طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات‌وعلوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات ‎و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برای کسب مشروعیت اجتماعی و تضمین بقای بلندمدت اهداف آموزش‌وپرورش، بایستی هر گونه تحول در اقدام‌های مدیریت منابع انسانی، با بستر نهادی موجود متناسب‌سازی شود. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است، ضمن شناسایی اولویت‌بندی الزامات نهادی آموزش‌وپرورش و مؤلفه‌های آن، الگوی مدیریت منابع انسانی متناسب با این الزامات نهادی طراحی شود.
روش: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی ـ کمّی) و از لحاظ هدف، کاربردی است. نخست، با مرور نظام‌مند ادبیات تحقیق و تحلیل محتوای اهداف سند تحول بنیادین، الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت، سپس با بهره‌گیری از نظر خبرگان و ارزیابی روایی محتوا، تبیین شد. به‌منظور کاربردی‌کردن الگو، 219 پرسش‌نامه بین مدیران ارشد، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران وزارت آموزش‌وپرورش به‌روش تصادفی طبقه‌ای توزیع شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت.در نهایت، برای دستیابی به مناسب‌ترین ترکیب از ابعاد الگو، از نظام خبره فازی استفاده شد.
یافته‌ها: الگوی نهادگرایی مدیریت منابع انسانی در آموزش‌وپرورش، در قالب7 مقوله اصلی، 24 مؤلفه و 68 شاخص شناسایی شد. اولویت‌بندی الزامات نهادی نشان داد که در الگوی مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش، به‌ترتیب فشارهای هنجاری، فشارهای اجباری و فشارهای تقلیدی، بیشترین تأثیر را می‌گذارند.
نتیجه‌گیری: برای دستیابی به ترکیب بهینه و هم‌سویی شیوه‌های منابع انسانی و نیز، توجه به ترکیبات متفاوت الزامات نهادی در هریک از ابعاد مدیریت منابع انسانی نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Institutionalism Model of Human Resource Management System in Education Administration

نویسندگان [English]

  • Alireza Zahedi 1
  • Esmaeil Malek akhlagh 2
  • Ali Mohtashami 3
  • Mohamad Dostar 4
1 Ph.D. student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Human Science, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Associate Prof., Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Human Science, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: In order to gain social legitimacy and long-term survival of the goals of Education Administration, any change in human resource management practices, must be adapted to the existing institutional context. Therefore, in this research, an attempt has been made to identify and prioritize the institutional pressures of the Ministry of Education and the related components, and to design a human resource management model appropriate to these institutional pressures.
Methodology: The present research enjoys a mixed-method design (qualitative-quantitative) with the purpose of being applied study. First, by systematically reviewing the literature and content analysis of the objectives of the Fundamental Reform Document, the initial research model was formed and then explained by using the opinions of experts and evaluating the content validity. In order to use and measure the model, 219 questionnaires were distributed among senior managers, policy makers and experts of the Ministry of Education in a stratified random method and data analysis was performed using confirmatory factor analysis. Finally, a fuzzy expert system was used to achieve the most appropriate combination of pattern dimensions.
Findings: The Institutionalism model of human resource management in Education Administration was identified in the form of 7 main categories, 24 components and 68 indicators. The prioritization of institutional requirements showed that normative pressures, coercive pressures and imitation pressures have the greatest impact on the human resource management model of education, respectively.
Conclusion: To achieve the optimal combination and alignment of human resource practices, it is necessary to pay attention to different combinations of institutional pressures in each of the dimensions of human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Human‌ resource management
  • Legitimacy
  • Institutional fit
  • Education administration
  • Fundamental reform document
اعرافی، علیرضا (1395). رعایت اصل توازن در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش. سخنرانی نخستین همایش علمی ـ تخصصی تربیت، بنیاد علوم وحیانی اسرا.
امینی، علیرضا؛ شیرازی، علی (1391). نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره­برداری از مدیریت دانش. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 2(4)، 1-22.
ایمانی‎ لیل‎آبادی، علی؛ شاه‎صفی، حسن؛ تاج‎آبادی، حسین (1396). اصول اخلاق سازمانی در اسلام. مطالعات منابع انسانی، 7(3)، 141- 164.
