مضمون‌کاوی مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات: دلالت‌هایی برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه مدیریت رفتاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، فارس، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: توجه سازمان به مسئولیت‌های اجتماعی خود نمایانگر رویکرد اخلاقی آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتماعی است. در میان الگوهای مختلفی که وظایف و اقدامات سازمان‌ها در این زمینه را معرفی کرده‌اند، پژوهش حاضر به واکاوی مؤلفه‌های تشکیل دهندۀ مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است و بر این اساس دلالت‌های آن را برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی معرفی کرده است.
روش: اینپژوهش کاربردی، کیفی، استقرایی و تفسیری است. برای انجام آن در مرحله نخست، با استفاده از روش تحلیل مضمون آیات و روایات مرتبط تحلیل شدند و مضامین تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی شناسایی و تلفیق شدند. اطمینان از اعتمادپذیری این یافته‌ها با تأیید ده نفر از خبرگان دانشگاهی و مباحث مدیریت اسلامی انجام شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. ارائه دلالت‌های مرتبط برای دانشگاه‌های جامعه اسلامی نیز با استفاده از رویکرد برایشی انجام شده است.
یافته‌ها: مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات در قالب شش مضمون اصلی ارائه شده است: مسئولیت قانونی، مدنی ـ اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی، فرهنگی ـ آموزشی و سیاسی. دلالت‌های مرتبط با هر یک از این شش مضمون برای دانشگاه‏های جامعه اسلامی نیز به تفصیل ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: شناخت ماهیت مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات، گامی مهم در راستای حرکت به‎سوی عملکرد اخلاق‌مدارانه و دینی سازمان‌ها  در جامعۀ اسلامی به شمار می‌رود. دلالت‎های ارائه شده در این زمینه نیز می‌توانند زمینه را برای عملیاتی‌سازی این مقولۀ مهم در دانشگاه‌های اسلامی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis of Corporate Social Responsibility from the Perspective of Verses and Narratives: Implications for the Universities of the Islamic Society

نویسندگان [English]

  • Hassan Danaeefard 1
  • Hamidreza Boustani 2
  • Sanaz Shakeri 3
  • Mehdi Zaki 4
1 Prof., Department of Public Administration, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD., Department of Behavioral Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 MSc., Department of Management, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran.
4 MSc., Department of Business Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: The organization's attention to its social responsibilities reflects its ethical approach and consideration of social benefits and interests. Among the various models that have introduced the duties and actions of organizations in this field, the present study has explored the components of social responsibility from the perspective of verses and narratives and has introduced its implications for the universities of the Islamic society based on those verses and narratives.
 Methodology: This research is applied, qualitative, inductive and interpretive. In the first stage, the content of the relevant verses and narratives were analyzed using the content analysis method, and the themes of social responsibility were identified and combined. Ensuring the reliability of these findings was done by confirming ten academic experts in Islamic management topics who were selected using purposive sampling method. The presentation of relevant implications for the universities of the Islamic society has also been done using the unsystematic approach.
 Findings: Social responsibility from the perspective of verses and narratives is presented in the form of six main themes: Legal, civil-social, environmental, economic, cultural-educational and political responsibility. The implications related to each of these six themes for the universities of the Islamic society are also presented in detail.
 Conclusion: Understanding the nature of social responsibility of the organization from the perspective of verses and narratives is an important step in moving towards the ethical and religious performance of organizations in Islamic society. The implications provided in this regard can also provide the basis for the implementation of this important category in Islamic universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility
  • verses and narratives
  • implication studies
  • universities of Islamic society
اسماعیلی گیوی، حمیدرضا؛ موسوی خطیر، سیدجلال؛ منصوری، علی نظر؛ فضائلی، احمد (1397). شناسایی راهبردهای ارتقای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت. فصلنامه مدیریت اسلامی، 26 (4)، 51- 77.
امینی، سیدجواد؛ زارع، علی (1397). دلالت‌پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه. دوفصلنامه اسلام و مدیریت، 7 (14)، 25- 49.
