ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.257003.1537

چکیده

زمینه و هدف: طی سال‌های گذشته، بسیاری از سازمان‌ها بنا به ملاحظات مدیریتی، به برون‌‎سپاری فرایندهای منابع انسانی خود اقدام کرده‌اند، به این امید که از مزایای آن استفاده کنند. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب جامع و منسجم برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی است.
روش: روش پژوهش حاضر، از نظر پارادایم، تفسیری و از لحاظ نوع گردآوری داده‌ها کیفی است و به‌صورت فراترکیب اجرا شده است. داده‌ها و اطلاعات آن، به‌روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک، شامل مقاله‌ها، کتاب‌ها، کنفرانس‌ها و پایگاه‌های معتبر علمی در بازه زمانی 1937 تا 2020 جمع‌آوری و از طریق تحلیل محتوا، تحلیل شده است. 
یافته‌ها: این چارچوب، چهار بخش ارزیابی و سنجش، طراحی و توسعه، اجرا و اداره و اصلاح و بهبود را شامل می‌شود. سازمان‌ها با استفاده از نتایج این چارچوب، می‌توانند مدیریت فرایندها را به‌صورت جامع و کلان راهبردی کنند.
نتیجه‌گیری: استفاده از این چارچوب و رعایت ملاحظات حاکم در هر مرحله از آن، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایند برون‌سپاری خود را به‌صورت علمی و تخصصی مدیریت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. این موضوع نیز، بستری برای اجرای پژوهش‌های آتی در خصوص تخصصی‌سازی هر فعالیت، در هر مرحله و برای هر سازمان یا مجموعه‌های مختلف فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Outsourcing Management of Human Resource Processes: Meta Synthesis

نویسندگان [English]

  • hamid Reza Yazdani 1
  • Hamid Zare 2
  • Marzieh Hadpour Seraj 3
1 Assistant Prof., Department of Business, Faculty of Management, of Management and Accounting, Farabi Campus,
2 Associate Prof., Department of Business, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Many organizations have outsourced their human resources processes due to their management considerations over the years, hoping to take advantage of this approach. The purpose of this study is to design a comprehensive and coherent framework for managing the outsourcing of human resource processes.
Methodology: The method of the present research is paradigmatic in terms of interpretation and qualitative and meta synthesis in terms of data collection. The data collection tool is a library method based on document review, including articles, books, conferences, and authoritative scientific databases from 1937-2020. The data analysis was performed through content analysis.
Findings: This framework includes the sections of evaluation and measurement, design and development, implementation and management, improvement and improvement, and organizations can use the results of this framework to manage processes in a comprehensive and macro-strategic way.
Conclusion: Using this framework and the prevailing considerations in each stage of it, organizations can manage their outsourcing process scientifically and professionally and benefit from its benefits. This issue will also provide a platform for future research on the specialization of each activity, at each stage and for each organization and different groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Outsourcing of Human Resources
  • Evaluation and measurement
  • Design and development
  • Execution and administration
  • Correction and improvement
Abili, Kh. (2005). The need for a scientific approach to outsourcing strategy. Tadbir Monthly
(166), 2-3. Tehran (in Persian)
Al-salim, B. (2007). Decision Models for Manufacturing Outsourcing. Ph.D Dissertation.
University of Nebraska.
Amani, P. (2005). General framework for assessing the risk of IT outsourcing projects. Sharif
University of Technology, Tehran. (in Persian)
Anderson, M.C. (1997). A primer in measuring outsourcing results. National Productivity
Review, 17(1), 33-41.
Anwar, S. (2013). Outsourcing and the skilled–unskilled wage gap. Economics Letters, 118(2),
347-350.
Appiah-Adu, K., Okpattah, B. K. and Djokoto, J. G. (2016). Technology transfer,outsourcing,
capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana.
Technology in Society, 47, 31-39.
Arnold, U. (2000), New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost
economics and the core competencies concept. European Journal of Purchasing &
Supply Management, 6 (1), 23-29.
