دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، آبان 1399، صفحه 1-186 
الگوی ماهیت‌شناختی تعالی فردی معلم

صفحه 51-78

10.22034/jhrs.2020.241763.1458

میثم قویدل باجگیران؛ مسلم چرابین؛ الهام فریبرزی؛ احمد اکبری