ایمان، محمدتقی؛ کلاته ساداتی، احمد (1390). بررسی تطبیقی مسئولیت اجتماعی علم در اسلام و غرب. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، 17 (69)، 59- 88.
بخاری، محمدبن‌اسماعیل (1391). صحیح البخاری. ترجمه عبدالعلی‌ نوراحراری. تربت جام: نشر شیخ‌الاسلام احمد جام.
برادران حقیر، مریم؛ نورشاهی، نسرین؛ روشن، احمدرضا (1398). مفهوم‌سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 25 (3)، 1- 26.
بوستانی، حمیدرضا؛ بانشی، عبادالله؛ شاکری، احمد (1396). اولویت‎بندی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی از منظر نهج‌البلاغه در دانشگاه اسلامی. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6 (1)، 61- 78.
تمیمی آمِدی، عبدالواحد (1410). ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺩﺭﺭﺍﻟﺤﻜﻢ، تهران: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.
حاجی‌زاده، مهین؛ آورجه، محی‌الدین (1393). مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان. دوفصلنامه قرآن در آینه پژوهش، 1 (1)، 123- 156.
حاجیها، زهره؛ سرافزار، بهمن (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، 4 (14)، 105- 123.
حبیبی، نوید؛ وظیفه‌دوست جعفری، حسین (1395). مؤلفه‌های ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 22 (2)، 125- 145.
حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، علی؛ حکیمی، محمد (1395). الحیاه (احمد آرام، مترجم). تهران: دلیل ما.
حمیدیا، بابک؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ پورکریمی، جواد؛ رضائیان، علی (1398). طراحی الگوی رهبری دانشگاه اسلامی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 13 (2)، 95- 137.
دانایی فرد، حسن (1395). روش‌شناسی مطالعات دلالت پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‎ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، 22 (86)، 39- 71.
دیالمه، نیکو (1398). شناسایی مؤلفه‌های شایستگی اساتید اثربخش از منظر آموزه‌های اسلامی (رویکردی به دانشگاه انقلاب اسلامی). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8 (2)، 295- 314.
رضوانخواه، سلمان؛ صالحى، اکبر؛ سجادی، سیدمرتضى (1399). مسئولیت‎های اجتماعی انسان از منظر امام علی با تأکید بر نهج‌البلاغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آنها. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 8 (1)، 8-35.
رونقی، محمدحسین (1398). رابطه اخلاق حرفه‎ای اسلامی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر سرمایه اجتماعی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 27 (3)، 163- 184.
شریف‌الرضی، محمدبن‌حسین (1387). نهج‌البلاغه (محمد دشتی، مترجم). قم: نشر الهادی.
طالب نیا، قدرت الله؛ رجب دری، حسین؛ خانی ذلان، امیررضا (1397). بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها از دیدگاه اسلامی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 26 (2)، 183- 211.
عزتی، امیرحسن؛ ترابی، محسن (1399). مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی و الزامات شکل‎گیری و ثمرات آن مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری. فصلنامه علمی مدیریت اسلامی، 28 (1)، 75- 96.
عیوضی، علی اشرف (1380). قطره‌ای از دریا: سیری در اندیشه‌های امام خمینی درباره دانشگاه اسلامی. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6 (14)، 11- 22.
فروغی، داریوش؛ میرشمس شهشهانی، مرتضی؛ سمیه‌پور، حسین (1387). نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (52)، 55- 70.
فرهادی راد، حمید؛ پارسا، عبدالله؛ شاهی، سکینه؛ بهرامی، مهران (1399). شناسایی و واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، 21، 33- 45.
فیض‌کاشانی، محمدبن‌شاه‌ مرتضی (1369). الوافی. مشهد: نشر کتابخانه امام امیرالمومنین علی (ع).
کریمی، رضا (1386). نهج‌الفصاحه (حسین ردایی‌آملی، مترجم). قم: نشر نسیم حیات.
