الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ‏ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:ظهور بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آنها، موجب شده است که بانک‌ها، انرژی و توان بسیاری برای بهبود عملکرد و بهره‌وری خود صرف کنند؛ اما با افزایش فعالیت‌های مربیگری مدیریت می‌توان به این هدف دست یافت. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری اجرا شده است.
روش: این پژوهش از نظر ماهیت داده، از نوع کیفی و روش تحلیل مضمون است.‌استادان (بیش از 10 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک دکتری) و متخصصان نظام بانکی (بیش از 10 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد)، مشارکت‌کنندگان این پژوهش بودند. حجم نمونه پس از اشباع نظری، 15 نفر بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند گردآوری شدند و تجزیه‎وتحلیل اطلاعات، به‎روش فن مضمون و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام گرفت.
یافته‌ها: مقوله‌های مربیگری در عرصه بانکداری خصوصی، عبارت‎اند از: «دانش و تخصص، اخلاق، ویژگی‌های شخصیتی، ارزش‌های مشترک، رهبری، فنون مربیگری، مهارت‌های مدیریت». از این رو مدل مربیگری به‎دست‎آمده، توانایی پیاده‌سازی در عرصه بانکداری را دارد.
نتیجه‌گیری: استفاده از یافته‌های این پژوهش، می‌تواند استعدادهای کارکنان را شکوفا کند و ضعف‎های منابع انسانی را به قوت‎هایی برای سازمان تبدیل سازد. همچنین، این مسئله، توانایی جانشین‌پروری در سازمان افزایش می‎دهد و در بلندمدت بهره‌وری را در سازمان افزایش خواهد داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The coaching model of banking managers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Bolouki Korandeh 1
  • Alireza Amir Kabiri 2
  • Mina Jamshidi 3
1 Ph.D. Student, Government Management, Human Resource Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Government Management, Tehran University Management Center, Tehran-Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, School of Management, Tehran Center, Tehran-Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The emergence of private banks alongside state-owned banks and the intensification of competition between them has caused banks to devote a large part of their energy and power to improving their performance and productivity, which was achieved by increasing management coaching activities; Therefore, the purpose of this study is to provide a coaching model for managers in the banking industry.
Method: The research is qualitative in terms of data nature and content analysis method. The participants of the research are professors (with at least 10 years of service and at least a doctorate degree) and banking system specialists (with at least 10 years of service and at least a bachelor's degree (S) that the sample size after theoretical saturation was 15 people and purposefully selected. Data were collected through semi-structured interviews and data analysis by thematic method using MAXQDA software.
Findings: The findings showed that the categories of coaching in the field of private banking include "knowledge and expertise, ethics, personality traits, shared values, leadership, coaching techniques, management skills." Therefore, the obtained model has the ability to implement coaching in the field of banking.
Conclusion: Using the findings of this study can nurture the talents of employees and turn human resource weaknesses into strengths for the organization. It also increases the succession capacity of the organization and in the long run can increase productivity in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coaching
  • managers
  • private banking
احمدزاده، سلیمان؛ صیادی، سعید؛ سلاجقه، سنجر (1396). بررسی رابطه بین رفتار مدیر به‌عنوان مربی با تمایل بر ترک خدمت کارکنان: با تبیین نقش میانجی نگرش‌های شغلی. مطالعات رفتار سازمانی، 6(1)، 57-80.
اسماعیلی، آذین؛ رحیمی، فرج اله؛ نداف، مهدی (1396). بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت. پژوهش‌های مدیریت در ایران. ۲۱ (۳)، 167- 191.
بازرگان هرندی، عباس (1399). مقدمه‌ای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: نیل.
باقری، عباس؛ صابونچی، رضا؛ فروغی‌پور، حمید (1399). تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 10(3)، 105- 132.
بشارت، رضا؛ عالیه، احمد (1399). ارتباط بین مربیگری مدیریتی و کج‌رفتاری در محل کار: نقش میانجی پیشرفت شغلی. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 3(13)، 467-494.
حسینی امیری، سیدمحمود؛ رضازاده، آمنه (1397). بررسی تأثیر مربیگری مدیران ارشد بر عملکرد رفتاری و نتایج عملکرد بانک با تأکید بر نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان. همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
مشیری، کیوان؛ آقایی، نجف؛ پورسلطانی، حسن (1393). ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4(7)، 65- 76.
موغلی، علیرضا؛ احمدی، علی‌اکبر؛ آذر، عادل و خدامی، عبدالصمد (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22(71)، 161-185.
میرسپاسی، نیلوفر؛ حسین‌زاده، نایب (1397). بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8(30)، 107- 126.
