تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برون‌سپاری خدمات نوعی استراتژی رو به گسترش است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و مزیت رقابتی سازمان یاری رساند. پژوهش حاضر با هدف شناخت الزامات و دستاوردهای راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان را انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی ـ کمی) است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی پژوهش مدیران و کارشناسان حوزۀ برون‌سپاری وزارت ورزش و جوانان بوده‌اند. داده‌های این مرحله با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند گردآوری و با روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. در بخش کمی 202 نفر از مدیران و کارکنان این وزارتخانه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های این مرحله با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: الزامات و دستاوردهای راهبرد برون سپاری جذب و آموزش در قالب 27 مضمون پایه، 7 مضمون سازمان‌دهنده و 2 مضمون فراگیر ارائه شده است. در بخش کمی نیز اعتبار الگوی ارائه شده و تأثیر این راهبرد بر توانمندسازی کارکنان تأیید شده است.
نتیجه‌گیری: برون‌سپاری جذب و آموزش کارکنان می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرایند استخدام و ایجاد زمینه‌های کارآفرینی یاری رساند و با ارتقای اثربخشی این کارکردها توانمندسازی کارکنان را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Outsourcing Strategy of Recruiting and Training of Human Resources and Its Effects on Staff Empowerment in Ministry of Sports and Youth of I.R.I

نویسندگان [English]

  • Abbas Bagheri 1
  • Reza Saboonci 2
  • Hamid Foroughipour 2
1 Ph.D Student, Department of Physical Education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Outsourcing services is a growing strategy that can help increase the productivity and competitive advantage of organizations. The aim of this study was to identify the requirements and achievements of the outsourcing strategy of recruitment and training and its effect on employee empowerment.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and has been done with a consecutive mixed approach (qualitative-quantitative). The participants of the qualitative stage were managers and experts of the Ministry of Sports and Youth in the field of outsourcing. The required data were collected through semi-structured interviews and analyzed by content analysis method. In the quantitative stage, 202 persons of managers and employees of this ministry were selected by simple random sampling method. The data collected using a questionnaire were analyzed by structural equation modeling.
Findings: The requirements and achievements of the strategy are presented in the form of 27 basic themes, 7 organizing themes and 2 comprehensive themes. In addition, the validity of the model presented and the effect of this strategy on employee empowerment is confirmed quantitatively.
Coclusion: Outsourcing employee recruitment and training can help reduce costs, facilitate the hiring process, and create entrepreneurial opportunities. Furthermore, It can facilitate employee empowerment by enhancing the effectiveness of these functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Recruitment and employment
  • Training
  • Empowerment
  • Ministry of Sports and Youth
اسدی، حسن؛ فرزیانی، فتاح؛ فراهانی، ابوالفضل؛ یوسفی، حسینعلی (1394)، اثرات برون‌سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره 5، صص 55-47.
آقایار، سیروس (1395)، تواناسازیکارکنانوتوانمندسازیسازمان،انتشاراتسپاهان.
بهشت آیین، فردوس، انوری، علی؛ رونقی، محمد حسین (۱۳۹۷)، ارزیابی و اولویت بندی ریسک‌های برون‌سپاری با استفاده از روش GDEMATEL  و ISM (مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق)، فصلنامهمدیریتصنعتیدانشکدهعلومانسانی، 13(43)، صص 82-69.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری (1389)، قانون بخشی از مقرارت مالی دولت، قابل دسترس از http//:ejraee.ir/2727
تورانی، سوگند؛ ملکی، محمدرضا؛ قدوسی مقدم، سارا؛ گوهری، محمودرضا (1388)، مقایسه کارایی و اثربخشی داروخانه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر پیش و پس از برون‌سپاری، مدیریت سلامت 12(38)، صص 78-59.
 حسینی، سید نقی (1392)، بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در معاونت توسعه وزارت جهاد کشاورزی،فصلنامهعلمیپژوهشیتحقیقاتمدیریتآموزشیدانشگاهآزاداسلامیواحدرودهن، دوره ۵، شماره ۱۷، صص 54-35.
خراسانی، اباصلت؛ قهرمانی، محمد؛ میراحمدی، خالد (1393)، چالش‌های برون‌سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره 1، صص 29-1.