کوی، لئ تان (1378). آموزش‎وپرورش: فرهنگ‌ها و جوامع. (محمد یمنی، مترجم). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
مجلسی، محمدباقر (1037)، بحارالانوار. تهران: مؤسسه دارالکتب اسلامیه.
مجلسی، محمدباقر (1351). ‏آسمان و جهان. (محمد باقر کوه کمره‏اى، مترجم). تهران: نشراسلامیه.
محمدبن‎حسن طوسی، ابوجعفر (1068). تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
محمدلو، مسلم؛ اکبری، بنفشه؛ مهدویان پور، الهام (1393). شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی مطالعه موردی: دانشگاه شیراز. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 6 (3)، 161- 192.
محمدی ری شهری، محمد (1384)، میزان الحکمه، تهران: نشر درالحدیث.
یعقوب‎بن‎اسحاق، محمد (1393). الکافی، ترجمه حسین استادولی تهران: نشر دارالثقلین.
یعقوبی، لیلا (1391). بررسی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در آموزه‌های اسلام و دلالت‌های تربیتی آن برای معلمان، به راهنمایی ایراندخت فیاض. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
Abu Bakar, F. & Yusof, M. A. M. (2015). Islamic concept of corporate social responsibility (CSR) from the perspective of CSR players at Bank Islam Malaysia Berhad. Paper presented at the International Conference on Accounting Studies (ICAS): Johor Bahru.
Ahmad, K. (2001). Quality management: Islamic values and implications. In K. Ahmad & A. M.Sadeq (Eds.), Ethics in Business and Management: Islamic and Mainstream Approaches. London: Asean Academic Press Ltd.
Ahmad, S. F. (1995). The ethical responsibility of business: Islamic principles and implications. In Faridi, F.R. (Ed.), Islamic Principles of Business Organization and Management, Qazi Publishers and Distributors: New Delhi.
Aminn, S. J. & Zare, A. (2018). Investigating the implication of the policy evaluation model based on the teachings of Nahj al-Balaghah. Journal of Islam and Management, 7 (14), 25-49. (in Persian)
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Ayala-RodrIguez, N., Barreto, I., Ossandon, G. R., Castro, A. & Moreno, S. (2017). Social transcultural representations about the concept of university social responsibility. Studies in Higher Education, 47 (16), 1-15.
Ayvazi, A. A. (2001). A Study of Imam Khomeini's Thoughts on the Islamic University. Quarterly Journal of Management at Islamic University, 6 (14), 11-22. (in Persian)
Balabanis, G., Phillips, H. C. & Lyall, J. (1998). Corporate social responsibility and economic performance in the top British companies: are they linked? European Business Review, 98 (1), 25-44.
Baradaran Haghir, M. & Noorshahi, N. & Roshan, A R. (2019). The conceptualization of social responsibility of the university in Iran. IRPHE, 25 (3), 1-26. (in Persian)
Boostani, H.R. & Baneshi, E. & Shakeri, A. (2017). Prioritizing the Components of Organizational Culture from the Perspective of Nahjolbalaghe in Islamic University. Journal of Management at Islamic University, 6 (1), 61-78. (in Persian)
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Bukhari, M. S. (2012). Sahih Al-Bukhari. (Abdul Ali Nuraharari, Trans.). Torbat Jam: Shaykh al-Islam Ahmad Jam Publishing. (in Persian)
Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah. Jeddah. The Islamic Foundation Publication: Leicester.
Cherrington, J. O. & Cherrington, D. J. (1993). A menu of moral issues: one week in the life of the Wall Street Journal. Journal of Business Ethics, 11, 255-265.
Danaeefard, H. (2016). Methodology of implicating studies in social sciences and humanities: Foundations, definitions, importance, approaches and implementation steps. Journal of Humanities Methodology, 22 (86), 39-71. (in Persian)
Dennis, N. & Erdos, G. (1993). Families without fatherhood. The IEA Health and Welfare Unit: London.
Dialameh, N. (2019). Recognizing the Competence Components of Effective University Professors from the Viewpoint of Islamic Guidelines (An Approach Toward Islamic Revolution University). Journal of Management at Islamic University, 8 (2), 295-314.