وظیفه دوست، حسین؛ رادمرد قدیری، غلامحسین (1396). طراحی و تبیین مدل مفهومی مربیگری مدیریت و اعتماد سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی. کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، تهران. دسترسی در:                                                           https://civilica.com/doc
Ahmadzadeh, S., Sayyadi, S., Salajegheh, S. (2018). Investigating the relationship between manager behavior as a coach with a willingness to leave the service of employees: by explaining the role of mediator role. Studies of organizational behavior, 6(1), 57-80.
(in Persian)
Anderson, V. (2013). A Trojan horse? The implications of managerial coaching for leadership theory. Human Resource Development International, 16(3), 251-266.
Bacon, T. R., & Spear, K. I. (2003). Adaptive coaching: The art and practice of a client-centered approach to performance improvement. Palo Alto, CA: Davis-Black.
Baggeri, A., Sabounchi, R., Foroughipour, H. (2020). Analysis of Outsourcing Strategy for Recruitment and Training of Human Resources and Its Impact on Employee Empowerment in the Ministry of Sports and Youth. Quarterly Journal of Human Resource Studies, 10(3), 105-132. (in Persian)
Baker, A. (2009). Talent Management. Training Journal, 35(8), 25.
Baron, L., & Morin, L. (2009). The coach‐coachee relationship in executive coaching: A field study. Human Resource Development Quarterly, 20(1), 85-106.
Bartz, D., Thompson, K., & Rice, P. (2017). Maximizing the human capital of millennials through supervisors using performance management. International Journal of Management, Business, and Administration, 20(1), 1-9.
Bazargan Herandi, A. (2020). An Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods. Tehran: Neil. (in Persian)
Beattie, R. S., Kim, S., Hagen, M. S., Egan, T. M., Ellinger, A. D., & Hamlin, R. G. (2014). Managerial coaching: A review of the empirical literature and development of a model to guide future practice. Advances in Developing Human Resources, 16(2), 184-201.
Besharat, R., Aliyeh, A. (2020). The relationship between managerial coaching and misconduct in the workplace: The mediating role of career advancement. Iranian Journal of Management Studies, 3(13), 467-494. (in Persian)
Blumberg, K. M. (2014). Executive Coaching Competencies: A Review and Critique With Implications for Coach Education. Journal of Psychological Issues in Organizational Culture, 5(2), 87-97.
CIPD (2015). Annual survey report 2015 learning and development. Chartered Institute of Personnel and Development, London, available at: file:///C:/Users/yilin/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/learningdevelopment_ 2015_tcm18-11298.pdf
Dejonghe, L. A. L., Becker, J., Froboese, I., & Schaller, A. (2017). Long-term effectiveness of health coaching in rehabilitation and prevention: A systematic review. Patient education and counseling, 100(9), 1643-1653.
DiGirolamo, J. A., & Tkach, J. T. (2019). An exploration of managers and leaders using coaching skills. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 71(3), 195–218.
Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Bachrach, D. G., Wang, Y. L., & Elmada_g Bas¸, A. B. (2011). Organizational investments in social capital, managerial coaching, and employee work-related performance. Management Learning, 42(1), 67–85.
Esmaeili, A., Rahimi, F., Nadaaf, M. (2018). Investigating the effect of organizational coaching on unproductive individual behaviors in the workplace: The mediating role of positive organizational climate. Management Research in Iran, 21(3), 167-191. (in Persian)
Farver, A. R., & Holt, C. R. (2015). Value of Coaching in Building Leadership Capacity of Principals in Urban Schools. Education Leadership Review of Doctoral Research, 2(2), 67-76.
Fatien, P., & Otter, K. (2015) Wearing multiple hats? Challenges for managers-as-coaches and their organizations. International Leadership Journal, 7(3), 24–35.
Hargrove, R. (2008). Masterful coaching. John Wiley & Sons.
Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2007). Management of organizational behavior (Vol. 9). Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
Hosseini Amiri, S. M., Rezazadeh, A. (2019). Investigating the effect of senior managers' coaching on behavioral performance and bank performance results with emphasis on the mediating role of employee self-efficacy. National Conference on Management Research and Humanities in Iran. (in Persian)
International Coach Federation (2012). Available at: http://www.coachfederation.org
Jackson, P.Z. & McKergow, M. (2007) (2nd Edition). The solutions focus: Making coaching & change SIMPLE. London: Nicholas Brealey.
Kim, S. (2014). Assessing the influence of managerial coaching on employee outcomes. Human Resource Development Quarterly, 25(1), 59–85.
Kim, S., Egan, T. M., Kim, W., & Kim, J. (2013). The impact of managerial coaching behavior on employee work-related reactions. Journal of Business and Psychology28(3), 315-330.
