الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایه ترجیحات فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از الزامات موفقیت برنامه‌های توسعه شایستگی کارکنان دانشی، توجه به ترجیحات فکری آنهاست. در این پژوهش، الگوی ماهیت‌شناسانه‎ای از راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی، بر پایه سبک تفکر ترجیحی آنان ارائه شده است.
روش: این پژوهش کاربردی، استقرایی، تفسیری و کیفی است و با روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد اجرا شده است. 21 خبره مدیریت منابع انسانی، در این پژوهش مشارکت کرده‎اند که بر اساس نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش داده‌بنیاد کوربین و استراوس و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده است.
یافته‌ها: ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی، پدیده محوری این الگو است. عوامل علّی آن را سه مقوله فردی، اجتماعی ـ محیطی و سازمانی ـ قانونی شکل داده است. راهبردها نیز سه مقوله توسعه شایستگی، ماهرسازی و توسعه فردی مبتنی بر ترجیحات A، B، C و D را شامل می‎شود. عوامل مداخله‌گر، از سه مقوله فرهنگی ـ سازمانی، نگرش فردی و نگرش مدیران ارشد تشکیل شده است. همچنین ملاحظات مربوط به عوامل تسهیل‌کننده توسعه‌بخشی، عوامل زمینه‌ای الگو را تشکیل داده‌اند و در نهایت، سه مقوله توسعه ‌فردی، سازمانی و اجتماعی پیامدهای این الگو را تشکیل می‌دهند.
نتیجه‌گیری: تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه شایستگی‌ها و مهارت‌های کارکنان دانشی متناسب با ترجیحات فکری چهارگانه آنها، میزان موفقیت و اثربخشی این برنامه‌ها را ارتقا خواهد داد؛ زیرا بدین ترتیب، شایستگی‌ها و مهارت‌های مرتبط با هر یک از این ترجیحات فکری شناسایی و اقدام‎های لازم برای توسعه آنها مشخص می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model of Strategies of Developing Skills and Competencies of Knowledge Workers Based on Thinking Preferences: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Moradi 1
  • Shahamat Hosseinian 2
  • Seyed Kamal Vaezi 3
1 Ph.D Candidate, Department of Public Administration, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Human Resource Management, Faculty of Police University Amin, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: A requirement for the success of knowledge workers’ competence development plans is to take their thinking preferences into account. This research proposed a nature-based model of strategies of developing skills building and competencies of knowledge workers according to their preferred thinking style.
Methodology: This was an applied, inductive, interpretative, and qualitative research conducted through the grounded theory. The participants of the research included 21 experts of Human Resource Management, selected by theoretical sampling. Data were analyzed using Corbin and Strauss’ Grounded Theory, through three stages of open, axial, and selective coding.
Findings: Aprocess modelhas introduced in which Skill building and competence development of knowledge workers is the central phenomena of this model. The causal factors includ the three categories of individual, social-environmental, and organizational-legal. The strategies consist of three categories of competence development, skill building, and personal development based on A, B, C, and D’s preferences. The intervening factors are three categories of cultural-organizational, personal attitude, and senior managers’ attitude. Moreover, considerations of development facilitating factors comprise the contextual factors of the model. Finally, the outcomes of the model include the three categories of personal, organizational, and social development.
Conclusion: Preparing and implementing plans for the development of competencies and skills of Knowledge workers based on their fourfold thinking preferences enhance the success and efficiency of these plans. For this purpose, competencies and skills related to each of these thinking preferences are identified and the actions necessary for their development are determined in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence development
  • Skill building
  • Knowledge workers
  • Thinking preferences
جعفری‌راد، علی؛ زاهدبابلان، عادل؛ مرادی، مسعود؛ ثمری، عیسی (1398). طراحی الگوی مفهومی توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه، نظریه داده‎بنیاد، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، 7(4)، 163- 188.
حاجی‌بزرگی، جعفر؛ نیک‌زاد، حسن (1396). بررسی ارتباط بین اقدام‌های مدیریت منابع انسانی با شایسته‌سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران). مطالعات منابع انسانی، 7(1)، 119- 138.
حسینی تقرتپه، سیدمحمد (1399). ارائه مدل ارتقاء مدیریت عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستان در وزارت آموزش و پرورش. رساله دکتری، پردیس البرز دانشگاه تهران.
خوشوقتی، آرمین (1395). مدل شایستگی مبتنی بر شخصیت بر اساس مدل MBTI شرکت طبیعت زنده. چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، تهران.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1398). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: اشراقی، صفار.
