دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، دی 1399 

مقاله پژوهشی

ارائه الگوی پیاده‌سازی کانون تفکر در صنعت بانکداری: رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 3-21

10.22034/jhrs.2021.266579.1599

مصطفی حسان؛ سیدرضا سیدجوادین؛ مرجان فیاضی؛ میرعلی سید نقوی


الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری

صفحه 43-64

10.22034/jhrs.2021.245249.1473

محمد علی بلوکی کورنده؛ علیرضا امیرکبیری؛ مینا جمشیدی


شایستگی‌های رهبری رؤسای دانشگاه‌ها در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 146-165

10.22034/jhrs.2020.128832

ابراهیم خلیلی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ علیرضا تنهایی؛ مهدی باقری