تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2020.127043

چکیده

زمینه و هدف: درصنعت بانکداری، به‌دلیل تغییرات مختلف بین آنچه بانک‌ها برای داشتن استعدادها برنامه‌ریزی می‌کنند با آنچه در واقعیت با آن مواجه می‌شوند، انطباق کمّی و کیفی وجود ندارد. از این‌ رو، به‌منظور کاهش ریسک موجود در تأمین استعدادها، این پژوهش با هدف تحلیل مضمون مدیریت زنجیره تأمین استعداد و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن در صنعت بانکداری ایران اجرا شده است.
روش: این پژوهش با جهت‌گیری بنیادی و فلسفه ساخت‌گرایی و همچنین، به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون اجرا شده است. نمونه‌گیری، به‌صورت هدفمند قضاوتی بوده و به‌روش گلوله برفی با 16 نفر از خبرگان صنعت بانکداری مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و در پایان شبکه مضامین به‌دست آمد.
یافته‌ها: 124 کد باز شناسایی شد که در قالب 23 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند. مقوله‌های اصلی در مدیریت زنجیره تأمین استعداد را می‌توان در ابعاد جریان، کارکرد، ساختار و فرایندها طبقه‌بندی کرد.
نتیجه‌گیری: زنجیره تأمین استعداد با استفاده از ساختاری متشکل از تأمین‌کنندگان، همکاران استراتژیک، مشاغل حساس و همچنین، از طریق فرایندهای مدیریت تقاضا، مدیریت ارتباط، مدیریت استعداد و مدیریت عملکرد، ضمن مدیریت جریان اطلاعات و استعدادها، ریسک عدم تعادل عرضه و تقاضای استعدادها در صنعت بانکداری را کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Talent Supply Chain Management in the Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Hamed Dehghanan 1
  • Masoud Karimzandi 2
1 . Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Due to constant developments in the banking industry, there is a quantitative and qualitative mismatch between the objectives of the banks for talent hunt and what they actually obtain. By analyzing the content of talent supply chain management, this study aims to reduce the risk in talent supply chain through identifying its dimensions and components.
Methodology: This research is based on a fundamental orientation and philosophy of constructivism as well as a qualitative method using content analysis technique and stratified systematic and snowball sampling and semi-structured interviews of 16 banking industry experts. Data analysis was performed using three steps of open, axial and selective coding and at the end of the network of themes were presented.
Findings: 124 open codes, 23 sub-categories and 13 main categories were classified and presented. The main categories in talent supply chain management can be classified as flow, function, structure and processes.
Conclusion: Talent supply chain can reduce the banking industry risks of supply imbalance and talent demand using a structure consisting of suppliers, strategic partners, sensitive jobs and also through the processes of demand management, communication management, talent management and performance management, while managing the flow of information and talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Talent Supply Chain
  • Talent Supply Chain Management
  • Banking Industry
  • Talent management
حبیب پور، الهویردی؛ قلی پور، آرین؛ معمارزاده، غلامرضا (1397). طراحی مدل مدیریت استعداد در صنعت بانکداری. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 5(9)، 1-28.
حسن‌پور، عبدالهی؛ جعفری نیا، سعید؛ معماری، محبوبه (1398). طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده‌بنیاد. مطالعات مدیریت، 28(93)، 93-129.
دهقانان، حامد؛ افجه، سید علی اکبر؛ سلطانی، مرتضی؛ جواهری زاده، ابراهیم (1397). مدل داده‌بنیاد از فرایند مدیریت استعداد. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع). 10 (4)، 185-216.
رجبی پور میبدی، علیرضا؛ محمدی، معصومه (1399). طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 10 (3)، 79- 104.
رضائیان، علی؛ کاظم صداعی، مریم؛ قره‌چی، منیژه؛ حاجی کریمی، عباسعلی (1397). شناسایی شاخص‌های جذب، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری. چشمانداز مدیریت دولتی، 9(35)، 15- 38.
ساعدی نیا، ناصر؛ چناری، وحید؛ مکوندی، فؤاد؛ همتی، محمد (1397). فراترکیب و مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدیریت زنجیره تأمین استعداد در شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(39)، 29-62.
صالحی صدقیانی، جمشید؛ شمس، سیده هدی؛ مخصوصی، علی (1394). مدیریت استعداد، مفاهیم و مدل‌ها. فصلنامه مطالعات منابع انسانی. دوره 5، شماره 18. صص 138-121.