Maltbia, T. E., & Page, L. J. (2013). Academic standards for graduate programs in executive and organizational coaching. Graduate School Alliance for Executive Coaching. Retrieved from http://www. gsaec. org/curriculum. html.
Matsuo, M. (2018). How does managerial coaching affect individual learning? The mediating roles of team and individual reflexivity. Personnel Review, 47(1), 118–132.
McCarthy, G., & Milner, J. (2020). Ability, motivation and opportunity: managerial coaching in practice. Asia Pacific Journal of Human Resources, 58(1), 149-170.
Mirsepasi, N., Hosseinzadeh, N. (2019). Investigating the effect of knowledge management enablers on customer satisfaction with emphasis on the role of employee empowerment. Quarterly Journal of Human Resources Studies, 8(30), 107-126. (in Persian)
Moghli, A., Ahmadi, A., Azar, A., & Khodami, A. (2013). Identifying the effective factors on creating a coaching organization, Improvement and Transformation Management Studies, 22 (71), 161-185. (in Persian)
Moshiri, K., Aghaei, N., Poursoltani, H. (2015). The Relationship between Perceived Organizational Justice and Job Burnout and the tendency of employees to leave the service and the tendency to leave the service of the General Directorate of Sports and Youth of Tehran Province. Quarterly Journal of Research in Sports Management and Motor Behavior, 4(7), 65-76. (in Persian)
O’Neill, M. B. (2007). Executive coaching with backbone and heart: A systems approach to engaging leaders with their challenges. San Francisco: Jossey-Bass.
Peterson, D. B. (1996). Executive coaching at work: The art of one-on-one change. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 48 (2), 78-86.
Peterson, D.B. (2011). Executive Coaching: A Critical Review and Recommendations for Advancing the Practice in APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Edited by Zedeck, S. (2011) American Psychological Association. Washington.
Rapp-Ricciardi, M., Garcia, D., & Archer, T. (2018). Personal attributes linked to empowerment that influence receptivity to coaching leadership. Coaching: An International Journal of Theory Research and Practice, 11, 30–45.
Raza, B., & Ahmed, A. (2020). Linking Managerial Coaching and Workplace Deviance: The Mediating Role of Thriving at Work. Iranian Journal of Management Studies, 13(3), 467-494.
Rosha, A. (2014). External and internal conditions to promote coaching in organisation. KSI Transactions on knowledge society, 7(4), 30-37.
Seemann, P., Stofkova, Z., & Binasova, V. (2020). Developing coaching skills of managers in global context. In SHS Web of Conferences (Vol. 74, p. 01030). EDP Sciences.
Segers, J., Vloeberghs, D., Henderickx, E. and Inceoglu, I. (2011). Structuring and understanding the coaching industry: The coaching cube. Academy of Management Learning & Education, 10(2), 204-221.
Smith, H. A. (2019). Manager as coach characteristics for dealing with team challenge. Journal of Work-Applied Management. DOI: 10.1108/JWAM-06-2019-0022
Tanskanen, J., Mäkelä, L., & Viitala, R. (2018). Linking managerial coaching and leader–member exchange on work engagement and performance. Journal of Happiness Studies, 6(10), 1–24.
Vazifeh Doost, H., & Radmard Ghadiri, Gh. H. (2017). Designing and explaining the conceptual model of management coaching and organizational trust in the context of organizational culture. National Conference on Organizational Culture, Tehran. Available in: https://civilica.com/doc. (in Persian)
Vazifehdoust, H., Raadmard Ghadiri, G. (2018). Designing and Explaining the Conceptual Model of Management Coaching and Organizational Trust in the Context of Organizational Culture. National Conference on Organizational Culture, Tehran. Available in: https://civilica.com/doc. (in Persian)
Wagstaff, C. R., Arthur, C. A., & Hardy, L. (2018). The development and initial validation of a measure of coaching behaviors in a sample of army recruits. Journal of Applied Sport Psychology, 30(3), 341–357.
Wang, J. (2011). Understanding managerial effectiveness: a Chinese perspective. Journal of European Industrial Training, 3(5), 6–23.
Whitmore, J. (2003) Coaching for Performance. Nicholas Brealey Publishing, London.
Wilber, K. (2001). The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad. Boston, Shambhala.
Woo, H. R. (2017). Exploratory study examining the joint impacts of mentoring and managerial coaching on organizational commitment. Sustainability, 9(2), 181.
Zhao, H., & Liu, W. (2020). Managerial coaching and subordinates' workplace well‐being: A moderated mediation study. Human Resource Management Journal, 30(2), 293-311