کلوموگروف اسمینروف، همبستگی و برای بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود از تحلیل مسیر استفاده شده است.
یافته‌ها: میان نوآوری سازمانی، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین نوآوری سازمانی از طریق تسهیل و تسریع کارآفرینی سازمانی موجب ارتقای عملکرد سازمان می‌شود.
نتیجه‌گیری: با ترویج نوآوری در محصول، فرایند و فناورانه امکان پیشگامی، ریسک‌پذیری و رقابت‌پذیری سازمان بهبود خواهد یافت و بدین ترتیب شاخص‌های عملکرد سازمانی ارتقا خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Mediation of Organizational Entrepreneurship in Effect on Organizational Innovation on Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Marjan Zandi 1
  • Hajiyeh Rajabi Farjad 2
1 MSc of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Requiring appropriate prerequisites, identification and exploitation of existing opportunities can lay the foundations for the continuous improvement of organizational performance. This study analyzes the mediating role of organizational entrepreneurship in the effect of organizational innovation on organizational performance.
Methodology: This is an applied descriptive-correlational study, in which the statistical population includes the directors and experts of Bank Keshavarzi Iran in Tehran Province. The simple random sampling method was employed to select 292 participants as the statistical sample. A standard questionnaire was used for data collection. The Kolmogorov-Smirnov test and the correlation test were then conducted for hypothesis testing, whereas the path analysis was employed to analyze the causal relationships between the research variables.
Findings: There is a positive correlation among organizational innovation, organizational entrepreneurship, and organizational performance. Moreover, organizational innovation improves organizational performance by facilitating and accelerating organizational entrepreneurship.
Conclusion: Promoting innovation in products, processes, and technologies will improve the leading role, risk-taking capacity, and competitiveness of organizations. Therefore, organizational performance indices will improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Innovation
  • Organizational Entrepreneurship
  • Organizational Performance
  • Bank Keshavarzi Iran
آقاجانی، طهمورث؛ شوقی، بهزاد (1392). بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان (موردمطالعه: صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 17: 43-51.
احمد پور، احمد؛ ابراهیم پور مجتبی (1390). بررسی اثربخشی شاخص‌های اصلی مالی اقتصادی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، زمستان،66: 1-14.
اعتمادی، زینب (1395). بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر عملکرد بنگاه‌های گردشگری (مطالعه موردی: هتل‌های استان مازندران)، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
برومند، مجتبی؛ رنجبری، مریم (1388).اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تأکید بر نقش مدیریت دانش. توسعه‌سازمانی پلیس.6(24): 41-54.
زند حسامی، حسام؛ آشتیانی پور، زینب (1392). تحلیل چگونگی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط. نشریه مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، صص 1-24.
شریعت نژاد، علی؛ امرایی، فیروز؛ ساعدی، عبدالله (1394). تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعه کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان موردمطالعه: شهرک‌های صنعتی استان لرستان. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 8(2):313-332.
عرب صالحی، مهدی؛ صادقی، غزل؛ معین‌الدین، محمود (1392). رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9. ص 20-1.
قره‌باغی، وحید (1395). بررسی تأثیر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در بهبود عملکرد سازمان، اولین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
محمدکاظمی، رضا؛ حسینی نیا، غلامحسین؛ رمضان زرندی، سعید (1392). تأثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی (موردمطالعه: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 6(1):67-85.
ناظم، فتاح؛ کریم‌زاده، صمد؛ قادری، الهام (1389). بررسی رابطة بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی. فصل‌نامه پژوهش‌های اجتماعی، دوره 9، شماره 15، صفحات 115-89.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ یوسفی، فرزانه (1395). عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 2، پیاپی 26: 133-156.
نیک‌رفتار، طیبه؛ فرید، حمید (1394). عامل‌های درون‌سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران. کارآفرینی در کشاورزی. 2(2): 67-80.
وثوقی نیری، عبدالله؛ گنجی‌زاده مرادلو، حامد؛ ابدالی، علی (1396). نقش مدیریت دانش در ارتقای ظرفیت کارآفرینی کارکنان و توسعه سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: کارکنان ستاد گروه بهمن در تهران و کرج).مطالعات منابع انسانی. 7(24): 1-24.
Alegre, J. & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation, 28(6), 315-326.
