فهم تجربۀ سکوت سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: خودداری از ابراز ایده‌ها و به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات سازمان را دستاوردهایی فراوان محروم می‌سازد. از این رو شناخت علل و پیامدهای آن ضروری است. پژوهش حاضر با هدف شناخت تجارب زیستۀ کارکنان یک سازمان دولتی از سکوت سازمانی و پیشایندها و پیامدهای آن انجام شده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهند که 20 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند نمونه‌ها انتخاب شده ‌اند.  اطلاعات مورد نیاز با انجام مصاحبه‌های عمیق گرداوری و با روش اصلاح‌شده استوتیک ـ کولایزی کن تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: پیشایندهای سکوت سازمانی در چهار مقولۀ اصلی فردی، گروهی، سازمانی و فرهنگی طبقه‌بندی شدند و پیامدهای آن نیز در قالب دو مقولۀ اصلی طبقه پیامدهای فردی و سازمانی دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: جلوگیری و رفع پیامدهای زیان‌بار ناشی از سکوت در سازمان به شناخت علل و عوامل موثر بر بروز آن نیاز دارد. بدین منظور نیاز به شناختی فراگیر و خاص سازمان از این پیشایندها برای تدوین و اجرای برنامه بهبود در سازمان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Repesentations about Experiences of Organizational Silence: A Phenomenological Study in The Islamic Culture and Guidance Office of Chaharmahal and Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • Abbas Gheadamini 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Mehrdad Sadeghi 2
1 PhD student in Cultural Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: avoiding  from expressing ideas and sharing knowledge and information deprives the organization from a great deal achievements. For this reason, it is necessary to know its causes and consequences of this study was to identify the life experiences employees of a government organization about organizational silence and its antecedents and consequences.
Methodology: The research method in terms of purpose was applied and based  on gathering  information have been qualitative method with phenomenological approach. The information  sources of the research are General staff Islamic Culture and Guidance of Chaharmahal and Bakhtiari Province, then 20 of them  was  been selected through purposive sampling method. The required information was collected in-depth interviews and analyzed based  on modified colaizzi,s method.
Findings: The antecedents of organizational silence were classified into four main themes: individual, group, organizational and cultural, and its consequences were classified into two main themes: individual and organizational consequences.
Conclusion: Avoiding and eliminating the harmful consequences of organizational silence requires recognizing the causes and factors affecting it,s occurrence. According a comprehensive and specific knowledge of these anteccedents is needed to planning for mprovement in organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • antecedents Organizational Silence
  • Consequences Organizational Silence
افخمی اردکانی، مهدی؛ رجب پور، ابراهیم و هاشمی، مهدی. (1394). ارائه مدلی به منظور تبیین سکوت سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، فصلنامۀمطالعاترفتارسازمانی، سال 4، شمارۀ 3، ص 121-144.
پیران نژاد، علی. داوری، الهه. افخمی، مهدی (1396) در تحقیقی با عنوان سکوت سازمانی، چالش معاصر مدیریت منابع انسانی؛ شناسایی عوامل و پیامدهای آن. فصلنامهمطالعاترفتارسازمانی. سال 6، شماره 21. ص 147-176.
رستگار، عباسعلی و علی اکبری نوری، فهیمه. (1395). تحلیل رواب بین عوامل کلیدی مؤثر بر سکوت سازمانی با قواعد فازی، فصلنامۀمطالعاترفتارسازمانی، سال 5، شمارۀ 2. ص 119-144.
زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابوالقاسم (1390) سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علوم مدیریت ایران. شماره 21. صص 104-77.
ساکی، رضا؛ دستی، مرضیه و نصری، صادق. (1394). رابطۀ سبک‌های رهبری تحولی- تبادلی مدیران با سکوت سازمانی، پژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانی، دورۀ 5، شمارۀ 1، ص 85-108.
عنایتی، ترانه. عالی پور، علیرضا. بزرگ نیا حسینی، سیده فاطمه (1397). بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. فصلنامهمطالعاتمنابعانسانی. سال 8، شماره 27، ص 43-56.
فهامی و همکاران (1398) شناسایی عوامل سکوت سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در ایران: مطالعه کیفی. فصل نامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 17، شماره 1، ص 21-44.
Akuzum, C. (2014) "The Effect of Perceived Organizational Justice on Teachers’ Silence: A Practice in Primary Education Institutions", International J. Soc. Sci. and Education, 5(1):96-107.
Beheshtifar, M. Borhani, H. & Nekoie Moghaddam, M.(2012) “Destructive Role of Employee Silencein Organization Success.” International Journalof Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11): 275-282.
Çınar, O. Karcıoğlu, F. & Alioğulları, Z. (2013) “The Relationship Between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: ASurvey Study in the Province of Erzurum, Turkey.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99: 314-321.
Deniz, N. Noyanb, A. and Ertusun, O. (2013) "The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company", International Strategic Management Conference, 99: 691-700.
Dimitris, B., & Vakola, M. (2007). Organizational silence: A new challenge for human resource management (M.Sc. Thesis). University of Economics and Business. pp: 1-19.
Gözde, D. O. Ğ. U., & Yilmaz, B. (2015). Study on relationship between working performance and organizational silence among employees of Central Organization of Ministry of Youth and Sports. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(4), 47-58.
Harmanci Seren, A. K., Topcu, İ., Eskin Bacaksiz, F., Unaldi Baydin, N., Tokgoz Ekici, E., & Yildirim, A. (2018). Organisational silence among nurses and physicians in public hospitals. Journal of clinical nursing, 27(7-8), pp. 1440-1451.
Jahangir, M. & Abdullah, M. (2017). A Review of Organizational Silence antecedents and its impact on Job Attitudes. Sarhad Journal of Management Sciences, 3(01), pp. 146-159
Li, Y., & Sun, J. M. (2015). Traditional Chinese leadership and employee voice behavior: A cross-level examination. The Leadership Quarterly, 26(2), 172-189.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G.. (2007). The sage handbook of qualitative research. Thousands Oaks, CA: Sage.
Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change  anddevelopment in a pluralistic world”. Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
Perlow, L. and Williams, S. (2003). Is Silence Killing Your Company?,Harvard Business Review, 81(5), 8-52.
Pin der, C. C. Harlos ,K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice. In K. M., Rowland, & J. G.Miller (Eds.). Living Systems: The Organization (1-18). Behavioral Science.
Rao. S . Perry. C (2003), Convergent interviewing to build a theory inunder-researched areas: principles and anexample investigation of Internet usage ininter-firm relationships, Qualitative Marke Research: An International Journal, Volume6Number4  pp. 236-247
Shosha, G. A. (2012). Employment of Colaizzi's strategy in descriptive
phenomenology a reflection of a researcher. European Scientific Journal,
8(27), 31-43.
Tan, C. (2014) "Organizational Justice as Predictor of Organizational Silence". Educational Research and Reviews, 9: 1190-1202.
Tufford, L., & Newman, P. (2012). Bracketing in Qualitative Research. Qualitative Social Work, 11(1), 80-86.
Tulubas, T. and Celep, C. (2012) "Effect of Perceived Procedural Justice on Faculty Members’ Silence:the Mediating Role of Trust in Supervisor". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47:1221 – 1231.
Whiteside, D.B. and Barclay, L.J. (2013) "Echoes of Silence: Employee Silence as a Mediator between Overall Justice and Employee Outcomes". J Bus Ethics, 116: 251-266.
Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1389-1404.