رستمی، محمدرضا (1384). توسعه منابع انسانی «از برنامه تا عمل». تهران: مدیریت امور اداری و تشکیلات.
سهرابی، آرزو؛ فیاضی، مرجان؛ شاه‌حسینی، محمدعلی (1394). توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی. مطالعات منابع انسانی، 5(2)، 61-80.
طوطیان اصفهانی، صدیقه؛ خدایاری، فرانک؛ ورمزیار، لیلا (1397). شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تأمین اجتماعی. مطالعات منابع انسانی، 8(3)، 23- 44.
عزیزی‌نژاد، بهاره (1395). بررسی رابطه سبک تفکر بخش‌های چهارگانه مغزی با مهارت‌های مدیران در دانشگاه اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5 (2)، 379- 394.
عسگری، ناصر؛ حیدری، حامد؛ شاکریان، سیدمصطفی؛ معظمی گودرزی، مریم (1398). مدل‌سازی روابط هوش هیجانی فروشنده با وفاداری مشتری از راه میانجی‌گرهای عملکرد فروشنده و رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری. مطالعات منابع انسانی، 9(4)، 25-52.
محمدزاده، علی‌اصغر؛ قهرمانی اوچقاز، مریم (1397). مقایسه تسلط ربع‌های مغزی و سیستم‌های مغزی رفتاری در دانش آموزان با تکانش گری بالا و پایین. سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری، تهران.
مقدسی، اکرم؛ سیدعباس زاده، میرمحمد؛ غنایی چمن آباد، علی (1389). بررسی رابطه تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکرد آنها. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(1)، 133-150.
نصیری، محمدتقی؛ حیدری، محمد؛ شهبازی، سارا؛ انصاری، اسماعیل (1392). همبستگی استراتژی‌های منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 2(3)، 36-44.
وطن‌خواه، احمد؛ ظهوریان نادعلی، ایمان (1394). بررسی رابطه بین الگوی ترجیحات فکری کارکنان و آمادگی آن‌ها برای تغییر سازمانی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 7(4)، 1- 25.
Afshar Jahanshahi, A., Brem, A., Shahabinezhad, M. (2018). Does Thinking Style Make a Difference in Environmental Perception and Orientation? Evidence from Entrepreneurs in Post-Sanction Iran. Sustainability, 10(5), 1-19.
Asgari, N., Heydari, H., Shakerian, S.M. & Moazami Goodarzi, M. (2020). Modeling the Relationships of Vendor Emotional Intelligence with Customer Loyalty through Vendor Performance Mediators and Customer Value Co-creation Behavior. Journal of Human Resource Studies, 9 (4), 25-52. (in Persian)
Azizinejad, B. (2017). Investigating the relationship between the thinking style of the four parts of the brain and the skills of managers in Islamic University. Management in Islamic University, 5 (2), 379-394. (in Persian)
Beckhard, R. (2017). The Formulator of Organizational Change. In: Szabla D.B., Pasmore W.A., Barnes M.A., Gipson A.N. (Ed) the Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52878-6_1.
Çalişkan, E. N. (2010). The impact of strategic human resource management on organizational performance. Journal of Naval science and engineering, 6(2), 100-116.
Carvalho, R. M. D., & da Palma, P. J. (2018). Multi-specialization: The concept, motivations and impact on individuals. Arab Economic and Business Journal, 13(2), 143-154.
Claussen, J., Kretschmer, T., & Mayrhofer, P. (2013). The effects of rewarding user engagement: The case of Facebook apps. Information Systems Research, 24(1), 186-200.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
Creswell, J.W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (pp. 146-166). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Creswell, J.W. (2007). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (pp. 146-166). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Danaeifard, H. Alvani, S.M. and Azar, A. (2020). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Ishraqi, Saffar. (in Persian)
Davenport, T.H. (2005). Thinking for a Living: How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers. Boston: Harvard Business School Press.
Devika, Sh., Raj, P., Venugopala, A., Thiede, B., Herrmann, C., Sangwana, K.S. (2020). Development of the Transversal Competencies in Learning Factories. 10th Conference on Learning Factories, CLF2020, Journal Procedia Manufacturing, 45 (2020), 349–354.
Dlamini, C. (2020). Lecturers’ Thinking Preferences and Learners’ Individual Differences Based on the Whole Brain Model: A Case of Solusi University, Zimbabwe. East African Journal of Education and Social Sciences, 1 (1), 89-100
Dubois, D.D., Rothwell, W.J., King stern, D.J., Kemp, L.K. (1998). Competency-based HR Management.