Asadi, R., Etemadian, M., Shadpour, P., Semnani, F. (2017). Presenting a Model for Selection
and Evaluation of Outsourcing Service Providers Based on Hierarchical Analysis
Approach in Hospitals, Hospital Quarterly, 16(4), 9-18. (in Persian)
Asgharizadeh, E., Bitaraf, A., & Naz Abadi, M.R. (2011). Service and warranty outsourcing
model using multi-criteria decision making method. Journal of Executive Management,
3(5), 13-28. (in Persian)
Ashrafzadeh, F. (2004). Comprehensive model for outsourcing services. Tadbir, (147).
(in Persian)
Aubert, B. A., Houde, J. F., Patroy, M. & Rivaral, S. (2012). A multi-level inversti gation of
information Technology outsourcing. The Journal of Strategic information systems,
21(3), 233-244.
Awe, O.A., Kulangara, N., Henderson, D.F. (2018). Outsourcing and firm performance: a metaanalysis.
Journal Of Strategy And Management, 11(3).
Ball, D. (2003). A weighted decision matrix for outsourcing library services, The Bottom Line:
Managing Library Finances, 16(1), 25-30.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of
Management, 17, 99-120.
Bebbe, L. and Meyers, B. (1999). Outsourcing. The Sheridan press.
Behkish, M.M. (2010). Iran's economy in the context of globalization.Tehran: Ney Publishing.
(in Persian)
Belcourt, M. (2006). Outsourcing in ustralia. HRM review. Ustrelia.
Bers, J.S. (1992). Outsourcing: a deal or dilemma for FMs? Facilities Design & Management,
11(3), 54-57.
Bertolini, M., Bevilacqua, M., Braglia, M. & Frosolini, M. (2004). An analytical method for
maintenance outsourcing service selection. International Journal of Quality & Reliability
Management, 21(7), 772-788.
Bettis, R.A., Bradley, S.P. & Hamel, G. (2002). Outsourcing and industrial decline. Academy of
Management Executive, 6(1), 7-22.
Boardman, L.L., Berger, P.D., Zeng, A.Z. & Gerstenfeld, A. (2008) Applying the analytical
hierarchy process to the offshore outsourcing location decision. Journal of supply chain
management, 13(6), 435-449.
Brandes, H., & Lilliecreutz, J. & Brege, S. (1997). Outsourcing – success or failure? European
Journal of Purchasing & Supply Management, 3(2), 63-75.
Brown, M. (1997). Outsourcery, Management Today, January, pp. 56-60.
Campbell, J.D. (1995). Out sourcing in management: A valid alternative to Self Provision.
Journal of Quality in management, 1(3), 18-24.
Chashm berah, M., and Mortazavi, S. M. (2010). Effective outsourcing management. Tehran:
Mehraban Book Publishing.(in Persian)
Cohen, L. & Young, A. (2005). Multisourcing: moving beyond outsourcing to achieve growth
and agility. Harvard Business school press.
Daneshi, F. (2008). The effects of outsourcing the events and operations of Ahwaz Electricity
Distribution Company in reducing costs. Proceedings of the 13th Conference on
Electricity Distribution Networks. (in Persian)
Dastyare, A. (2014). Outsourcing Management. Hamadan University of Medical Sciences.
Ministry of Health and Medical Education. (in Persian)
Dayasindhu, N. (2004). Information technology enabled process outsourcing and reengineering:
Case study of Mortgage Bank. In Proceedings of the Americas Canference on
Information Systems, New York.
Dedehayir, O.T., Nokelainen, T. & Makinen, S.J. (2014). Disruptive innovations in complex
product systems industries:A case study. Journal of Engineering and Technology
Management, 33,174-192.
Dehghani Poude, H., Cheshmberah, M., Torabi, H., Karimi, M.H.. Hosnavi, R. (2017).