(in Persian)
Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, maslahah and corporate social responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24 (1), 25-45.
Elasrag, H. (2015). Corporate Social Responsibility: An Islamic Perspective. MPRA Paper, No 67537.
Emaeiligivi, H. R. & Mousavi Khatir, S. J. & Mansouri, A. N. & Faezi, A. (2018). Identifying Strategies for Promoting the Islamic-Iranian Model of Development. Journal of Islamic Management, 26 (4), 51-77. (in Persian)
Ezzati, A. H. & Chahardooli, A. & Torabi, M. (2020). The Components of Modern Islamic Civilization, Requirements for Its Establishment, and Its Benefits in View of of the Supreme Leader. Islamic Management Quarterly, 28 (1), 75-96. (in Persian)
Faizakashani, M. (1990). Alvafi. Mashhad: Publication of the Library of Imam Ali. (in Persian)
Fathadirad, H. & Parsa, A. & Shahi, S. & Bahrami, M. (2020). Identify And Analyze The Social Responsibilities Of The University. Journal of Education in Marine Science, 21, 32-45. (in Persian)
Foroughi, D. & Mirshams Shahshahani, M. & Somayepour, H. (2008). Managements' Perceptions about Social Accounting Information Disclosures: Listed Companies in TSE. Accounting and auditing review, 15 (52), 55-70. (in Persian)
Gomez, L. (2014). The Importance of University Social Responsibility in Hispanic America: A Responsible Trend in Developing Countries In Corporate Social Responsibility and Sustainability. Emerging Trends in Developing Economies, 241-268.
Gyves, S. & O’Higgins, E. (2008). Corporate social responsibility: an avenue for sustainable benefit for society and the firm? Society and Business Review, 3 (3), 207-223.
Habibi, N., Vazifehdust, H., Jafari, P. (2016). Upgrading Islamic Azad University social accountability factors. IRPHE, 22 (2), 125-145. (in Persian)
Hajiha, Z. & Sarfaraz, B. (2014). The Relation between Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital of Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Experimental Accounting Research, 4 (14), 105-123. (in Persian)
Hajizadeh, M. & Avarjeh, M. (2014). Social responsibility in the Holy Quran with emphasis on the view of Allameh Tabatabai in Al-Mizan. Quran in the mirror of research, 1 (1), 123-156. (in Persian)
Hakimi, M. & Hakimi, A. & Hakimi, M. (2016). Alhayat. Tehran: Dalil -e- ma Publicating.
(in Persian)
Hamidia, B. & Mirkamali, M. & Rezaeian, A. (2019). Designing the Leadership Model of Islamic University. Journal of Strategic Management Thought, 13 (2), 95-137.
(in Persian)
Hanafy, A. & Sallam, H. (2001). Business ethics: An Islamic perspective. In K. Ahmad & A. M.Sadeq (Eds.), Ethics in business and management: Islamic and mainstream approaches (pp. 169-187). Asean Academic Press: London.
Hans, K. & Karl-Josef, K. (1993). A global ethic. the declaration of the parliament of the world’s religions: London.
Ibrahim, N. A., Angelidis, J. P. & Howard, D. P. (2006). Corporate social responsibility: A comparative analysis of perceptions of practicing accountants and accounting students. Journal of business ethics, 66, 157–167.
Iman, M. T. & Kalateh Sadati, A. (2011). Social responsibility of science; A comparative study between Islam and West. Journal of Humanities Methodology, 17 (69), 59-88.
(in Persian)
Izetbegovic, A. A. (1993). Islam between East and West. American Trust Publications: Indianapolis.
Jabbour, C. (2010). Greening of business schools: A systemic view. International Journal of Sustainability in Higher Education, 11 (1), 49-60.
Karima, R., Oshima, Y. & Yamamoto, K. (2006). Identification of subjects for social responsibility education at universities and the present activity at the University of Tokyo. Environmental Sciences, 13 (6), 327-337.
Karimi, R. (2007). Nahj al-fasaha. (Hossein Redaei Ameli, Trans.). Qom: Nasim Hayat Publishing (in Persian).