باقری­مجد، روح­اله؛ مهاجران، بهناز؛ فلاح فرامرزی، محسن (1393). بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 7(3)، 207-225.
پریشان، فتح­الله (1388). شاگردپروری. پایگاه بصیرت. دسترسی در آدرس:                    https://basirat.ir/fa/news/85575
پولادی، حسن؛ کشاورزیان، محمدمهدی (1395). تحلیل و آسیب­شناسی نظام نگهداشت نیروی انسانی. گزارش راهبردی مدیریت و اقتصاد. مرکزپژوهشی آرا. ویرایش اول. دفتر فنی تولی.
تبریزی، منصوره (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 21(64)، 106- 136.
ترابی، محسن؛ سیدنقوی، میرعلی؛ قربانی‎زاده، وجه‎الله (1394). الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان‎های دولتی بر اساس مفروضات خدمات دولتی نوین. مدیریت سازمانهای دولتی، 3(4)، 42-56.
تورانی، حیدر (1395). رهبری و مدیریت فرآیندمدار، زمینه­ساز ارتقای کیفیت مدیریت. رشد مدیریت مدرسه، 15(1)، 24-26.
جلالی، سونیا (1398). برنامه­ریزی منابع انسانی. آکادمی تخصصی مدیریت­منابع انسانی، دسترسی در آدرس زیر:
https://hrmacy.ir/index.php
جمشیدی ‎بروجردی، علیرضا؛ حیدری، مهرداد (1397). نهادهای سیاسی، مدیریت دولتی و انتخاب خطمشی، تجزیه و تحلیل سیاستگذاری عمومی. دسترسی در آدرس:                                                                                         http://ippra.com/policy/510.html
جهانگیری، عزیزه؛ علمی، محمود (1395). عوامل اجتماعی مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مقطع متوسطه مشکین شهر از دیدگاه خود معلمان. مطالعات جامعه شناسی، 7(28)، 7-23.
حضرت­پور، معصومه؛ محمدی، نبی­اله (1394). بررسی تأثیر فشارهای نهادی و جنسی بر پذیرش و کاربرد طرح­های کارـ زندگی. کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، مرکز توسعه آموزش­های نوین مدیریت.
حکمتی، علیرضا (1396). رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز.
حیدری‎کیا، مریم (1395). ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی تعهد بالا در سازمانهای دولتی ایران. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
خداداد حسینی، سیدحمید؛ محترمی، امیر؛ الهی، شعبان؛ قاضی‎نوری، سیدسپهر (1396). تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملی. چشمانداز مدیریت دولتی، 8 (29)، 15- 45.
داودی، رسول (1396). مطالعة رابطه شاخص­های کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 51(2)، 353-371.
ردادی، علی؛ باقری‎کنی، مصباح‎الهدی؛ حاجی‎پور، بهمن (1393). بررسی پاسخ‎های سازمانی به فشارهای نهادی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 3(1)، 129- 142.
رضوی­الهاشم، بهراد؛ قلی‌پور، آرین (1395). نهادگرایی هنجاری، ارائه الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان. زن در فرهنگ و هنر، 7(4)، 537-554.
سید نقوی، میرعلی؛ الوانی، سیدمهدی؛ قربانی زاده، وجه­الله؛ حسینی، سید سعید (1398). الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان­های دولتی ایران با رویکرد خدمات عمومی نوین. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، 18(58)، 20-34.
شیخی، سعید؛ غلامی هره­دشتی، سهیلا (1393). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش. دو فصلنامه مطالعات آموزشی نما آجا، 2(2)، 48-54.
صادقی، قاسم (۱۳۹۴). جایگاه نظام تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی. همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان گلستان.
صانعی آرانی، محسن؛ میر سپاسی، ناصر؛ دانش‎فرد، کرم اله؛ پیله وری، نازنین (1397). ارائه الگوی تعدیل منابع انسانی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده شغلی کارکنان در شهرداری های استان اصفهان. آینده پژوهی مدیریت، 29(3)، 161-177.