Guba, E. G., Lincoln, Y. S. (2007). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results, science (philosophy and applied Principles).1 Ed .Tehran. Boshra. (in Persian)
Haji Bozorgi, J., & Nikzad, H. (2018). Investigating the relationship between human resource management actions and meritocracy - a case study in the municipality of District 9 of Tehran. Journal of Human Resources Studies, 7 (1), 119-138. (in Persian)
Herrman, N. (1996). The Whole Brain Business Book. New York: McGraw-Hill.
Horwitz, F. M., Heng, C. T., & Quazi, H. A. (2003). Finders, keepers? Attracting, motivating and retaining knowledge workers. Human resource management journal, 13(4), 23-44.
Hosseini Taqartapeh, S.M. (2021). Provide a model for improving the performance management based on the competence of high school teachers in the Ministry of Education. Doctoral dissertation, Alborz Campus, University of Tehran. (in Persian)
Jafari Rad, A., Zahed Babalan, A., Moradi, M. & Samari, I. (2020). Designing a Conceptual Model of Competency Development of Secondary School Principals, Grounded theory, Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 7 (4), 163-188. (in Persian)
Jaradat, R., Stirgus, E., Goerger, S.R., Buchanan, R.K., Ibne Hossain, N., Ma, J. & Burch, R. (2020). Assessment of Workforce Systems Preferences/ Skills Based on Employment Domain, Engineering Management Journal, 32(1), 61-73.
Katalnikova, S. (2018, May). Knowledge worker as a user of intelligent collaborative educational system. In Proceedings of the International Scientific Conference. pp. 315- 326.
Kelley, L., & Blackman, D. (2007). An exploration of the relationship between learning organisations and the retention of knowledge workers. Journal of The Learning Organization, 14(3), 204-221.
Khoshvaghti, An. (2017). Personality-based competency model based on the MBTI model of Live Nature Company. Fourth National Conference on Education and Development of Human Capital, Tehran. (in Persian)
Moghaddasi, Akram; Seyed Abbaszadeh, Mir Mohammad; Ghanaei Chamanabad, Ali. (2011). Investigating the relationship between the mastery of the brain quadrants of educational managers and the level of effectiveness of their performance. Educational and Psychological Studies, 11 (1), 133 -150. (in Persian)
Mohammadzadeh, Ali Asghar; Ghahremani Ochqaz, Maryam. (2019). Comparison of mastery of brain quadrants and behavioral brain systems in students with high and low impulsivity. 3rd International Conference of Psychology, Educational and Behavioral Sciences, Tehran. (in Persian)
Nasiri, Mohammad Taqi; Heydari, Mohammad; Shahbazi, Sara and Ansari, Ismail. (2014). Correlation of human resource strategies based on Alan Yelsey model with organizational performance of Ayatollah Kashani Hospital staff in Shahrekord. Health Promotion Management Quarterly, 2 (3), 36-44. (in Persian)
Podmetina, D., Soderquist, K.E., Petraite, M., Teplov, R. (2018). Developing a competency model for open innovation From the individual to the organisational level. Management Decision, 56 (6), 1306-1335.
Roosehaziram, E., Rahim, M. (2018). The Attributes of Knowledge Worker as Prime Movers” in Public Organizations. International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.7), 278-282.
Rostami, Mohammad Reza (2006). Human resource development " Plan to action". Tehran: Management of Administrative Affairs and Organization. (in Persian)
Sampath, K. (2006). A Study of Belongingness among Knowledge Workers — Development Implications. Paper presented at the iFTDO Conference, August, Kuala Lumpur.
Sohrabi, Arezoo; Fayyazi, Marjan; Shah Hosseini, Mohammad Ali (2016). Development and empowerment of human resources: the requirement for the success of strategic human resource management. Journal of Human Resource Studies, 5 (2), 61-80. (in Persian)
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications.
Suhairom, N. Musta’amal, A. H., Mohd Amin, N.F., Kamin, Y., Abdul Wahid, N.H. (2019). Quality culinary workforce competencies for sustainable career development among culinary professionals. International Journal of Hospitality Management, 81, 205-220.
Toutian Isfahani, Sedigheh; Khodayari, Faranak and Varmazyar, Leila. (2019). Identifying and ranking the barriers to agility of the Social Security Organization, Quarterly Journal of Human Resources Studies, 8 (3), 23-44. (in Persian)
Vatankhah, Ahmad; Zohourian Nadali, Iman. (2016). Investigating the relationship between employees' pattern of intellectual preferences and their readiness for organizational change. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 7 (4), 1-25. (in Persian)