قلی پور، آرین؛ افتخار، نیره (1395). مدیریت استعدادها (نخبه یابی، نخبه داری و نخبه پروری). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
Allen, D., Amini, M., Janz, B., Nichols, E., & Racer, M. (2013). The Human Supply Chain: Mapping and Modeling the Flow of Human Capital for Navy ‘Seabees’. Journal of Supply Chain and Customer Relationship Management, DOI: 10.5171/2013. 175961.
Boudreau, J. W. & Ramstad, P. M. (2007). Beyond cost-per-hire and time to fill: Supply-chain measurement for staffing (CAHRS Working Paper #01-16). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies. http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/79
Cappelli, P. (2009). A Supply Chain Approach to Workforce Planning. Organizational Dynamics, 30 (1), 8 - 15.
Cappelli, P., &  Keller, J.R. (2014). Strategic Talent Management: Contemporary Issues in International Context. Cambridge University Press. pp. 117 – 149.
Cascio, W.F. & Boudreau, J.W. (2016). The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business, 51(1), 103-114
Chaturvedi, V., & Yadav, D.S. (2013). Managing talent supply chain- An integrative framework for sustainable talent management. Available in: http//:IndianMBA.com.
Chilson, A. & Wehner, J. (2020). Managing your talent supply chain: Why you should care. Journal of Supply Chain Management, Logistics and Procurement, 2(3), 202-210.‌
Deery, M. & Jogo, L. (2015). Revisiting talent management, work-life balance and retention strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(3), 453-472.‌
Dehghanan, H., Afjahi, S. A. Soltani., M, Javaheri, E. (2019). The grounded theory in the talent management process. Journal of Research Human Resource management.10 (34), 185-217. (in Persian)
Gholipour, A., Eftekhar, N. (2017). Talent Management. Mehraban publishing book. Tehran. (in Persian)
Glaser, B.G. (2008). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1 (2), 22-38.
Healy, J. (2015). Applying supply chain principles to talent management. Supply chain navigator. Available in: http//: www. kellyocg.com
Hoffmann, C., Lesser, E., and Ringo, T. (2012). Calculating success: How the new workplace analytic will revitalize your organization. Harvard business review press. Boston Massachusetts. PP. 65 – 105.
Kosnik, T., Morley, M., Wong‐Ming, D. J., & Hoover, K. (2006). Outsourcing vs insourcing in the human resource supply chain: a comparison of five generic models. Personnel Review, 35(6), 671-683.
Lampinen, J. (2015). Manufacturing a Competitive Edge with Talent Supply Chain Management. Available in: http//:www. AdvancedManufacturing.org
Makarius, E. E. & Srinivasan, M. (2017). Addressing skills mismatch: Utilizing talent supply chain management to enhance collaboration between companies and talent suppliers. Journal of Business Horizons, 60, 495 – 505.
McDonnell, A. Collings, D. G. Mellahi, K. & Schuler, R. (2017). Talent management: A systematic review and future prospects. European Journal of International Management, 11(1), 86-128.
Rajabipoor Meybodi, A. & Mohammadi, M. (2020). Designing an Integrated Model of Talent Management through Thematic Analysis. Journal of Human Resource Studies.  10(3), 79-104. (in Persian)
Rothwell, W., Kazanas, J.H.C. (2014). Mastering the Instructional Design Process: A Systematic Approach. John Wiley & Sons.
Sadeinia, N., Chenari, V., Makvandi, F., Hemati, M. (2019). Meta Synthesis and Fuzzy Interpretive Structural Modeling of Talent Supply Chain Management in National Iranian Oil Company. Human Resource Management in Oil Industry, 10 (39), 29-62. (in Persian)
Salehi sadghiani, J. Shams, H. & Makhsosi, A (2016). Talent Management, concepts and models. Journal of Human Resource Studies, 5(4), 121-138. (in Persian)
Smith, D. A., Arnold, W. L., Krupinski, E. A., Powell, C. & Meltzer, C. C. (2019). Strategic Talent Management: Implementation and Impact of a Leadership Development Program in Radiology. Journal of the American College of Radiology, 16(7), 992-998.
Sparrow, P., Scullion, H. & Tarique, I. (Ed.) (2014). Strategic talent management. A Supply Chain approach to Talent Management. 1st ed. Cambridge University press.
Sparrow, P.R. & Makram, H. (2015).What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25(3), 249-263. http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.04.002.
Vance, C.M. (2015). Recognizing the important role of selfinitiated expatriates in effective global talent management.Human Resourse Management Review, 25(3): 280-286. AtRetrieved:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053482215000224
 Wyman, O. (2007). Talent Management Strategy Approach.Natural Gas & Electricity. December 2007. Wiley Periodicals, Inc.
XU Feng (2011). Talent supply chain management mode. East china economic management, 25(10), 109- 115.