غفاری­هشجین، زاهد؛ کشاورز شکری، عباس؛ میرزامحمدی، محمدحسن؛ آمرورامینی، نرگس (1391). مؤلفه­های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیره علمی- آموزشی امام خمینی­(ره). دوفصلنامه علمی­پژوهشی تربیت اسلامی، 7(15)، 65-88.
فتحی­آذر، اسکندر؛ ادیب، یوسف؛ گل پرور، فرشته (1395). پدیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره­های آموزش ضمن خدمت معلمان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(12)، 47-56.
فراستخواه، مقصود (1396). نقد و بررسی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش. خبرگزاری مهر، برنامه زاویه. دسترسی در آدرس:
 http://mehrnews.com/news/4109752
 قاسم‎زاده، منوچهر (1394). مدیریت منابع انسانی در سازمان اداری آموزش وپرورش. دسترسی در آدرس:
کفاش، حمیدرضا (1390). ضرورت تولید محتوای الکترونیکی آموزشی. رشد آموزش فنی و حرفه­ای، 6(4)، 8-17.
گنجعلی، اسدالله؛ ابراهیمی، کریم؛ سرآبادنی ‎تفرشی، حسین (1394). بررسی انتقادی مبانی انسان‎شناسی پارادایم‎های مدیریت ‎منابع‎ انسانی بر اساس نظریه انسان‎شناسی پارادایم رشد. اندیشه مدیریت راهبردی، 9(1)، 147- 174.
مشبکی، اصغر؛ خدامی، سهیلا؛ تقوی شوازی، الهه (1389). نظریه نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت ‎رقابتی. مدیریت اجرایی، 10(1)، 149- 174.
منوریان، عباس؛ اسکندری، هادی؛ عرفانی، نسرین (1396). رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان. مطالعات منابع انسانی، 7(1)، 1-20.
مؤمنی‎راد، اکبر؛ علی‎آبادی، خدیجه؛ فردانش، هاشم؛ مزینی، ناصر (1392). تحلیل محتوای کیفی در آئین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامه اندازهگیری تربیتی، 14(4)، 188- 218.
میرسپاسی، ناصر (1389). مدیریت منابع انسانی و روابط کار. تهران: نشر مؤلف.
نجف‎بیگی، رضا؛ قلی‎پور، آرین؛ فرهنگی، علی اکبر؛ ایمانی، جاوید (1392). مدیریت نهادی‎سازی از طریق تلویزیون. مطالعات رسانهای، 8(23)، 130- 142.
نیک‎پور، امین؛ چمنی‎فرد، راحله؛ رجائی‎نژاد، میثم (1391). نقش جامعه‎پذیری کارکنان در اثربخشی و کارایی سازمانی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 150، 20- 25.
الوانی، سید مهدی؛ رحمتی، محمد حسین (1386). فرایند تدوین منشور اخلاقی برای سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 5(1)، 43- 70.
هاشمی، سید ذبیح­الله؛ غلام­زاده، داریوش؛ قلیچ­لی، بهروز (1384). مفهوم­شناسی پرورش منابع انسانی و اهرم­های نهادینه­سازی آن. تحول اداری، 48، 76-82.
Adebayo, A. )2016(. Work-Life balance among academic staff of the university of Lagos. Makerere journal of higher education, 8)2(, 153-164.
Akter, A., Awal Hossen, M. & Nazrul Islam, M.D. (2019). Impact of work-life balance on organizational commitment of university teachers: Evidence from Jashore university of science and technology. International journal of scientific research and management, 7(4), 1-7.
Albrecht, S., Bakker, A., Gruman, J., Macey, W. & Saks, A.) 2015 .(Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage: An integrated approach. Journal of organizational effectiveness: People and performance, 2(1), 7–35.
Alwani, S.M. & Rahmati, M.H. (2007). The process of formulating an ethical charter for organization. Organizational Culture Management, 5(1), 43-70. (in Persian)
Amini, A. & Shirazi, A. (2013). The Role of Institutional &Cultural Pressures in Utilizing Knowledge Management (a case study: Mashhad Regional Electricity Company). ORMR, 2(4)و 1-22. (in Persian)
Angrave, D., Charlwood, A., Kirkpatrick, I., Lawrence, M. & Stuart, M. )2016.( HR and analytics: Why HR is set to fail the big data challenge. Human resource management journal, 26(1), 1-11.