دستیاری، اکرم؛ محمدی، محمد؛ اردستانی، حسین (1393)، برون‌سپاری در مدیریت منابع انسانی، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت: شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی، ایران.
روشندل اربطانی، طاهر؛ فرهنگی، علی اکبر؛ ربیعی، علی و رادفر، سودابه (1396)، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی، فصلنامهمدیریتدولتی، دوره 9، شماره 3، صص 538-517.
 علوی، متین؛ ایرانزاده سلیمان و تقی پور، احسان (1396)، بررسی تأثیر آموزش‌های مهارتی ضمن خدمت در ارتقای قابلیت اطمینان در صنایع دانش بنیان دریایی با نقش میانجی توانمندسازی منابع انسانی، نشریهعلمیپژوهشیآموزشعلومدریایی، دوره ۴، شماره 3، شماره پیاپی ۱۰، صص 40-30.
قربانی زاده، وجه اله؛ سیدنقوی، میر علی و کوشکی جهرمی، علیرضا (1396تأثیردوره‌هایآموزشضمنخدمتبرتوانمندسازیوبهرهوریمنابعانسانیجمعیتهلالاحمرشهرتهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
نویدی، امیر؛ تقی‌پور ظهیر، علی؛ احمدی، سید علی اکبر (1397)، ارائه مدلی برای پیش‌بینی برون‌سپاری فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سازمان‌های دولتی، فصلنامۀ آینده پژوهشی مدیریت، سال 29 شماره 113، صص 85-71.
AbdulHalim, H.A.; N.H. Ahmad, T. Ramayah & H. Hanifah (2014). “Human Resource Outsourcing Success: Leveraging on Partnershipand Service Quality”. Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 2 (1): 107-125.
Alpesh B. Patel & Hemendra Aran (2007). "Outsourcing success": The Management Imperative, Great Britain, Palgrave Macmillan.
Amen, U, (2010). "Outsourcing of recruitment and selection is beneficial for an organization". Journal of Contemporary Research in Business. 2(5): 355-375.
Batartogtokh, B., Dunbar, S. W., Zyl, D. V. (2018). The state of outsourcing in the Canadian miningindustry. Resources Policy, 59, 184-191.
Bailey, W., Masson, R., Raeside, R. (2002). Outsourcing in Edinburgh and the Lothians, European Journal of Purchasing and Supply Management, 8(2): 83-95.
Bansal, A. (2014). “Training Process Outsourcing –Emerging Need ofVarious Mediumand Small Sized Companies”. International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME), ISSN: 2319-6386, Vol. 2, Issue. 4, March.
Belcourt, M. (2006)."Outsourcing the Benefits and the Risks". Human Resource Management Review, 16: 269-279.
Berber, N, Slavic, A, (2016). Human Resource (HR) Outsourcing in European Compensation Management in the Light of CRANET Research. Acta Polytechnica Hungarica. 13(3): 207-225.
Choi, B.-C. and K. Chung. (2016). Min max regret version of a scheduling problem with outsourcing decisions under processing time uncertainty. European Journal of Operational Research, 252 (2): 367-375.
Christofer, M., Holweg, M., (2011). Managing Supply Chain in the Era of Turbulence. International Journal of Physical Distributions & Logistics Management 41 (1): 63- 82.
Galanaki, E, Bourantas, D, & Papalexandris, N. (2008). A decisionmodel for outsourcing training functions: distinguishing between generic and firm-job-specific training content. The International Journal of Human Resource Management, 19(12): 223-235.
Gewald, H. & Dibbern, J. (2009). Risks and benefits of business process outsourcing: A study of transaction services in the German banking industry. Information & Management, 4(4): 249 –253.
Gewald, H. (2010). The Perceived Benefits of Business Process Outsourcing an Empirical Study of the German Banking Industry. International Journal oF Strategic Outsourcing, 2(7): 124-136.
Gonzalez, R.; J. Gasco & J. Llopis (2009).“Information Systems Outsourcing Reasons and Risks: a New Assessment”. Industrial Management & Data Systems, 110 (2): 284-303.
Hale, A. (2006). Outsourcing Training and Development, Factors for Success. John Wiley and Sons Inc. Published by Pfeiffer an Imprint of Wiley.
Hanafizadeh, P., Ravasan, A. Z. (2018). An empirical analysis on outsourcing decision: the case of ebanking services. Journal of enterprise information management, 31 (1), 146-172.