Kui, L. T. (2008). Education: Cultures and societies. (Mohammad Yamani, Trans.). Tehran: Shahid Beheshti University. (in Persian)
Luo, X. & Homburg, C. (2007). Neglected outcomes of customer satisfaction. Journal of Marketing, 71 (2), 133-149.
Majlisi, M. B. (1628). Baharolanvar. Tehran: Dar al-Kitab al-Islamiya. (in Persian)
Majlisi, M. B. (1972). Sky and the world. Translated by Mohammad Baqir Kuh Kamaraei. Tehran: Islamic Publishing. (in Persian)
Makarem Shirazi, N. (2010). The Holy Quran. Imam Ali School Publicating. (in Persian)
Mohammadi Rey Shahri, M. (2005). Mizan al-Hikmah. Tehran: Dar al-Hadith Publishing.
(in Persian)
Muhamad, R. (2007). Corporate social responsibility: An Islamic perspective. Paper presented at the Global Academy of Business and Economic Research: Bangkok.
Muhammad, A. (1658). Tahdhib al-Ahkam. Tehran: Dar al-Kitab al-Islamiya. (in Persian)
Muhammadlu, M. & Akbari, V. & Mahdavianpour, E. (2014). Identifying Social Responsibility in Universities (USR) Using Fuzzy Delphi. Case study: Shiraz University. Journal of Iranian Higher Education, 6 (3), 161-192. (in Persian)
Panapanaan, V., Linnanen, L., Karvonen, M. & Phan, V. (2003). Road mapping corporate social responsibility in Finnish companies. Journal of Business Ethics, 44 (2), 133–148.
Parvez, Z. & Ahmed, P. (2004). An Islamic perspective on the lack of social responsibility in business organizations. Dissertation Submitted to Wolverhampton University.
Platonova, E. (2013). Corporate Social Responsibility from an Islamic Moral Economy Perspective: A Literature Survey. Afro Eurasian Studies, 2 (1 & 2), 272-297.
Qutb, M. (1985). Islam & the modern materialistic thought. Delhi, Hindustan Publications.
Rezvankhah, S. & Salehi, A. & Sajjadi, M. (2020). Human Social Responsibilities from the Perspective of Imam Ali, with Emphasis on Nahj al-Balaghah and the Role of Education in Their Realization. Journal of Islam and Social Studies, 8 (1), 8-35. (in Persian)
Riaz Mir, U., Hassan, S. M. & Hassan, S. S. (2015). Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility. Islamic Perspective of Corporate, 46 (31), 77-90.
Ronaghi, M.H. (2019). Studying Effect of Islamic Professional Ethics and Social Responsibility on Social Capital. Islamic Management Quarterly, 27 (3), 163-184. (in Persian)
Shajeri, J. (2008). Responding and social and individual responsibility of concepts and viewpoints. Paper presented at the 9th National Congress on Medical Education: Yazd.
Sharif al-Radhi, M. H. (2008). Nahjolbalagha. translated by mohammad dashti. Qom: Al-Hadi Publishing. (in Persian)
Talebnia, GH. & Rajabi Dorri, H. & Khani Zolan, A. R. (2018). A Study of Factors Affecting Social Accountability by Companies from Islamic Perspective. Islamic Management Quarterly, 26 (2), 183-211. (in Persian)
Tamimi, A. W. (1990). Exalted aphorisms and Pearls of Speech. Tehran: Dar al-Hadith Cultural Institute. (in Persian)
Yaqub ibn Ishaq, M. (2014). Alkafi. Translated by Hossein oStadvali. Tehran: Dar al-Thaqalin Publishing. (in Persian)
Yaqubi, L. (2012). Evaluation of social responsibility in the teachings of Islam and its Educational Implications for Teachers. Guided by Irandokht Fayyaz. Master Thesis Tehran: Allameh Tabatabai University. (in Persian)
Yusof, M. Y., & Bahari, Z. (2011). Islamic corporate social responsibility in Islamic banking; towards poverty alleviation. Paper presented at the 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Doha.