Determining and prioritizing effective indicators on outsourcing of product research and
development projects with complex systems. Quarterly Journal of Technology
Development Management, 5(3), 139-168. (in Persian)
Demirtas, O. (2013). Evaluating the core capabilities for strategic outsourcing Decisions at
Aviation maintenance industry. Procedia social and behavioral sciences, 99, 1134-1143.
Dibbern, J., Goles, T., Hirschheim, R. & Jayatilaka, B. (2004). Information systems
outsourcing: A surver and analysis of the literature. Database for Advances in
Information systeme, 35(4), 6-102.
Di-Romualdo, A. & Gurbaxani, V. (1998). Strategic Intent for IT Outsourcing. Sloan
Manegement Review, 39(4), 67-80.
Do, D., Hultman, J., Svedberg, C., Karlsson, J. & Jenkins, A. (2006). A Quantitative Study of
Manufacturing SMEs in Småland Characteristics of SME Outsourcing. Bachelor thesis.
Jonkoping International school. Busines.
Doig, S. J., Ritter, R. C., Speckhals, K. & Woolson D. (2001). Has outsourcing gone too far?
McKinsey Quarterly, 4, 26-37.
Dorri Nokorani, B., Sajani Fard, Y. (2011). Designing a model of successful outsourcing effects
on organizational activities. Management Perspective Quarterly, 2(8), 123-137.
(in Persian)
Elango, B. (2008). Using outsourcing for strategic competitiveness in small and medium-sized
firms. International Business Journal, 18(4), 322-332.
Enlow, S. & Ertel, D. (2006). Achieving outsourcing success: Effective relationship
management. Compensation and Benefits Review, 38(3), 50-55.
Fan, Y. (2000). Strategic outsourcing: evidence from British companies. Marketing Intelligence
& Planning, 18(4), 213-219.
Feenstra, R. and Hanson, G. (1996). Globalization, outsourcing, and wage inequality. AEA
Papers and Proceedings, 86(2), 240-245.
Finlay, P.N. & King, R.M. (1999). IT outsourcing: a research framework. International Journal
of Technology Management, 17(2), 109-128.
Fredriksson, A. (2011). Materials supply and production outsourcing. Thesis for the Degree of
Doctor of Philosophy. Department of Technology Management and Economics chalmers
university of Technology.
Fujii, H. and Managi, S. (2016). Research and development strategy for environmental
technology in Japan: A comparative study of the private and public sectors.
Technological Forecasting and Social Change, 112, 293-302.
Gilley, K.M. and Rasheed, A. (2000). Making more by doing less: an analysis of outsourcing
and its effects on firm performance. Journal of Management, 26(4), 763-791.
Gordon, M.L. and Walsh, T.P. (1997). Outsourcing technology in government: owned,
controlled, or regulated institutions. Journal of Government Information, 24(4), 267-283.
Gottschalk, P. and Solli-Sæther, H. (2006). Maturity model for IT outsourcing relationships.
Industrial Management & Data Systems, 106(2), 200-212.
Gray, T. (2004). Outsourcing: balancing the risks and rewards. UNC Business, 10-15.
Gray, J. (2006). Essays on Manufacturing Outsourcing John Vincent Gray. Thesis (ph.D).
University of North Carolina. Carolina.
Greaver II, M. F. (1999). Strategic Outsourcing, A Structural Approach to Outsourcing
Decisions and Lnitiatives, Amacom.
Gregory, S. (2003). The Benefits of out sourcing have begun to cause a Ripple Effect on the
EntireAnalytical services sector. Journal of European Industrial training, 26(6).
Gupta, U. & Gupta, A. (1992). Outsourcing the IS function. Information Systems Management,
9, 44-50.
Hale, J. (2006). Outsourcing training and development: Factors for success. Published by
Pfeiffer an Imprint of wiley.
Hall, L. & Torrington, D. (1998). The Human Resource Function:The Dynamics of change and
Development. Financial Times/Pitman Publishing. London.
Harrigan, K.R. (1985). Strategies for Intrafirm transfers and outside sourcing. Academy of
management Journal, 28(4), 914-925.
Hendry, J. (1995). Culture, community and networks: the hidden cost of outsourcing. European
Management , 13(2), 193-200.