Ansar, N. & Baloch, A. (2018). Talent and Talent Management: Definition and Issues. IBT Journal of Business Studies, 14(2), 174-186.
Arafi, A. (2016). Observance of the principle of balance in the Fundamental Reform Document of education. Lecture of the first scientific-specialized conference on education, Foundation for the Revelation Sciences of Prisoners. (in Persian)
Armstrong, M. (2009). Armstrong’s Handbook of human resource management practice: People Resourcing (11th Ed). London, Philadelphia : Kogan Page.
Baba, L.M., Blomberg, J., LaBond, Ch. & Adams, I. (2013). New institutional approaches to formal organizations. A Companion to organizational Anthropology (First Edition). Blackwell Publishing Ltd.
Bagheri Majd, R., Mohajeran, B., Falah Faramarzi, M. (2014). An Appraisal of the Relationship between Social Capitals, Institutional Partnership, and Human Capital in Higher Education System. Journal of Human Resources Management, 7(3), 207-225.
(in Persian)
Blom, R., Kruyen, P.M., Van Thiel, S. & Van der Heijden, B.I.J.M. )2019 .(HRM philosophies and policies in semi-autonomous agencies: Identification of important contextual factors. The international journal of human resource management, 2-22. Available in: https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1640768
Boselie, P., Paauwe, J. & Richardson, R. (2003). Human resource management, institutionalization and organizational performance: a comparison of hospitals, hotels and local government. The international journal of human resource management, 14(8), 1407-1429.
Brewster, C., Gooderham, P. N. & Mayrhofer, W. )2016.( Human resource management: The promise, the performance, the consequences. Journal of organizational effectiveness: People and performance, 3(2), 181–190.
Budhwar, P.S. & Debrah, Y.A. )2001.( Human Resource Management in developing countries. London: Routledge.
Caravella, K. D. )2011). Mimetic, Coercive, and Normative influneces in institutionalization of Organizational Practices: The case of Distance Learning in Higher Education. Doctor of Philosophy thesis, Atlantic University, Florida.
Chow, I.H.H. (2004). The impact of institutional context on human resource management in three Chinese societies. Employee relations, 26(6), 626– 642.
Chowdhury, Sh.D. & Mahmood, M.H. (2012). Societal institutions and HRM practices: an analysis of four European multinational subsidiaries in Bangladesh. The International Journal of Human Resource Management, 23(9), 1-24.
Crombie, N. (2013). Institutional logics of corporate governance and the discourse on executive remuneration. Doctor of Philosophy thesis, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
Davoodi, R. (2018). Investigating to Relationship between Quality of Work Life and Organizational Identity of Faculty Members. Organizational Culture Management, 51(2), 353-371. (in Persian)
Dede, Ch.H. )2019(. Employee participation in decision making and organizational productivity: Case study of cross river state board of internal revenue. Calabar, IIARD International Journal of Economics and Business Management, 5(1), 84-93.
DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. Advances in Strategic Management, 17, 143-166.
Ehnert, I., Parsa, S., Roper, I., Wagner, M. & Muller‐Camen, M. (2016). Reporting on sustainability and HRM: A comparative study of sustainability reporting practices by the world’s largest companies. The International Journal of Human Resource Management, 27(1), 88–108.
Elbishti, E.K.M. (2017). Impact of multi-skill workers factors on competitiveness. IJRRAS, 30(3), 68-74.
Fathi Azar, A., Adib, Y., Golparvar, F. (2016). Phenomenology of Effective Factors and Motivator in Quality of In-Service Training Courses of Teachers. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 3(12), 47-56. (in Persian)
Ferasatkhah, M. (2017). Review of the Fundamental Reform Document of education. Mehr News Agency, Zavieh program. Available at: http://mehrnews.com/news/4109752.
(in Persian)
Gallego-Alvarez, I. Ortas, E. (2017). Corporate environmental sustainability reporting in the context of national cultures: a quantile regression approach. International Business Review, 26(2), 337–353.