Apostolos, D. & Zaridis, D. (2014). Entrepreneurship and SME›s Organizational Structure. Elements of a Successful Business. Social and Behavioral Sciences, Issue 148, pp. 463-467
Atalay, M., & et al. (2013).  The Relationship between Innovation and Firm  Performance: An Empirical Evidence from Turkish Automotive Supplier Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 75, 3 , pp. 226-235
Baba, R. & Elumalai, S. (2011). Entrepreneurial orientation of SMEs in Labuan and its effects on performance. Faculty of Economics and Business (UNIMAS)
Baciu, L. &  Botezat,  A. (2013). Entrepreneurship, Innovation and Public Sector Performance in TdHE 27 EU Countries. A chapter in EURINT Proceedings, vol. 1, pp 540-549
Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, Entrepreneurship: Theory & Practice, 16(1), pp. 7-25.
Gopalakrishnan, S. & Bierly, P. (2001). Analyzing innovation adoption using a knowledge-basedapproach. Journal of Engineering and Technology Management, 18: 107-118.
Jimenez, J.D. Valle, R.S. and Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering innovation: The role of market orientation and organizational learning, European Journal of Innovation Management, 11(3), 389−412.
kreiser, P. M. (2001). entrepreneurial organization or family firm? Strategic analysis of Golf states paper corporation. EBHA conference: business and knowledge pp1-30.
McFadzean, E. O’Loughlin, A. and Shaw, E. (2005) ‘Corporate entrepreneurship and innovation part 1: the missing link’, European Journal of Innovation Management, Vol. 8, No. 3, pp.350–372.
McNally, R. C. Cavusgil, E. & Calantone, R. J. (2010). Product innovativeness dimensions and their relationships with product advantage, product financial performance, and project protocol. Journal of Product Innovation Management, 27(7), 991-1006.
Megat Tajuddin. & et al. (2015). Relationship Between Innovation and Organizational Performance in Construction Industry in Malaysia. Universal Journal of Industrial and Business Management 3(4), pp. 87-99,
Miles, M.B. & Covin, J.G. (2002). Exploring the practice of corporate venturing: Some common forms and their organizational implications, Entrepreneurial theory and Practice, 26(3), pp. 21-40.
Mokaya, O, S. (2012). Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance: Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes. International Journal of Arts and Commerce, Vol. 1 No. 4, September, pp. 133-143.
Morris. & Cornwall. (2009). Properties of balance: A pendulum effect incorporate entrepreneurship. Business Horizons.52, 429-440.
Mosleh, A.M. & Allahyari Bozanjani, A. (2014). The effect of organizational intelligence on technological innovation in knowledge-based firms. Journal of management studies in development & evaluation, 22 (73): 63-94
Nadkarni, S. Narayanan, V. 2007Strategic schemas, strategic flexibility, and company performance: The moderating role of industry clockspeed. StrategicManagement Journal, 28 (3), 243-270.
Ngah, R. & Ibrahim, A. R. (2010). The effect of knowledge sharing on organizational performance in small and medium enterprises. Paper presented at 5th International Conference on Knowledge Management: Theory, Research & Practice, China. Abstract retrieved from citeseerx.ist. Psu.edu/view doc/summary? Doi=10.1.1.40 3.6354.
Qrunfleh, Sufian. Tarafdar, Monideepa. (2014). Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance. Int. J. Production Economics 147. 340–350
Sulistyo, H ., & Siyamtinah. (2016). Innovation capability of SMEs through entrepreneurship, marketing capability, relational capital and empowerment. Asia Pacific Management Review,Volume 21, Issue 4, pp. 196–203
Sullivan, M. Zhang, A.J. (2011). Are investment and financing anomalies two sides of the same coin? Journal of Empirical Finance, 18 (4): 616-633.
Talegeta, S. (2014). Innovation and Barriers to Innovation: Small and Medium Enterprises in Addis Ababa. Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, Vol. 2, No. 1, pp. 83-106
Tuan. Nham. & et al.(2016). The effects of innovation on firm performance of supporting industries in Hanoi, Vietnam. Journal of Industrial Engineering and Management,Vol 9,No 2 
Yongji, C. X. (2014). Innovation, entrepreneurship and operating performance of farmers in forest zone: evidence from. BioTechnology An Indian Journal, Volume 10, Issue 20.
Zahra, S. A. (1996). Gover, ownership,and corporate entrepreneurship: themoderating impact of industry technological opportunities” academy of management journal,VOL39, NO6, PP 1713-1735.