Hosseini, S.A., Mohammadi, M. and Mohammadi Haji Hosseini, H. (2016). Critical factors for
the success of innovation in complex products and systems (cops) / Case study: National
Helicopter Project of the Aviation Industry Organization. Technology Development
Management Quarterly, 3(5), 159-186. (in Persian)
Insinga, R. C. & Werle, M. J. (2000). Linking Outsourcing to Business Strategy. Academy of
Management Executive, 14(4), 58-70.
Irwin, K.C., Landay, K.M., Aaron, J.R., McDowell, W.C., Marino, L.D., Geho, P.R. (2018).
Entrepreneurship orientation and Human resources outsourcing: A Hero combination for
SME Performance. Journal of business research, 90, 134-140.
Jabbari Beyrami, H., Mousazadeh, Y., Janatti, A. (2013). Hospital Shrinkage Using Merger and
Outsourcing Mechanisms, Tehran. Journal of Military Medicine, 15(2), 133-142.
(in Persian)
Jahangard, N. (2008). Outsourcing and expansion of ICT and development. Collection of
articles on the first outsourcing in th country. Available in: www.iranitnetwork.com.
(in Persian)
Jennings, D. (1997). Strategic guidelines for outsourcing decision. Strategic Change, 6, 85-96.
Jiang, B., Frazier, G.V. and Prater, E.L. (2006). Outsourcing effects on firms’ operational
performance, an empirical study. International Journal of Operations and Production
Management, 26(12), 1280-1300.
Kahrizi, O. (2017). Investigating the Strategic Role of Process Outsourcing on the Performance
of Subsidiaries.10th International Conference. (in Persian)
Kakabadse, N. and Kakabadse, A. (2000b). Critical review outsourcing: a paradigm shift. The
Journal of Management Development, 19(8), 670-728.
Kamuriwo, D. S. and Baden-Fuller, C. (2016). Knowledge integration using product R&D
outsourcing in biotechnology. Research Policy, 45(5), 1031-1045.
Kanaani, A. & Hassanpour, A. (2005). Strategy of sourcing resources from outside the
organization. Tadbir Monthly, (133). (in Persian)
Kern, T. (1997). The Gestalt of an Information Technology Outsourcing Relationship: An
Exploratory Analysis. Proceedings of the 18th International Conference on Information
Systems, Atlanta, Georgia.
Kern, T., Willcocks, L. P. And Heck, E. (2002). The Winner’s Curse in IT Outsourcing:
Strategies for Avoiding Relational Trauma. California Management Review, 44(2), 47-
69.
Key Maram, F., Khalesi, A., Hasani Fakhr Abadi, M., Eshaghzadeh, N. (2005). Detailed reports
of the country's industrial development strategy plan. Volume One: The role of small and
medium industries in industrial development. Tehran: Sharif University of Technology
Scientific Publishing Institute. Tehran. (in Persian)
Khorasani, A., Mir Ahmadi, Kh. (2017). Outsourcing training and outsourcing of human
resources. Iran Industrial Training and Research Center. Tehran. (in Persian)
Kotabe, M. & Mol, M. J. (2009). Outsourcing and financial performance: A negative curvilinear
effect. Journal of Purchasing and Supply Management, 15(4), 205-213.
Kremic, T. & Tukel, O.I. (2003). Assisting public organizations in their outsourcing endeavors:
a decision support model. working paper, Cleveland State University, Cleveland, OH.
Kumar, J.R., & Natarajan, R. (2011). Factor influencing the outsourcing decisions:astudy of the
banking sector in India. Strategic Outsourcing and International Journal, 4(3), 294-322.
Kumar, S., Zampogna, P. and Nansen, J. (2010). A closed loop outsourcing decision model for
developing effective manufacturing strategy. International Journal of Production
Research, 48(7), 1873-1900.
Lacity, M. C. And Hirschiheim, R. (1993). The Information Systems Outsourcing Banwagon.
Sloan Management Review, 35(1), 73-86.