Ganjali, A., Ebrahimi, K. & Sarabadani Tafreshi, H. (2015). A Critical Study of Human Resource Management Paradigms’ Humanistic Fundamentals Based on Humanistic Theory of Roshd Paradigm. Strategic Management Thought, 9(1), 147-174. (in Persian)
Ghaffari Hashjin, Z., Keshavarz Shokri, A., Mirza Mohammadi, M.H., Amer varamini, N. (2013). Parameters of scientific ethics and training students in the practical- teaching method of Imam Khomeini. Journal of Islamic Education, 7(15), 65-88. (in Persian)
Gooderham, P. N., Mayrhofer, W. & Brewster, C. (2019). A framework for comparative institutional research on HRM. The international journal of human resource management, 30(1), 5-30.
Hashemi, S.Z., Gholamzadeh, D., Qelich-li, B. (2005). The concept of human resource development and its institutionalization levers. Administrative transformation, 48, 76-82. (in Persian)
Haunschild, P.R. & Miner, A. S. (1997). Modes of interorganizational imitation: The effects of salience and uncertainty. Administrative Science Quarterly, 42(3), 472-500.
Hazratpour, M. & Mohammadi, N. (2016). Investigating the effect of institutional and sexual pressures on the acceptance and application of work-life plans. National Conference on Management Ocean, Center of new management trainings development. (in Persian)
Heidari Kia, M. (2015). Providing a model of high commitment human resource management in Iranian government organizations. Doctor of Public Administration thesis. Qazvin Islamic Azad University. (in Persian)
Hekmati, A. (2017). Employee welfare and physical condition of the workplace. Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. (in Persian)
Hill, K. (2018). Managerial accountability in the Western Balkans: A comparative an, alysis of the barriers and opportunities faced by senior managers in delivering policy objective, Sigma Paper, 58.
Hoffman, A. J. (1999). Institutional Evolution Change: Environmentalism and the U.S. Chemical Industry. Academy of Management Journal, 42(4), 351-371.
House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W., & Gupta, V. (eds.). (2004). Culture, Leadership, and Organizations: The Globe Study of 62 Societies. Thousand Oaks: Sage Publications.
Ikyanyon, D. & Johnson, P. (2020). Institutional context and human resource management in Nigeria. Employee Relations, 42(1), 1-16.
Imani Leilabadi, A. Shah Safi, H. & Tajabadi, H. (2017). Principles of organizational ethics in Islam. Journal of Human Resource Studies, 7(3), 141-164. (in Persian)
Jahangiri, A., Elmi, M. (2017). Social factors related to improving the social status of high school teachers in Meshkinshahr from teachers’ own points of view. Quarterly Journal of Sociological Studies, 7 (28), 7-23. (in Persian)
Jalali, S. (2019). Human Resource Planning, Specialized Academy of Human Resources Management, Available at: https://hrmacy.ir/index.php (in Persian)
Jamshidi Borojerdi, A. & Heidari, M. (2018). Political Institutions, Public Administration and Policy Making, Public Policy Analysis, Available at: http://ippra.com/policy/510.html
(in Persian)
Kaffash, H. R. (2011). The Necessity to produce electronic educational content. Development of Technical and Vocational Education, 6(4), 8-17. (in Persian)
Karatas Acer, E. & Guclu, N. (2017). An Analysis of the Expansion of Higher Education in Turkey Using the New Institutional Theory. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(6), 1911–1933.
Khodadad Hosseini, S., Mohtarami, A., Elahi, Sh. & Ghazi Nouri, S.S. (2017). Institutional analysis of government interventions in the development of information technology at the national level. Journal of Public Administration Perspective, 8(29), 15-45. (in Persian)
Lewis, A. C., Cardy, R. L. & Huang, L. S.R. (2018). Institutional theory and HRM: A new look. Human Resource Management Review (Elsevier), 29(3), 316-335.
Lian, H., Chi Yam, K., Ferris, D.L. & Brown, D. (2017). Self-Control at Work. Academy of Management Annals, 11(2), 2-10.