Hauser, S, (2011). Recruitment outsourcing is the wave of the present. Workforce management. 90(2): 12-24.
Heikkonen, M. (2012). The rationale and effectiveness of recruitment outsourcing. Masters thesis. Management and International Business. Aalto University. School of Economics. 117 pages: 86-97.
Jasper, John. (2004). Four Keys to Successful Outsourcing. Boston: Houghton Mifflin.
Kakabadse, A., Kakabadse, N. (2005). Trends in: Outsourcing Contrasting USA and Europe. Journal of European Management, 20(2): 189-198.
Kamuriwo, D. S. & C. Baden-Fuller (2016). “Knowledge integration using productR&D outsourcing in biotechnology & Research Policy 45(5): 1031-1045.
Krotz, Joanna L. (2012). Tips for Outsourcing Your Small-Business Needs. Accessed February 3. www.microsoft.com/business/en-us/resources/management/recruiting-staffing/tips-for-outsourcing-your-small-business-needs.aspx?fbid=WTbndqFrlli#T.
Lawshe CH. A Quantitative Approach to Content Validity. Personnel Psych 1975; 28: 563-75.
Lee, S., & Walsh, P. (2011). SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport. Sport Management Review, 14(4):361-369.
Legget, C, (2007). "From industrial relations to manpower planning: the transformations of Singapores industrial relations". Human resource management. 18(4): 642-664.
Levery, M. (2005). Motivating Maintenance Craftsmen Do We Know What We Are Doing? IEE’s Engineering Management Magazine, 1-21.
Marcom, S. & K.R. Bartlett (2014). “The Relationship between Training Outsourcing and Employee Commitment to Organization”.Human Resource Development International, 17(2): 145-163.
Michael J. Mol. (2007), Outsourcing: Design, Process and Performance. Cambridge University Press, New York, NY.. ISBN: 978-0-521-68278-7.
Nyameboame, J., Haddud, A. (2017). Exploring the impact of outsourcing on organizational performance. Journal of global operations and strategic sourcing, 10 (3), 362-387.
OLooney, J. (1998). Outsourcing the City: State and Local GovernmentOutsourcing, Quorum Books, New York, NY.
Ordanini, A, Silvestri, G, (2008). Recruitment and selection services: Efficiency and competitive reasons in the outsourcing of HR practices. The International Journal of Human Resource Management. 19(2): 372-391.
 Pouya, A., Zoaram, A. (2015). Problem solution of supplier selection using combinedmodel of fuzzy delphy analytical hierarchy- Vicor, human resource management researches, 4(4): 23-48.
Ross, J., R., Dalsace, F., Anderson, E. (2005).Should You Set Up Your Own Sales Force or Should You Outsource It? Pitfalls in the Standard Analysis. Business Horizons, 48(1): 23-36.
Sanchis-pedregosa, C., Machuca, A.D., Gonzalez-Zamora, M. (2018). Determinants of success in transport services outsourcing empirical study in Europe. International journal of logistics management, 29 (1), 261-283.
Sandhu, M.A., Shamsuzzoha, A., Helo, P. (2018). Does outsourcing always work? A critical evaluation for project business success. Benchmarking: An Internayional Journal, 25 (7), 2198-2215.
Scarpello, V.G., & Ledvinka, J. (2006). Personnel /Human Resource Management. Enviroment and Function. PWS -Kent Publishing, Boston.
Shih, HA, & Chiang, YH. (2011). Exploring the effectiveness of outsourcing recruiting and training activities, and the prospector strategy’s moderating effect . The International Journal of Human Resource Management, 22(1), 163-180.
Spritzer, G., & Kiziols, M. (1997). “A Dimensional Analysis Of The Relationship Between Psychological Empowerment And Effectiveness Satisfaction And Strain. Journal Of Management, Vol. 23, Issue. 5, 679-689.
Stasiulyte, E, (2011). Motives of human resource management outsourcing: a case study from Lithuania. Interdisciplinary approach to economics and sociology. 4(1):116-125.
Weidenbaum, M. (2005). Outsourcing: Pros and Cons. Business Horizons, 48(4),311-315.
Yang, C., Huang, J. (2006). A Decision Model for IS Outsourcing. International Journal of Information Management, 20(3): 225-239.