Lawler, E.E., Ulrich, D., Fitz-enz, J., & Madden, J. (2004). Human Resources Business Process
Outsourcing: Transforming How HR Gets Its Work Done. JOSSEY-BASS, USA.
Lee, N. J. & Kim, Y. G. (1999). Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing Success:
Conceptual Framework and Empirical Validation. Journal of management Information
Systems, 15(4), 29-61.
Liston, P., Byrne, J., Byrne, P.J., and Heavey, C. (2007). Contract costing in outsourcing
enterprises:exploring the benefits of discreteevent simulation. International Journal of
production Economics, 110(1,2), 97-114.
Lonsdale, C. (1999). Effectively managing vertical supply relationships: a risk management
model for outsourcing. Supply Chain Management: An International Journal, 4(4), 176-
183.
Lonsdale, C. and Cox, A. (2000). The historical development of outsourcing:the lastest fad?
Industrial management and data systems, 100(9), 444-450.
Martin, G., Reddington, M., & Alexander, H. (2008). Technology, outsourcing and
transforming HR. (1 ed.). Butterworth-Heinemann.
Martin, S. & Beimborn, D.& Parikh, M. & Weitzel, T. (2008), Organizational Readiness for
Business Process Outsourcing: A Model of Determinants and Impact on Outsourcing
Success. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences.
Mclvor, R. (2000). Apractical Frame work for understanding the outsourcing process. An inter
national Journal, 5(1), 22-36.
McIvor, R. (2008). What is the right outsourcing strategy for your process? European
management journal, 26(1), 24-34.
McIvor, R. (2009). How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform
outsourcing evaluation. Journal of Operations Management, 27(1), 45-63.
McIvor, R. (2010). The influence of capability considerations on the outsourcing decision: the
case of a manufacturing company. International Journal of Production Research, 48(17),
5031-5052
McIvor, R. (2011). Outsourcing done right. Industrial Engineer, 43(1), 30-35.
Miller, R., Hobday, M., Leroux-Demers, T. and Olleros, X. (1995). Innovation in complex
systems industries: the case of flight simulation. Industrial and corporate change, 4(2),
363-400.
Mir Ahmadi, Kh. (2013). Challenges of outsourcing training to training providers from the
perspective of training managers and experts. Master Thesis in Human Resources
Education and Improvement, Shahid Beheshti University, Faculty of Educational
Sciences and Psychology. Tehran. (in Persian)
Mirzaie, H., Gholipour, A., Seyed Javadin, S.R. & Hasangholipour, T. (2011). Identification of
Critical and key Jobs' Criteria for Talent Attraction and Retention in National Iranian
Tanker Company. Public management reserches, 13(47), 31-54. (in Persian)
Modak, M., Pathak, Kh., Kanti Ghosh, K. (2018). Performance evaluation of outsourcing
decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining
organization. Resources Policy, 52, 181–191.
Momme, J. (2002). Framework for outsourcing Manufacturing: Strategic and operational
implication. Pinter publishers. London.
Moody, J. B. and Dodgson, M. (2006). Managing complex collaborative projects: Lessons from
the development of a new satellite. The Journal of Technology Transfer, 31(5), 568-588.
Moran, H. (1997). Outsourcing Forges New Management Strategies, Chemical Market
Reporter, 252(2).
Motameni, A., Moradi, H. and Hemmati, A. (2011). Identify barriers to outsourcing
organizational training. The first conference on the pathology of organizational education
in Iran, Ofogh Sanat Institute. Tehran. (in Persian)
Musakhani, M., Nayebi, A. and Bakhshi, J. (2007). Presenting a fuzzy methodology for
evaluating the performance of suppliers in the outsourcing process. Journal of
Management Knowledge, 20 (77), 123-138. (in Persian)
Naghizadeh, M., Manteghi, M., Ranga, M. & Naghizadeh, R. (2016). Managing integration in
complex product systems:the experience of the IR-150 saircraft design program.
Technological Forecasting and social change, 112, 253-261.