Liu, H. )2018(. Compensation incentive of innovation staffs undertaking multiple tasks. Journal of Applied Science and Engineering Innovation, 5(3), 59-64.
Lopez-Fernandez, M., Romero-Fernandez, P.M. & Aust, I. (2018). Socially responsible human resource management and employee perception: The influence of manager and line managers. Sustainability, 10, 1-19.
Lueg, K. (2018). Organizational changes towards a European academic field. A case study of frictions in the narratives of Europeanization at a German university from an institutional perspective. The European Journal of Social Science Research, 31(4), 1-20.
Mahmud­ Bana, W. (2019). Employee compensation and workplace diversity. International Journal of Education and Research, 7(1), 235-250.
Martinez-Ferrero, J. & Garcia-Ssnchez, I. )2016(. Coercive, normative and mimetic isomorphism as determinants of the voluntary assurance of sustainability reports. International Business Review, 1(1), 1-17.
Mayrhofer, W., Gooderham, P.N. & Brewster, C. (2019). Context and HRM: Theory, Evidence, and Proposals. International Studies of Management & Organization, 49(4), 355-371.
Mirsepasi, N. (2010). Human resource management and labor relations. Tehran: Moalef Publishing.
Momeni Rad, A., Ali Abedi, Kh., Fardanesh, H. & Mozayani, N. (2013). Qualitative content analysis in research tradition: nature, stages and validity of the results. Quarterly of Educational Measurment, 14(4), 188-218. (in Persian)
Monavarian, A., Eskandari, H. & Erfani, Nasrin. (2017). The relationship between human resource management system and organizational performance. Journal of Human Resource Studies, 7(1), 1-20. (in Persian)
Moshabaki, A., Khodami, S. & Taqwa Shawazi, E. (2010). New integrated institutional theory and its role in creating competitive advantage. Executive Management, 10(1), 149-174. (in Persian)
Najaf Beigi, R., Gholipour, A., Farhangi, A.A. & Imani, J. (2013). Institutionalization management through television. Media Studies, 8(23), 130-142. (in Persian)
Najeeb, A. (2014). How do institutional forces shape HRM practices? A study of tourist resorts in the Maldives. Doctor of Philosophy thesis, School of Management, Operations and Marketing, University of Wollongong.
Nguyen, D.T.N., Teo, S.T.T. & Ho, M. (2018). Development of human resource management in Vietnam: A semantic analysis. Asia Pacific Journal of Management, 35, 241-284.
Nikpour, A., Chamanifard, R. & Rajae Nejad, M. (2012). The role of employee socialization in organizational effectiveness and efficiency. Social, Economic, Scientific and Cultural Journal of Labor and Society, 150, 20-25. (in Persian)
Onwuka, E.M. & Onwuchekwa, F. (2018). Compensation management and organizational performance a study of selected pharmaceutical companies in awka, anambra State. Journal of business and management, 20(9), 36-47.
Paauwe, J. & Boselie, P. (2013). Challenging (Strategic) Human Resource Management Theory: Integration Of Resource-Based Approaches And New Institutionalism, Department of Business and Organization, Rotterdam School of Economics, Erasmus University.
Paauwe, J., & Farndale, E. (2017). Strategy, HRM, and performance: A contextual approach, Oxford, UK: Oxford University Press.
Pahos, N. & Galanaki, E. (2018). Staffing practices and employee performance: the role of age. Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship, 7(1), 93-112.
Parishan, F. (2209). Apprenticeship. Insight base. Available at: https://basirat.ir/fa/news/85575
Powell, W.W. & Colyvas, J.A. (2008). Microfoundations of institutional theory, The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. 2nd ed. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin & R. Suddaby. London: Sage, 276-298.