Nakamura, K. and Odagiri, H. (2005). R&D boundaries of the firm: an estimation of the doublehurdle
model on commissioned R&D, joint R&D, and licensing in Japan. Economics of
Innovation and New Technology, 14(7), 583-615.
Nargesian, A., Pourezzat, A.A., Rasooli Porshkooh, A. (2017). Study of the advantages and
disadvantages of outsourcing the process of attracting human resources. Journal of
Management of Government Organizations, 5(2), 79-90. (in Persian)
Narula, R. (2001). Choosing between internal and non-internal R&D activities: some
technological and economic factors. Technology Analysis & Strategic Management,
13(3), 365-387.
Nayah, J. (2007). The Dererminants and Impact of outsourcing on small and medium
Enterprises. MB Management review, 19(3).
Noah, R. (2017). Human Resource Management, (Translator: Elham Ebrahimi), Tehran:
Mehraban Book Publishing. (Published in the original language, 2010), Tehran,
Mehraban. (in Persian)
Olfat, L., and Barati, M. (2007). Provision of Module: Why and How? Case study: Determining
the priority of outsourcing of Samand car body modules. Iranian Journal of Management
Sciences, 2 (6), 1-23. (in Persian)
Omrani, M.D., Mostafavi, H., Khazar, S., Ghalami, S., & Farajzadeh, F. (2012). Performance of
laboratories of educational and medical centers of Shahid Beheshti University of Medical
Sciences after establishing outsourcing. Iranian Journal of Medical Sciences, 7(2), 49-56.
(in Persian)
Prahalad, C. & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business
Review, 11(3), 79-91.
Quèlin, B., Duhamel, F. (2003). Bringing together strategic outsourcing and corporate
strategy:outsourcing motives and risks. European management journal, 21(5), 647-661.
Quelkin, B., & Duhamel, F. (2003). Bringing together strategic outsourcing and corporate
strategy:outsourcing motives and risks. European management journal, 21(5), 647-661.
Quinn, J. (2000). Outsourcing innovation: the new engine of growth. Sloan Management
Review, 13-27.
Quinn, J.B. & Hilmer, F.G. (1994). Strategic outsourcing. Sloan Management Review, 35(4),
43-55.
Quinn, J.B. (1999). Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities. Sloan
Management Review, 41(4), 13-28.
Raghu, S. R. (2010). Importance of Outsourcing Insurance Industtry. available online at
www.ibexi.com/papers/ outsourcinginsuranceindustry, Access Date 11/6/2010.
Rahnavard, F. and Khavandkar, J. (2008), The effect of knowledge sharing on success in IT
outsourcing. Journal of Information Technology Management, 1(1), 49-64. (in Persian)
Raju, R. (2012). Intercultural communication Traninig in IT outsourcing companies in India.
IEEE Transaction on Professional Communication 55(3).
Ross Jr. W.T., Dalsace, F., Anderson, E. (2005). Should you set up your own sales force or
should you outsource it? Pitfalls in the standard analysis. Business Horizons, 48, 23-36.
Rashidi, N. (2010). Assessing the organizational readiness of insurance companies to outsource
business processes. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian)
Ravi, V. (2003). Sourcing:to make of not to make. Hardward business review, 70(6), 98-107.
Roberts, V. (2001). Managing strategic outsourcing in the healthcare industry. Journal of
Healthcare Management, 46(4), 239-249.
Sabounchi, R., Foroghipour, H. (2020). Analysis of outsourcing strategy of attracting and
training human resources and their effects on staff empowerment in the Ministry of
Sports and Youth. Journal of Human Resources Studies, 10(3), 105-132. (in Persian)
Safdari Ranjbar, M., Rahman Seresht, H., Manteghi, M. and Ghazi Nouri, S. S. (2016). Pattern
of construction and accumulation of technological capabilities for production of complex
products and systems in developing countries: A case study of oil turbochargers.
Technology Development Management Quarterly, 4 (3), 9-38. (in Persian)
Sanchis- Pedregosa, C. & Macnuca, J.A.D. & Concelez- Zamora, M.D. (2018). Dererminants of
success in transport services out soursing empirisal study in Europe. Enternational
Journal of Logistics Management, 29(1), 261-283.
Saunders, C., Gebelt, M. and Hu, Q. (1997). Achieving success in information systems
outsourcing. California Management Review, 39(2), 63-79.
Schwyn, R. (1999). How to approach IT outsourcing. Health Management Technology, 20(6),
28-31.
Seyed Javadin, S.R., Hassan Gholipour, T., & Valipour, B. (2011). Outsourcing process.
Tehran: Negah Danesh Novin Publications. (in Persian)
Shahraki, M.R. (2006). Outsourcing the tool of success and entrepreneurship. Proceedings of
the Second Logistics and Supply Chain Conference. (in Persian)
Sharpe, M. (1997). Outsourcing, organizational competitiveness, and work. Journal of Labour
Research, 18, 535-549.
Sriwongwanna, J. (2009). Understanding The Impact of Outsourcing Human Resource
Activities On Employee Attitudes And Behaviours. Thesis of Murdoch Universiry.
Sun, S.Y., Lin, T. C. And Sun, P. C. (2002). The Factors Influencing Information Systems
Outsourcing Partnership- A Study Integrating Case Study and Survey Research Methods.
Proceeding of the 35th Hawaii International Conference on System Science.
Sundar, G. (2008). Business Process Outsourcing: Determinants of Sucsess, Doctoral
Dissertation, Golden Gate University, San Francisco.
Talebi, K., Zali, M.R. and Peyrovian, B. (2009). Outsourcing to small and medium-sized
businesses. Entrepreneurship Development, 2(3), 81-107. (in Persian)
Tayles, M., Drury, G. (2001). Moving from Make/ Buy to Strategic Sourcing: The Outsource
Decision Process. Long Range Planning, 34(5), 605-622.
Vakili, S. (2007). Outsourcing, optimal management. Bank Saderat Iran Quarterly, 9(40),
Tehran. (in Persian)
Venkatraman, N. (1997). Beyond Outsourcing: Managing IT Resource as a Value Center. MIT
Sloan Management Review, 38(3), 51-64.
Verwaal, E. (2017), Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance:
A knoeledge- exchange based perspective. Journal of world business, 52(1), 17-27.
Walker, G. (1988). Strategic sourcing, vertical integration, and transaction costs. Strategic
Management,18(3), 62-73.
Wang, J. & Yang, D. (2006). Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information
systems outsourcing. Computers & Operations Research, 34, 3691–3700.
Welch, J.A. and Nayak, P.R. (1992). Strategic sourcing: a progressive approach to the make-orbuy.
The Academy of Management Executive, 6(1), 23-31.
Willcocks, L. P., Lacity, M. C. & Fitzgerald, G. (1996). Information Technology Outsourcing in
Europe and the USA: Assessment Issues. International journal of Information
Management, 15(3), 333-351.
Wullenweber, K. Beimborn, D. & Weitzel, T. (2008). The impact of process standadization on
business process outsourcing success. Springer Science,10, 211-224.
Yang, C. & Huang, J.B. (2000). A decision model for IS outsourcing. International Journal of
information management, 20(3), 225-239.
Yang, D.H., Kim, S., Nam, C., Min, J.W. (2006). Developing a decision model for business
process outsourcing. Computers & Operations Research, 34(12), 3769-78.
Zakizadeh, A., Dehghan Dehnavi, H. (2017). Identification and ranking of effective factors on
service outsourcing in Central Iran Iron Ore Company, 3rd International Management
Conference, Tehran. (in Persian)
Zapfel, G., & Bogl, M. (2008). Multi-period vehicle routing and crew scheduling with
outsourcing options. Multi-period vehicle routing and crew scheduling with outsourcing
options, 113(2), 980-996.
Žitkien, R., Blusyte, U. (2015). The management model for human-resource outsourcing
among service companies. Intellectual Economics, 9(1), 80-89.