Puladi, H., Keshavarzian, M.M. (2015). Analysis and pathology of human resource management system. Management and economics strategic report. Ara Research Center. 1th Ed. Tavalla Technical Office. (in Persian)
Qasemzadeh, M. (2015). Human resource management in the administrative organization of education. Available at: http://ettelaat.com/etiran/?p=141673 (in Persian)
Razavi Alhashem, B. & Qolipour, A. (2017). The normative institutionalism, pattern in good governance and social cultural management about women. Women in Culture and the Arts, 7(4), 537-554. (in Persian)
Redadi, A., Bagheri Kani, M. & Hajipour, B. (2014). Analyzing the Organizational Responses to Institutional Pressures (Case Study: Imam Sadegh University). Management in the Islamic University, 3(1), 129-142. (in Persian)
Sadeghi, Qasem. (2015). The position of the system of encouragement and punishment in Islamic management. National Conference on Key Topics in Management and Accounting Sciences, Education and Research Group of Tadbir Civil Engineering Company, Golestan Red Crescent Scientific and Applied Training Center. (in Persian)
Samairat, M. (2008). Organizational Response to Institutional Pressures: Example from Latin America and the Caribbean. Bachelor ́s thesis in Business Administration. UMEA School of Business, Sweden.
Samwel, J.O. (2018). Human Resource Planning as an Important Practice to Anticipate Future Human Resource Requirements of the Organization–­Literature review, International Journal of Research in Business Studies and Management, 5(3), 24-30.
Sanei Arani, M., Mir Sepasi, N., Daneshfard, K., Pilehveri, N. (2017). Designing lay-off pattern of human resources. Based on Securing Future Job Approach for the Staff in Municipalities of Esfahan Province, 29(3), 161-177. (in Persian)
Scott, R. W. (2008). Institutions and Organizations: Ideas and Interests. Stanford University, 3nd ed. New York: Sage Publications.
Seyed Naqavi, M.A., Alwani, S.M., Ghorbanizadeh, V., Hosseini, S.S. (2019). A model of Human Resource Development in the public organizations of Iran by new public services approach (Case study: Ministry of Energy. Modiriate Farda Scientific Journal, 18(58), 20-34. (in Persian)
Sheikhi, S. & Gholami Hara Dashti, S. (2014). The role of information and communication technology in education. Bi-Quarterly Journal of Educational Studies Nama Aja, 2(2), 48-54. (in Persian)
Suksup, Ch. & Sukkamart, A. (2019). Human resource management needs of Thai basic education. Revista Espacious, 40(17), 11.
Supriatna, M.D. (2019). The Role of Creative Self-Efficacy to Increase Researcher’s Innovative Behavior. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9), 846-859.
Szierbowski-Seibel, K. (2018). Strategic human resource management and its impact onperformance‎–‎do Chinese organizations adopt appropriate HRM policies? Journal of Chinese human resource management, 19(2), 62-76.
Tabrizi, M. (2014). Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive approaches. Social Science Journal, 21 (64), 106-136. (in Persian)
Tamanna, Sk. S. )2019(. Relationship between knowledge management and organizational resilience in northern healthcare sector. International Journal of Scientific & Technology Research, 8)12(, 3099-3102.
Torabi, M., Seyed Naqavi, M. & Ghorbanizadeh, V. (2015). The model of electronic human resource management in public organizations based on assumptions of modern governmental services. Public Organizations Management, 3(4), 42-56. (in Persian)
Tshiteem, D.K. (2019). A guidebook on competency-based framework for civil servants, Royal civil Service commission, Excellence in service.
Turani, H. (2016). Process-oriented leadership and management, paving the way for improving the quality of management. School Management Growth, 15(1), 24-26. (in Persian)
Wang, Y. (2016). Homology and isomorphism: Bourdieu in conversation with new institutionalism. The British journal of sociology, 67(2), 348-370.
Waters, L.D., Mironova, O. & Stobinsk, J. X. )2017(. The many potential uses for a job analysis. Journal of the association for vascular access, 22(3), 124–128.
Welbeck, E.E. (2017). The influence of institutional environment on corporate responsibility disclosures in Ghana. Meditari Accountancy Research, 25(2), 216-240.
Wooten, M. E. (2015). Organizational Fields. International encyclopedia of the social & behavioral Sciences, 375-378.
Zumwalt, K. & Craig, E. )2005(. Teachers’ characteristics: Research on the demographic profile university. In M. Cochran-Smith & K.M. Zeichner (Eds.), Studying teacher education: The report of the AERA panel on research and teacher education, Columbia: Mahwah, 111–156